Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0522-C0001
Номер на проект: ESF-1113-04-11004
Наименование: "Работа в "Сторко Трейд Енд Дистрибюшън" ЕООД за младите хора"
Бенефициент: "СТОРКО ТРЕЙД ЕНД ДИСТРИБЮШЪН" EOOД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 22.10.2013
Дата на приключване: 21.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Намаляване на безработицата и увеличаване на заетостта сред младежите на възраст до 29г. години, чрез създаване на устойчива среда за разкриване на нови работни места.
Дейности: Дейност 1: Управление и организация на проектните дейности, вътрешен мониторинг и отчетност Изпълнението на проекта ще стартира със сключени договори с всеки член на екипа по проекта. Членовете на екипа са: Ръководител проект, Счетоводител, Координатор, които са отговорни за реализиране на проектните дейности през целия 16 месечен период на изпълнение. Дейността на Екипа ще е съобразена с разписаните правила в Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по схема „Ново работно място”. Целия екип е отговорен за администрирането на проекта – организиране и ръководство на проектните дейности, водене на точна и ясна документация, както и ясни и точни счетоводни отчети относно изпълнението. Изготвяне на междинни и финални отчети за отчитане на постигнатите цели и верифициране на направените разходи, осигуряване на информираност и публичност, прозрачност и равнопоставеност и др. Екипът ще осъществява своята дейност в административната сграда на „Сторко Трейд Енд Дистрибюшън” ЕООД в обособен за целите на проекта офис. Ръководителят на проекта следи за цялостното реализиране на проектните дейности: организиране и ръководство на дейностите по проекта, участва в комисиите по провеждане на процедурите за избор на изпълнители, анализира и обобщава информацията за напредъка по проекта в различните му етапи за изготвяне на междинни и финални отчети, осигуряване на публичност и прозрачност и др. Счетоводителят изготвя всички счетоводни отчети, съвместно с ръководителя на проекта, ще бъдат отговорни за финансовия мениджмънт. Цялата административна дейност ще бъде извършвана от координатора на проекта съвместно с ръководителя на проекта. Те ще отговарят за подготовката на тръжните документи и тяхното съгласуване с договарящия орган АЗ чрез ДРСЗ, за провеждане на процедурите съгласно правилата на ПМС 55 и сключване на договори с избрани изпълнители. Цялата документация ще се класифицира и съхранява в офиса на проекта и ще бъде на разположение при поискване за проверка.
Дейност 2. Подбор на представители на целевата група за включване в дейностите по проекта – 16 безработни младежи от региона на гр. Плевен Дейността ще се извърши с участието на ДБТ – Плевен, където безработните, които ще бъдат обучавани и в последствие наети, трябва да са регистрирани. Териториалният обхват на настоящия проект включва община Плевен. Ще бъде проведено интервю с лицата от изготвения „кратък списък” безработни, които са регистрирани в бюр по труда и принадлежат към целевата група на проекта, а именно безработни младежи до 29 год. От предложените от бюрата по труда лица, ръководството на фирмата ще избере 16, те ще бъдат разделени в групи за обучение събразно длъжностите, които се предвижда да заемат успешно завършилите лица.
Дейност 3. Обучение За дейностите по обучение, ще бъде избран изпълнител по реда на ПМС 69/2013. В съответствие с действащото българско законодателство, след завършването на дейностите по професионална квалификация на участниците ще бъдат издадени съответни документи (удостоверение, свидетелство, диплома и пр.), удостоверяващи придобитата професия, част от професия или специалност съгласно чл. 38, ал.2 и ал.3 от ЗПОО. Предвижда се организирането и провеждането на следните обучения:  Обучение по Професия 541050 "Работник в хранително-вкусовата промишленост", специалност 5410501 Хранително - вкусова промишленост – 10 лица от целевата група  Обучение по част от Професия 522020 "Електромонтьор", специалност 5220210 „Електрически инсталаци – 4 лица от целевата група  Обучение Работа със специализиран софтуер – 2 лица от целевата група. Разпределението на участниците в отделните видове обучения ще бъде извършено от екипа по проекта, при отчитане на индивидуалните нагласи и възможности на безработните младежи, одобрени за участие в проекта.
Дейност 4. Избор на изпълнител. Доставка на оборудване. Създаване на нови работни места. 1. Провеждане на тъжна процедура за доставка на оборудване. Дейността има за цел при спазване на правилата за работа по програма „Ново работно място” за оптимално разходване на средстват и пълна прозрачност на изпълнението и в съответствие с ПМС69 да се оборудват новите работни места за крайните бенефициенти по проекта. Тово изисква осъществяването на пазарно проучване, събиране на поне три оферти за оборудването необходимо по проектните цели и изибрането на най-подходящата. 2. Сключване на договор и доставка Дейността предвижда след осъществяването на задълбочен анализ на информацията получена от направеното пазарно проучавне, приключване на тръжната процедура и избиране на икономически най-изгодната оферта, да се премине към сключване на договор и доставка. Избраният изпълнител/и ще следва да доставят:  машина за етикиране – 1бр.  настолен компютър – 2 бр. Така предвиденото оборудване ще бъде основно работно средство/място за бенефициентите назначени на длъжност „Работник в промишлеността” и „Отчетник”.
Дейност 5 Подписване на 16 трудови договора за 12 месеца заетост в рамките на проекта. След приключването на дейностите по обучение по проекта на всички успешно завършили лица ще бъде предложено сключването на трудов договор за период от една година на длъжност съответстваща на придобитите знания и умения по време на обучението. Предвижда се безработните млади хора да бъдат нзначени на следните длъжности: Работник в промишлеността – 10 души, успешно завършили обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация по Професия 541050 "Работник в хранително-вкусовата промишленост", специалност 5410501 Хранително - вкусова промишленост Електромонтьор – 4 души, успешно завършили обучение по част от Професия 522020 "Електромонтьор", специалност 5220210 „Електрически инсталаци” Отчетник – 2 души завършили курс по ключова компетентост 4 Дигитални умения. По време на 12 – те месеца заетост в рамките на проекта, те ще имат възможността да приложата на практика наученото по време на обучението.
Дейност 6. Информационна кампания и публичност по проекта Изпълението на проекта ще започне с провеждането на информационен ден, на който ще бъдат поканени представители на бюро по труда в гр. Плевен местни медии, потенциални бенефициенти на проекта и екипа на проекта. Конференцията има за цел да запознае представителите на целевата група и широката общественост с дейностите предвидени в проекта и възможностите за включване, както и възможните положителни страни за бъдеща реализация. С цел да се информира възможно най-голям брой бенефициенти, ще бъде изработена и разпространена листовка на проекта. Листовката ще съдържа информация за предлаганото обучение и работа, както и информация за контакт с „Сторко Трейд Енд Дистрибюшън” ЕООД. Дейността предвижда изработването на информационна табела, коята ще бъде поставена на външната стена на офиса на проекта. Планирано е също така да бъде изготвена рекамно-информационна брошура – тираж 400 копия и плакат на проекта – 200 копия. Брошурата и плаката ще бъдат разпространени на територията на града – на места, ежедневно посещавани от голям брой хора- заведения за обществено хранене, информационни центрове, социални центрове и общинска администрация. Изъплнението на дейността ще завърши в края на проекта с провеждането на втора, заключителна пресконференция на която ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнати резултати, получената финансова покрепа по ОП РЧР в подкрепа на създаването на работни места в „Сторко Трейд Енд Дистрибюшън” ЕООД за млади хора на възраст до 29г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 756 BGN
Общ бюджет: 174 537 BGN
БФП: 174 537 BGN
Общо изплатени средства: 169 170 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 537 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 373 BGN
2015 96 797 BGN
169 170 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 356 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 517 BGN
2015 82 278 BGN
143 794 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 856 BGN
2015 14 520 BGN
25 375 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз