Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0087-C0001
Номер на проект: 58-111-87-278
Наименование: Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас
Бенефициент: Община Руен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 28.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Руен
Описание
Описание на проекта: Проектът ще се реализира на територията на с. Люляково, Община Руен и предвижда: - изграждане на вътрешна канализационна мрежа и събирателен колектор до пречиствателно съоръжение; - реконструкция на вътрешна водопроводна система; - строителство на довеждащ напорен водопровод и помпена станция от деривация „Камчия”; - изграждане на Пречиствателна станция за битово фекални води.
Дейности: Прединвестицинно проучване Оценка на инвестиционните намерения на Възложителя и съществуващото положение; Препоръки за преодоляване на несъответствията;
Инженерни анализи геодезическо заснемане
Финансови и икономически анализи
Подготовка на формуляр за кандидатстване
Оценка на въздействието върху околната среда; Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/програма/проект или инвестиционно предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000; 7. Оценка за съвместимостта Подготовка на документи за издаване на становище от РИОСВ
Преценка от необходимостта за ОВОС
Издаване на разрешителни по Закона за водите Подготовка на документи за издаване на становище от Басейнова Дирекция
Проектиране Изготвяне на инвестиционни (идейни и работни) проекти по части: - Външен довеждащ водопровод с.Люляково - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Люляково - Изграждане на вътрешна канализационна мрежа на с.Люляково - Пречиствателна станция за отпадни води на с. Люляково
Доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект; Издаване на Разрешение за строеж;
Промяна предназначението на земята Промяна на предназначението на общинско пасище във връзка с инвестиционното намерение на Възложителя
Изготвяне на документация за провеждане на процедура за избор на строител и обявяване на процедура за избор на строител по ЗОП Подготовка на тръжно досие за избор на Изпълнител за СМР. Протичане на открита процедура по ЗОП.
Избор на Изпълнител на СМР Определяне на Изпълнител на СМР въз основа на проведена процедура по ЗОП и подадени предложения.
Изготвяне на документация за провеждане на процедура за избор на строителен надзор и инвеститорски контрол; Обявяване на процедура за избор на строителен надзор и инвеститорски контрол;
Избор на строителен надзор и инвеститорски контрол
Строителство - изграждане и подмяна на вътрешна канализационна мрежа и събирателен колектор до пречиствателно съоръжение; - подмяна и доизграждане на съществуваща водопроводна мрежа; - изграждане на довеждащ гравитачен водопровод от деривация „Камчия” с помпена станция; - изграждане на Пречиствателна станция за битово - фекални води (ПСОВ).
Строителен надзор и инвеститорски контрол, включително Авторски надзор по време на изпълнението на СМР Извършване на усугата по време изпълнението на СМР до издаване на Разрешение за ползване
Приемане на строителния обект и издаване на Разрешение за ползване Приемане на обекта от държавна приемателна комисия
Обучение и експлоатация Обучение на персонала и пускане в експлоатация на ПСОВ с. Люляково
Публичност Осъществяване на мерките за публичност чрез огласяване на помощта от ЕС
Одит на проекта
Пускане на строителния обект в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 40 582 610 BGN
Общ бюджет: 22 177 405 BGN
БФП: 22 120 547 BGN
Общо изплатени средства: 24 139 411 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 120 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 058 261 BGN
2010 2 375 489 BGN
2011 15 028 184 BGN
2012 4 266 331 BGN
2013 - 93 922 BGN
2014 2 845 039 BGN
2015 - 4 339 970 BGN
24 139 411 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 717 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 246 609 BGN
2010 1 900 391 BGN
2011 12 022 547 BGN
2012 3 413 065 BGN
2013 - 75 138 BGN
2014 2 276 032 BGN
2015 - 3 471 976 BGN
19 311 529 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 402 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 811 652 BGN
2010 475 098 BGN
2011 3 005 637 BGN
2012 853 266 BGN
2013 - 18 784 BGN
2014 569 008 BGN
2015 - 867 994 BGN
4 827 882 BGN
Финансиране от бенефициента 83 857 BGN
Индикатори
Индикатор 1 изграждане на канализационна мрежа с. Люляково
Индикатор 2 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
Индикатор 3 Изграждане на довеждащ напорен (гравитачен) водопровод
Индикатор 4 Изграждане на 1 брой Помпена станция към довеждащ водопровод
Индикатор 5 Изграждане на 1 брой ПСОВ с помпена станция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз