Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0402-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01014
Наименование: "Разкриване на нови хоризонти и възможности чрез нови работни места"
Бенефициент: „Жар" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 11.10.2013
Дата на приключване: 01.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: • Разкриване на нови хоризонти и възможности за ЖАР ЕООД чрез създаване на нови работни места, на които да се наемат млади и амбициозни безработни до 29-годишна възраст, като се осигури необходимата финансова подкрепа за преминаване на подходящо обучение, за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новите работни места за целевата група.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта • Ръководене на изпълнението на дейностите по проекта от представител на висшето ръководство с необходимите правомощия, който поема задачата (извън рамките на трудовите си правоотношения) да гарантира реализирането на посочените по-долу резултати и посочената по-горе цел в съответствие с визията и стратегията за развитие на дружеството • Планиране, организиране, координиране и контролиране на оперативното изпълнение на дейностите от експерт с опит в организацията и управлението на проекти, който да гарантира, че те ще бъдат изпълнени в съответствие с нормативните изисквания, при висока ефективност и ефикасност • Финансово управление на проекта от служител с опит в областта на финансите и счетоводството, на който се възлага задача и се очаква резултат извън рамките на трудовите правоотношения • Изготвяне, оформяне, разпечатване и архивиране на документи по проекта от отговорен служител с достатъчно опит, на който се възлага задача и се очаква резултат извън рамките на трудовите правоотношения • Планиране, организиране и контролиране на учебния процес от експерт с богат методически опит в подготовката, провеждането, контролирането и отчитането на квалификационни обучения
2. Избор на външни изпълнители • Изготвяне на график за предвижданите процедури за определяне на изпълнители за всички бюджетни елементи, съгласно изискванията на кореспондиращата нормативна уредба • Съгласуване на графика с Договарящия орган • Изготвяне на документация за откриване на процедури по ПМС 69/11.03.2013 г. / за набиране на минимум 3 независими оферти / 1 оферта, в случаите за които не е необходимо да се провеждат процедури • Издаване на заповеди за назначаване на комисии за разглеждане, оценка и класиране на офертите • Стартиране на процедурите (набирането на оферти) за определяне на изпълнител по надлежния ред • Поддържане на входящ архив и регистрация на постъпилите оферти • Отваряне на офертите в съответствие с нормативните изисквания • Проверяване на съответствието на офертите с предварително обявените условия и евентуално отстраняване на кандидатите, които не са ги спазили • Оценяване по същество на офертите на допуснатите кандидати в съответствие с предварително избрания критерий • Изготвяне на Протоколи от дейността на Комисиите • Изготвяне на Решения за класиране на кандидати и определяне на изпълнители
3. Информиране и публичност • Изработване и поставяне на обяснителна табела • Изработване и разпространение на брошури • Изработване и разпространение на листовки • Изработване и разпространение на плакати • Подготвяне и провеждане на работни срещи • Подготвяне и провеждане на информационни дни • Изработване и поставяне на банери • Изработване и поставяне на стикери • Публикации
4. Подбор на представители на целевата група • Изготвяне и подаване на заявка до съответната ДБТ • Изнасяне от ДБТ на Съобщение до потенциалните кандидати • Уведомяване на потенциалните представители на целевата група за дадената възможност за включване в проекта от трудовите посредници • Регистриране от ДБТ на представителите на целевата група в единния Регистър • Подаване на заявление от заинтересованите представители на целевата група • Изготвяне на т.нар. „Дълъг списък” от ДБТ • Преглед на списъка и одобряване на конкретен брой лица за включване в т.нар. „Кратък списък” • Разглеждане на заявленията, провеждане на индивидуални интервюта и извършване на окончателно класиране на подходящите за включване в проектните дейности на представители на целевата група от специално назначена Комисия • Изготвяне на протокол с резултатите от работата на Комисията • Формиране на „Окончателен списък” и изнасяне на информационните табла в ДБТ • Подписване на индивидуални споразумения/ договори с избраните представители на целевата група за включване в конкретния проект Забележка: в специални случаи, като напр. липса на представители за подбор или отпадане на представители в хода на изпълнение на дейностите по проекта, ще се действа по реда, описан в Процедурата за подбор на представители на целевата група по Приоритетна ос 1 на ОП РЧР, процедура BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място”
5. Предоставяне на професионално обучение  Предоставяне на професионални обучения за част от професия по втора квалификационна степен с продължителност от 300 учебни часа, както следва: • Монтьор на компютърни системи, Специалност Компютърна техника и технологии: за 2-ма представители, необходими за направление „сервизиране на компютърно, комуникационно и офис оборудване” • Монтьор на компютърни системи, Специалност Компютърни мрежи: за 2-ма представители, необходими за направление „проектиране, изграждане и поддържане на цялостни информационни и комуникационни решения” • Програмист, Специалност Програмно осигуряване: за 2-ма представители, необходими за направление „проектиране, изграждане и поддържане на цялостни информационни и комуникационни решения”  Предоставяне на професионални обучения за част от професия по трета квалификационна степен с продължителност от 600 учебни часа, както следва: • Графичен дизайнер, Специалност Графичен дизайн: за 1 представител, необходим за направление „маркетинг и продажби”
6. Предоставяне на обучение по ключови компетентности Предоставяне на обучение по ключова компетентност 4 (Дигитална компетентност) с продължителност от 45 учебни часа: за останалите 11 представители, имащи необходимата професионална квалификация, необходими за направления „проектиране, изграждане и поддържане на цялостни информационни и комуникационни решения”, „сервизиране на компютърно, комуникационно и офис оборудване” и „маркетинг и продажби”, с което да постигнат необходимата степен на подготвеност за работа с интегрирани информационни системи
7. Наемане на успешно завършилите обучението лица Предоставяне на средства в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, както и дължимите от работодателя осигурителни плащания към които се отнасят разкритите работни места за период от 12 месеца за следните длъжности:  за направление „проектиране, изграждане и поддържане на цялостни информационни и комуникационни решения: • 2513 6001 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи: 1 представител • 2514 6001 Програмист, софтуерни приложения: 2 представители • 2522 6009 Специалист, компютърни мрежи и системи: 1 представител  за направление „сервизиране на компютърно, комуникационно и офис оборудване”: • 3513 3001 Техник, поддръжка на компютърни мрежи: 1 представител • 7422 2021 Техник, хардуер: 3 представители  за „маркетинг и продажби”: • 1221 6009 Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър: 1 представител • 2166 3005 Мултимедиен дизайнер: 1 представител • 2421 5025 Мениджър, ключови клиенти: 1 представител • 2434 6003 Агент, продажби ИКТ: 4 представители
8. Закупуване на оборудване и обзавеждане Закупуване на оборудване:  за новите работни места в направление „проектиране, изграждане и поддържане на цялостни информационни и комуникационни решения” (за Специалист, компютърни мрежи и системи и Техник, поддръжка на компютърни мрежи, съвместявани от Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи) • Перфоратор: 1 бр. • Бормашина: 2 бр. • Винтоверт: 1 бр. • Ножица за PVC канали/тръби: 2 бр. • Ножица за странично прорязване на PVC канали: 2 бр. • Монтажни клещи с интегриран кабелен тестер: 2 бр. • Инструмент, улесняващ кримпването: 2 бр. • Такер за кабели: 2 бр. • Пистолет за горещ силикон: 2 бр. • Кабелен локатор: 1 бр. • Измервателен уред – мултимер: 2 бр. • LAN тестер: 1 бр. • Мобилна работна станция: 2 бр.  за новите работни места в направление „сервизиране на компютърно, комуникационно и офис оборудване” (за 3-мата Техници, хардуер): • Измервателен уред – осцилоскоп: 1 бр. • Програмируем захранващ блок: 1 бр. • Сервизна станция: 3 бр.  за новите работни места в направление „маркетинг и продажби” (за 4-мата Агенти, продажби ИКТ): • Мобилна работна станция: 4 бр. • Мобилен касов апарат: 4 бр. (за Мултимедиен дизайнер) • Фотоапарат професионален: 1 бр. Закупуване на обзавеждане:  за новите работни места в направление „маркетинг и продажби” (Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър и Мениджър, ключови клиенти): • Бюро мениджърско луксозно: 2 бр. • Стол мениджърски: 2 бр. • Мобилен телефон: 2 бр. • Мултифункционално устройство: 2 бр. • Мобилна работна станция: 2 бр.  за новите работни места във всички направления: • Стол работен: 13 бр. • IP телефон: 6 бр. • Машина за унищожаване на документи: 1 бр. • Кош за отпадъци: 3 бр. Забележка: останалото обзавеждане и оборудване за новите работни места е налично
9. Одит Одит на проекта, извършен от регистриран одитор, който да гарантира, че декларираните разходи са действително извършени и платени, точни и допустими
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Уникомс ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 269 832 BGN
Общ бюджет: 259 446 BGN
БФП: 259 446 BGN
Общо изплатени средства: 259 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 259 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 900 BGN
2014 0 BGN
2015 205 483 BGN
259 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 220 529 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 815 BGN
2014 0 BGN
2015 174 661 BGN
220 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 917 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 085 BGN
2014 0 BGN
2015 30 822 BGN
38 907 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз