Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0426-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01023
Наименование: "Нови възможности за обучение и заетост в "Глобал Адвайзърс" АД"
Бенефициент: "ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 16.10.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта e да се подобрят перспективите за заетост и адаптивността към условията на пазара на труда на представителите на целевата група и да се разкрият 10 нови работни места в сферата на одита и консултациите
Дейности: 1: Дейности по организация и управление на проекта За ефективната реализация на проекта ще се ангажира екип в състав: ръководител и счетоводител. При стартиране изпълнението на проекта ще се подготви заповед за възлагане на отговорности на служителите, отговорни за изпълнение на проектните дейности и отчитането им пред Управляващия Орган. Екипа по проекта ще провежда регулярни срещи, на които ще се обсъжда напредъка на проекта, текущи задачи и възникнали проблеми. По време на първата среща на екипа в началото на проекта ще се установи процедура за вътрешен мониторинг, отчетност по проекта и механизми за добра координация между членовете на екипа по реализирането на различните дейности, ще се изготвят стандартни документи за месечни отчети, които ще се попълват от всеки едни член на екипа. При възникване на проблеми или отклонение по дейностите от предвиденото в проекта, екипа ще взима управленски решения, които да осигурят максимално ефективно изпълнение на проекта и постигане на максимален ефект върху целевите групи. Съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. ще се проведат необходимия брой тръжни процедури за избор на доставчици и на изпълнители на отделните услуги, заложени в проектните дейности. Процедурите за избор на външни изпълнители ще се организират и изготвят от екипа на проекта. Екипът по проекта ще отговаря, както за контрола по изпълнение на дейностите, така и за точното и своевременно отчитане на проекта. В края на проекта независим одитор ще провери целесъобразността на направените разходи и ще изготви одитен доклад.
2: Подбор на бенефициенти Екипът по проекта със съдействието на ДБТ ще подберат 10 представителя на целевата група, които да се включат в обучението по ключова компетентност 4 – „Дигитална компетентност“ и които ще имат възможност да започнат работа в «Глобал Адвайзърс» АД. Критериите на които трябва да отговарят безработните са: - да са младежи до 29 години, безработни лица, които са регистрирани в ДБТ; - да са завършили висше образование – икономическо и/или юридическо, образователна степен минимум „бакалавър”. Подборът ще се извърши съобразно правилата на процедура, разработена от АЗ и одобрена от Договарящия орган. При подбора на бенефициентите ще се преценява тяхната мотивация за участие в проекта, желанието и готовността им да започнат работа в компанията. Бенефициентите ще бъдат избирани без дискриминация на полов, етнически или религиозен признак.
3: Провеждане на обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност“ В рамките на тази дейност ще се организира и проведе обучение по ключова компетентност „Дигитална компетентност“, включващо обучение по следните теми: Обучение за работа с база данни, съхраняване и управление на информация; Търсене на информация в Интернет; Сигурност на информацията. Разбиране на възможностите и потенциалните рискове от Интернет. Разбиране ролята на технологиите на „информационното общество” за подпомагане творчеството и новаторството; Етика на общуване с електронни средства(електронна поща, мрежови инструменти). Обучението ще се извърши от външен изпълнител, избран чрез провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007 г. Обучението ще се проведе в гр. София, в наета за целта зала. Обучаващата организация ще осигури нужните материали и помагала за обучаващите се. Продължителност на обучителния курс: 10 дни, 60 учебни часа. В обучението ще се включат 10 безработни младежи. Обучението ще завърши с полагането на изпит – писмен тест. Успешно издържали изпита ще получат Удостоверение за придобита ключова компетентност. Завършилите висше образование младежи, които са на пазара на труда, не притежават нужните дигитални компетентности, който да им позволят да започнат работа веднага в сфера в която се изискват умения за работа с компютри, интернет, търсене на информация необходима за описанието и извършването на анализи на бизнес процеси, изговяне на стратегии за оценка на риска и др.
4: Закупуване на оборудване За създаването на новите работни места и осигуряването на условия за работа на новопостъпилите служители, компанията ще закупи следното оборудване: - 10 бр. Преносими компютри с необходимите лицензи; - 1 мултифункционално устройство; - 1 бр. Сървър; Доставката на оборудването ще се извърши от външен изпълнител, избран чрез провеждане на процедура по ПМС69/11.03.2013 г.
5: Наемане на успешно завършилите обучението лица На 10 от безработните лица, които успешно издържат изпита, ще им бъде осигурена работа на трудов договор в рамките на проекта – 12 месеца. Младежите успешно завършили курсовете на обучение ще бъдат назначени като специалисти - втора квалификационна група в „Глобал Адвайзърс“ АД с КИД: 70.22 Консултантска дейност по стопанско и друго управление. Чрез тази дейност ще се даде възможност на бенефициентите за професионалн реализация. В рамките на проекта тяхната дейност ще бъде строго наблюдавана и коонтролирана от координатора по проекта.
6: Информиране и публичност В рамките на тази дейност е предвидено: - разработване и имресии на инфромционен банер по проекта – 100 000 импресии в рамките на целия проект; - 2 публикации в медиите – печатни и/или електронни медии; - информационна табела – 1 бр., отразяваща финансовата помощ на ЕС. Съдържанието на информационните материали ще се изготви от екипа на проекта. Те ще се разпространят от представителите на кандидата и техни бизнес партньори с цел да се осигури прозрачност на дейностите по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 501 BGN
Общ бюджет: 118 406 BGN
БФП: 118 406 BGN
Общо изплатени средства: 118 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 700 BGN
2014 60 367 BGN
2015 33 338 BGN
118 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 995 BGN
2014 51 312 BGN
2015 28 337 BGN
100 645 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 705 BGN
2014 9 055 BGN
2015 5 001 BGN
17 761 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз