Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0013-C0001
Номер на проект: 0121-СО-1.2
Наименование: Осигуряване на допълнително месечно възнаграждение на служителите от Сертифициращия орган от оперативна програма „Техническа помощ” 2008-2012
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 25.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансиране на допълнителните възнаграждения на служителите на Сертифициращия орган, които са изплатени на основание чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г., което да доведе до поддържането на административния капацитет на Сертифициращия орган по СКФ на ЕС и повишаване мотивацията му за работа.
Дейности: Осигуряване на средства за допълнителни възнаграждения по чл. 6, ал. 1 от ПМС № 67/2010 г. и дължимите за тях осигурителни вноски и разходи за временна неработоспособност на държавните служители от дирекция "Национален фонд" за изпълнение на функциит Осигуряване на средства за изплащане на допълнителните възнаграждения на директора и държавните служители на Сертифициращия орган, които на основание чл. 6, а л. 1 от ПМС № 67/2010 г. и съгласно длъжностните си характеристики, изпълняват дейности във връзка с подготовката, координацията, управлението, мониторинга, оценката, информацията и контрола на помощта от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Сумата на допълнителното месечно възнаграждение представлява 50% от общата средна заплата на един служител за периода, като е формирана въз основа на установена средна ангажираност на експерт по СКФ - 50% от работното време. Осигуряване на средства за изплащане на социалните и здравни осигурителни вноски за сметка на осигурителя за допълнителните възнаграждения. Осигуряване на средства за изплащане на разходи за временна неработоспособност на служителите за сметка на осигурителя за допълнителните възнаграждения. Индикативната единична цена е изчислена за 61 държавни служители със средно индивидуално допълнително месечно възнаграждение в размер на 505 лв. Сумата на допълнителното месечно възнаграждение представлява 50% от общата средна заплата, като е формирана въз основа на установена средна ангажираност на експерт по СКФ - 50% от работното време. Включени са и осигурителни вноски за сметка на работодател за 61 експерти - 31% при осигурителен доход 505 лв., както и обезщетението за дните на временна неработоспособност при средномесечен размер на 15.15 лв. при индивидуално допълнително месечно възнаграждение в размер на 505 лв. Предвидени са разходи за периода на проекта са: - 61 експерта *505 лв.*45 месеца = 1 386 225 лв. - 61 експерта *156,55 лв.* 45 месеца = 429 729,75 лв. - 61 експерта *15.15 лв. *45 месеца = 41 586,75 лв.
Разходи за организация и управление на проекта Предвижда се заплащане по граждански договор на експерт финансово и счетоводно отчитане по проекта. Заплащането е във връзка с изготвяне на окончателния доклад и искане за плащане и подготовка на всички разходооправдателни и финансови документи, необходими за отчитането, съгласно Общите условия на ОПТП. Предвиждат се разходи за граждански договор със счетоводителя по проекта, съгласно Методиката, приета с ПМС 330/2011 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 867 142 BGN
Общ бюджет: 1 789 273 BGN
БФП: 1 789 273 BGN
Общо изплатени средства: 1 789 273 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 789 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 789 542 BGN
2014 - 269 BGN
2015 0 BGN
1 789 273 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 520 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 521 110 BGN
2014 - 229 BGN
2015 0 BGN
1 520 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 268 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 268 431 BGN
2014 - 40 BGN
2015 0 BGN
268 391 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намалено текучество на персонала на бенефициентите за година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз