Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0282-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-07006
Наименование: "Увеличаване на заетостта сред млади хора до 29 години"
Бенефициент: "Интегра Груп 2011" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 15.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Интегриране на уязвими групи на пазара на труда, а именно безработни младежи до 29 години, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" на Агенция по заетостта.
Дейности: Дейност 1: Проекто-управление • Екипът за управление на проекта включва: Ръководител на проекта и експерт „Европейско финансиране” . Екипът ще се запознае с проекта и със своите задължения и отговорности по него. • Изготвяне на процедури за вътрешен мониторинг и оценка. Конкретизиране приложението на методологията за вътрешна оценка и контрол върху изпълнението на проекта; • Изготвяне на стандартни документи на всеки член на екипа; • Изготвяне график за оперативни срещи на екипа; • Подготовка на тръжни документи за избор на доставчици на услуги. Преглед и оценка на реализирането на проекта и при необходимост взимане на корективни мерки
Дейност 2: Информиране и публичност По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на предприятието 2. Изготвяне и разпространение на 200бр. информационни брошури 3. Осъществяване на 2 бр. публично събитие в края на проекта с покана до медии и общ.организации. 4. Изпращане на 2бр. прес-публикации в местни и регионални медии 5. Поставяне на визулаизиациони символи на всичко , придобито по проекта 6. Използване на визулизационите символи на всички документи, публикации и др. по проекта.
Дейност 3: Подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки Провеждане на процедури за възлагане с предмет: 1. Обучение за професионална квалификация на петима младежи: Обучителната организация по проекта за провеждане на професионалната квалификация ще трябва да е лициензирана от НАПОО (или ще има правата и капацитета според ЗПОО- съобразно законовите изисквания за провеждане на квалификациони обучения.). 2. Обучение по ключова компетенция на 5 младежи – Общуване на чужд език – английски език Обучителната организация по проекта ще трябва да има опит и познания в провеждане на вида обучение, предмет на настоящия проект. Обучителната организация за чуждоезиковото обучение трябва да има минимум дву-годишен опит. 3. Придобиване на оборудване за 5 работни места 4. Дейности по визуализация 5. Избор на одитор по проекта
Дейност 4: Провеждане на обучение по професионална квалификация и ключови компетентност Провеждане на обученията от външна фирма. Обученията ще следват добрите практики в тази област, а именно: • Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на Дружеството и са насочени към упражняваната сфера на дейността и професията, както и към заеманата длъжност. • Методологията на обучения ще е съчетание на теоретични и практически занимания. • Обученията ще включват и практическо обучение на работното място с цел бързо и адекватно затвърждаване и прилагане на знанията в реална работна среда. • Практически сесии /упражнения ще включват разнообразни форми за интерактивно обучение - извеждане на опит, дискусии, презентации, ролеви ситуации, обсъждане на казуси, ролеви игри и др. Те имат за цел да тренират умения, свързани със съответната тема, без да акцентират върху теоретичната рамка. • Е-learning, • Избраната методология на работа е в съзвучие с практиката „учение през целия живот” и е насочена към активни работещи лица и е съобразена с тяхната трудова заетост. • С цел по-добро удовлетворяване на обучаемите, както и търсене на подобряване на цялостното обучение и неговата устойчивост, ще се провеждат анкети за обратна връзка с цел идентифициране и отстраняване на не напълно удовлетворителните места в обучителния процес. След приключване на обучението ще се проведе финален тест и при постигане на над поставените изисквания, ще се издаде документ за успешно преминалите обучението. 1. Обученията за професионалната квалификация са следните: Втора степен на професионална квалификация ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код: 342, Маркетинг и реклама ПРОФЕСИЯ: код: 342020, Сътрудник в маркетингови дейности СПЕЦИАЛНОСТ: код: 3420201, Маркетингови проучвания Длъжност от НКДП: 3339 3005 Специалист, маркетинг и реклама 2. Обучение по ключова компетенция на двама младежи – Общуване на чужд език – английски език (за обучения по ключова компетентност 5 и с продължителност не по-малка от 100 учебни часа) Длъжност от НКДП: 3339 3005 Специалист, маркетинг и реклама
Дейност 5: Наемане на лицата, успешно завършили обучението След провеждане на обучението – професионални и ключови компетенции 5 младежи ще бъдат наети съобразно преминалото професионално обучение на следните позиции: Петима от младежите – преминали успешно професионално обучение, ще бъдат наети на следната позиция: Длъжност от НКДП: 3339 3005 Специалист, маркетинг и реклама Срокът на трудовия им договор е до края на проекта , като се планира това да е 12 месеца.
Дейност 6: Оборудване на 5 нови работни места По проекта се предвижда придобиването на оборудване и обзавеждане на 5 – те нови работни места. Предвиденото по проекта оборудване е необходимо за създаването на новите работни места. Предназначението на закупеното оборудване ще се запази от кандидата за срок от минимум 5 години след приключване на проекта. Оборудването напълно и точно съответства на изискванията на длъжностите и ще обезпечи тяхната работа. Предвиденото оборудване е конкретно и само за ползване от целевата група. То е планирано да отговаря на най-съвременните стандарти за енергийна ефективност, енергономичност, опазване на околната среда и изискванията за безопасен труд. Предвиденото оборудване е съобразно с отговорностите и ангажиментите на новонаетите служители. Опис на планираното за закупуване оборудване: Във връзка с назначаването на петима Длъжност от НКДП: 3339 3005 Специалист, маркетинг и реклама и осигуряването на тяхната нормална работна среда, конкретно е планирано да бъде закупени Ultrabook – 5 бр., Мултифункционална машина - копир, принтер, скенер – 2 бр, Прожектор – 2 бр. ИНТЕГРА ГРУП е изключително бързо развиващо се дружество в областта на бизнес консултантските услуги и преводачески услуги. Екипът от ръководители, външни консултанти и преводачи е с дългогодишен опит и доказал се като високо професионален. Към момента Дружеството се стреми да разшири своята маркетингова и рекламна дейност и така да увеличи своята клиентела. За целта по проекта ще бъдат обучени и назначени млади хора за маркетингови специалисти. Естеството на тяхната работа изисква да бъде осигурено съответното оборудване. Тъй като от тях се очаква да бъдат в постоянен контакт с потенциални и настоящи клиенти както чрез съвременните информационни технологии така и физически, то е необходимо да бъдат подсигурени със съответните технологични средства, позволяващи им мобилност и бърза реакция за пренасяне и представяне на информация. Ето защо предвиждаме за целите на техните професионални нужди да бъдат закупени малки лаптопи (ултрабук), прожектори за презентации и мобилни мултифунцкционални машини с включен принтер, скенер и копир.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Жар" ЕООД
„АПРА” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 67 973 BGN
Общ бюджет: 64 660 BGN
БФП: 64 660 BGN
Общо изплатени средства: 64 655 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 64 660 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 595 BGN
2014 31 096 BGN
2015 19 964 BGN
64 655 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 961 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 555 BGN
2014 26 432 BGN
2015 16 970 BGN
54 957 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 039 BGN
2014 4 664 BGN
2015 2 995 BGN
9 698 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз