Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.15-0006-C0001
Номер на проект: 08-1218/16.10.2013
Наименование: „Комплекс за социални услуги „ПОСОКА – семейство””
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2013
Начална дата: 16.10.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): Гарантиране на правото на живот в семейна среда на децата от 0 до 3 годишна възраст, настанени в ДМСГД Перник или в риск от настаняване извън семейството, чрез реализиране на устойчив модел на деинситуционализация
Дейности: 1. Подбор на персонала за новите услуги В изпълнение на целта ще бъде извършен подбор на персонала в новите услуги. За целта ще се използват съществуващите ресурси на ДМСГД Перник, като представителите на персонала ще имат възможност да се пренасочат за работа в новите услуги, в зависимост от тяхната базова подготовка и специализация, както и в зависимост от техните нагласи и желания за работа с целевите групи. В процеса на подбор на персонала ще бъдат използвани и данните от анализа на ресурсите на ДМСГД, извършени по Компонент 1. С цел осигуряване на квалифициран персонал за новите услуги ще бъде обявен и конкурс за набиране на служители. За конкурса ще бъде разработена процедура, набор от компетентности, които трябва да притежават работещите в различните услуги и длъжностни характеристики за всяка позиция. За социалните услуги, персоналът се назначава според методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. За интегрираните социални услуги персоналът се назначава според методиките за работа: 1.1. Персонал за семейно-консултативен център с капацитет 30 места: • Ръководител - 1 • социални работници - 2 • психолог – 1 • семеен терапевт - 1 • социални сътрудници - 2 • медицинска сестра – 1 • Помощен персонал – огняр, хигиенист В зависимост от потребностите на рисковите случаи към екипа по съответните услуги могат да бъдат привлечени допълнително (на частично време или с почасово заплащане): • външни консултанти – юрист; гинеколог, педагог, детски психиатър, педиатър; • здравни медиатори – ще бъдат включени като външни сътрудници в конкретни краткосрочни дейности на терен в рисковите общности в помощ на СКЦ - за идентифициране на семейства в риск, за картографиране на рискови общности. 1.2. Персонал за Дневен център за деца с увреждания с капацитет 15 места: • ръководител - 0,5 щатни бройки • социален работник – 0,5 • медицинска сестра - 1 • специален педагог - 1 • рехабилитатор – 1 • психолог - 0,5 щатни длъжности • логопед - 0,5 щатни длъжности • общи длъжности /шофьор, детегледач - 2, хигиенист/ - 2,5 • 2 огняри 1.3. Център за ранна интервенция, с капацитет 15 места • ръководител - 0,5 щатни бройки • социален работник – 1,5 • психолог - 0,5; • логопед - 0, 5 • рехабилитатор/кинезитерапевт - 0,5; • педиатър - 0,5; • медицинска сестра - 1 • външни консултанти - при необходимост, в зависимост от случаите могат да бъдат почасово или по граждански договор психиатър, невролог или други тесни специалисти. • Помощен персонал - шофьор 1.4. Персонал в Център за настаняване от семеен тип, с капацитет 8 места: • ръководител - 0,5 • социален работник – 0,5 • медицинска сестра – 6 • психолог - 0,5 • помощен персонал /детегледачи, хигиенист, готвач, касиер – домакин/ 1.5. Център "Майчино и детско здраве" с капацитет 50: • ръководител - 1 • медицински сестри с доказан опит в работата с деца - 4 • акушерки - 4 • социален работник - 1; • координатор – технически секретар - 1 • помощен персонал - шофьор. В зависимост от нуждите ще бъдат наемани и други специалисти, като външни консултанти почасово или по граждански договор, психолог;акушер-гинеколог;педиатър; рехабилитатор; логопед, здравни медиатори.
2. Предоставяне на новоразкритите услуги - Семейно – консултативен център, Дневен център за деца с увреждания, Център за ранна интервенция, Център за настаняване от семеен тип, Център „Майчино и детско здраве” 2.1. Разработване на процедури и вътрешна документация на новите услуги. След сформиране на екипите ще бъдат разработени процедурите за предоставяне на интегрираните услуги, вътрешните правила и процедури за тяхното функциониране и начинът на насочване на потребителите към тях. 2.2. Информиране на партньорските институции за новите услуги и идентифициране на потенциални потребители на услугите. Картографиране на рисковите общности. Наред с разработването на цялата необходима документация за организиране и функциониране на услугите, ще стартират дейностите за популяризиране на услугите, идентифициране на потребители и мотивирането им за ползване на услугите. Дейностите ще включват както срещи с представители на Дирекция "Социално подпомагане", лични лекари, срещи в родилно отделение на МБАЛ, срещи с доставчици на социални услуги, така и директна мобилна работа в рисковите общности. 2.3. Директна работа с потребителите на новите услуги. Стартиране на директната работа по предоставяне на новите интегрирани услуги. Всички услуги ще бъдат предоставяни при спазване на принципите на международното и българското законодателство в областта на правата на детето, услугите за деца и семейства, при спазване на най-добрия интерес на детето и при съблюдаване на методиките за работа в съответната услуга.
3. Осигуряване на публичност и информираност за проекта Две събития за публичност и нформираност са планирани за началото и за края на проекта. При стартирането на новите услуги се планира пресконференция в община Перник, на която ще присъстват представители на медиите и партньорите в областта на подкрепата за децата и семействата. При финализирането на проекта също ще бъде осъществена пресконференция за представяне на постигнатите резултати. Във всички издадени и разпространени материали по проекта – договори, длъжностни характеристики, писмена информация за новите услуги, покани, презентации и др. – ще има описание, сочещо че проектът се финансира от ОПРЧР, съфинансирана от ЕСФ. За популяризиране на дейностите по проекта ще бъдат подготвени и отпечатани листовки с информация за потенциалните потребители и за партньорите в системата. Периодично ще бъде подготвяна и публикувана информация за всички дейности по проекта на интернет страницата на общината. Ще бъдат подготвени и публикувани в медиите минимум пет статии за проекта. Използваната символика и хералдика ще съответстват на указанията в ръководството за информиране и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 587 208 BGN
Общ бюджет: 175 741 BGN
БФП: 175 741 BGN
Общо изплатени средства: 143 762 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 143 762 BGN
143 762 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 122 198 BGN
122 198 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 21 564 BGN
21 564 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността - К-2
Индикатор 4 Минимален брой закрити ДМСГД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз