Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0399-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01011
Наименование: "Нова работа"
Бенефициент: "Сигнализация" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 01.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на нови работни места за млади безработни до 29 годишна възраст и предоставяне на възможност за професионално обучение или обучение по ключови компетентности на наетите младежи в зависимост от потребностите на фирма „Сигнализация” ООД.
Дейности: Дейност №1 Управление на проекта Отделните задачи в рамките на дейността включват: Разпределяне на дейностите, сформиране на екип по проекта и ще бъдат сключени договори с отделните членове от екипа на проекта. В договорите ще бъдат ясно разписани задълженията на всеки член на екипа по изпълнението на проекта. Задачата на екипа е да следи за напредъка по проекта и за постигане на поставените цели и резултати. Изработване на конкретен работен план. С оглед на това, дейностите по проекта да се изпълняват навреме и с нужното качество, по време на изпълнение на проектните дейности ще се осъществява непрекъснат вътрешен контрол от членовете на екипа по проекта, отговорни за съответната дейност, както и от Ръководителя и Координатора на проекта, отговорни за цялостното му изпълнение. Чрез осъществявания мониторинг на проекта членовете на екипа ще имат ясна представа относно спазването на времевия график. Резултатите от мониторинга по проекта ще дадат възможност да се реагира навреме, ако е необходимо и ако има разлика с разписаните проектни дейности. За целта ще се води протокол за извършения вътрешен мониторинг.
Дейност №2 Подбор на бенефициенти Подбор на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години. При изпълнението на дейността, ще се извършат анкети, интервюта и др. с представителите на целевата група за което ще бъдат приложени документи, които удостоверяват реалното изпълнение на дейността. След провеждане на срещите с целевата група – безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години, ще се извършат срещи с тях индивидуално за да бъдат мотивирани за обучение по професионална квалификация и по ключови компетентности и назначаване на работа с цел връщане на пазара на труда. След провеждане на срещите ще се проведе процедура за подбор на бенефициенти от целевата група - 26 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години за обучение по професии и 5 безработни лица, регистрирани в бюрата по труда – младежи до 29 години за обучение по ключови компетентности .
Дейност №3 Избор на обучаваща организация Организиране на процедура за избор на обучаващи организации за провеждане на предвидените в проекта обучения по професии. Изборът ще бъде направен при спазване условията на ПМС 55/12.03.07 за определяне на изпълнител и свързаните нормативни актове, правилата на ЕСФ за възлагане и етичните норми. Задължително условие е обучаващите организации да притежават лиценз за Център за професионално обучение, издаден от НАПОО за професиите: по професия „Помощник пътен строител“, специалност „Пътища, магистрали и съоръжения“ и по професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“. Със спечелилите търга кандидати ще бъдат сключени договори за възлагане на обучителни услуги. Организиране на процедура за избор на обучаваща организация за провеждане на предвидените в проекта обучения по ключови компетентности. Изборът ще бъде направен при спазване условията на ПМС 55/12.03.07 за определяне на изпълнител и свързаните нормативни актове, правилата на ЕСФ за възлагане и етичните норми. Задължително условие е обучаващата организация да притежава опит в обученията по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. Със спечелилия търга кандидат ще бъде сключен договор за възлагане на обучителни услуги. Отговорността за правилното провеждане на тръжните процедури в съответствие с правните норми и спазването на заложените срокове ще бъде на Ръководителя на проекта.
Дейност №4 Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация Участниците в обученията попълват заявления за участие в обучението. Ръководителят на проекта уведомява всички участници за целите на проекта, началната дата, съдържанието и плана за провеждане на съответното обучение. Лекторите подготвят конкретното учебно съдържание, необходимите демонстрационни материали, казуси, тестове и др. за целите на занятията. Изготвените подробни учебни програми, съобразени с всички изисквания за придобиване на заявените конкретни знания и умения се предоставят на всеки участник в обучението. След отчитане нуждите на фирма „Сигнализация” ООД се установи потребност от обучение в областта на професии свързани със строителството, което фирмата развива. При формирането на учебните програми са заложени курсове на обучение, третиращи проблеми, с които фирма „Сигнализация” ООД се сблъсква почти всеки ден. В отговор на тези потребности, фирмата предвижда да обучи лицата от целевата група по професия: 582090 професия „Помощник пътен строител“, 5820901 специалност „Пътища, магистрали и съоръжения“ и 521090 професия „Заварчик”, 5210901 специалност „Заваряване”. Обучението ще е организирано в две учебни групи по професия „Помощник пътен строител“ всяка от по 10 чавека и една учебна група по професия „Заварчик” от 6 човека, в които безработните лица ще усвоят основните теоретични и практически знания. Продължителността на курса по професия „Помощник пътен строител“ ще е 300 учебни часа и на курса по професия „Заварчик” ще е 300 учебни часа като се предвиждат допълнителни до 4 учебни часа за провеждане на заключителен теоретичен и до 4 учебни часа на заключителен практически изпит. На успешно издържалите заключителните изпити по специалността Центърът за професионално обучение ще издаде документ, удостоверяващ придобитите знания и умения (Свидетелство за професионална квалификация обр. 3-54).
Дейност №5 Предоставяне на обучение по ключови компетентности Участниците в обученията попълват заявления за участие в обучението. Ръководителят на проекта уведомява всички участници за целите на проекта, началната дата, съдържанието и плана за провеждане на съответното обучение. Лекторите подготвят конкретното учебно съдържание, необходимите демонстрационни материали, казуси, тестове и др. за целите на занятията. Изготвените подробни учебни програми, съобразени с всички изисквания за придобиване на заявените конкретни знания и умения се предоставят на всеки участник в обучението. След отчитане нуждите на фирма „Сигнализация” ООД се установи потребност от обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“. При формирането на учебните програми са заложени курсове на обучение, третиращи проблеми, с които фирма „Сигнализация” ООД се сблъсква почти всеки ден. В отговор на тези потребности, фирмата предвижда да обучи лицата от целевата група по дигитална компетентност с наименование на конкретното обучение – Компютърна предпечатна подготовка. Обучението ще е организирано в една учебна група от 5 човека, в които безработните лица ще усвоят основните теоретични и практически знания. Продължителността на курса ще е 48 учебни часа, като се предвиждат допълнителни до 2 учебни часа за провеждане на заключителен теоретичен и до 2 учебни часа на заключителен практически изпит. На успешно издържалите заключителните изпити обучаващата организация ще издаде документ, удостоверяващ придобитите знания и умения (Сертификат за проведено обучение).
Дейност №6 Предоставяне на средства за разкрито работно място на работодател за наемането на успешно завършилите обучение млади безработни до 29 години; Завършилите успешно обучението по професия „Помощник пътен строител“, специалност „Пътища, магистрали и съоръжения“, по професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“ и придобили познания по ключови компетенции по компетентност 4 „Дигитална компетентност“, „Компютърна предпечатна подготовка“ ще им бъде предоставена възможност за работа. Трудовата дейност ще се извърши на обектите, обслужвани от „Сигнализация” ООД. Продължителността на заетостта ще бъде в рамките на 12 /дванадесет/ месеца. Поради необходимост от квалифицирани работници, на успешно завършилите обучение и ненапуснали работа през горепосочените 12 месеца ще бъде предложено да останат на работа във фирма „Сигнализация” ООД.
Дейност №7 Закупуване на оборудване и обзавеждане необходими за създаването на нови работни места за представителите на целевата група Тази дейност включва обезпечаването на фирма „Сигнализация” ООД със следното оборудване: рефлектометър – 1 брой; интегрирана камера – 1брой; компас и нивелир – 1 брой; GPS устройство – 1 брой; втраден термичен принтер – 1 брой; портативен тестер на съпротивление на хлъзгане – 1 брой; кобур – 1 брой; GPS-unit – 1 брой; удължаваща се дръжка 2,2-4,0м. – 1 брой; блутуут и интерфейс – 1 брой; адаптер за ъгъл на осветяване 200 – 1 брой; адаптер за ъгъл на осветяване 300 – 1 брой; адаптер за ъгъл на осветяване 400 – 1 брой; преносим USB принтер – 1 брой; голяма чанта за рамо с допълнителна осигуровка – 1 брой; пренасими компютри – 5 броя; мултифункционално устройство – 1 брой; 31 броя работни стола; 31 броя шкафове; 5 броя бюра; 1 брой работна маса. Закупеното оборудване ще е необходимо за създаване на нови работни места за представителите на целевата група, ще се придобият нови знания и умения от лицата които го използват. Нашата цел е да имаме техника от високо ниво, с което ще се подобри работната на фирма „Сигнализация” ООД и ще се осигури заетост на лицата от целевата група. Към проекта е приложена подробна техническа спецификация за оборудването. Приложение Б 4. Със закупеното със средства по настоящата процедура оборудване и обзавеждане ще се осигурят работни места на: 20 лица от целевата група преминали обучение по професия „Помощник пътен строител“, специалност „Пътища, магистрали и съоръжения“; 6 лица от целевата група преминали обучение по професия „Заварчик“, специалност „Заваряване“ и 5 лица от целевата група преминали обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ – „Компютърна предпечатна подготовка“. Гореизброеното оборудване и обзавеждане ще бъдат използвани много активно в реализацията на съдържателните дейности на проекта. Чрез него ще се обособят работни места с гъвкави форми на заетост, тъй като разкритите работни места ще бъдат споделени. Закупеното със средства по настоящата процедура оборудване и обзавеждане ще се използва от повече от едно лице – представител на целевата група. Така обезпечаването с изброеното оборудване и обзавеждане ще позволи да се изпълни основната цел на проекта – разкриване на нови работни места за представители на целевата група, както и ще съдейства за осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта и тяхното бъдещо мултиплициране.
Дейност №8 Информиране и публичност по проекта Популяризирането на дейностите по проекта ще се осъществи като се подготвят информационни брошури, плакати и диплянки с подходящо съдържание, информиращи гражданите на град София за програмата и за дейностите по проекта. Брошурите, плакатите и диплянките ще се разпространяват по обществени места, общината, областта и т.н. Брошурите ще бъдат 400 копия, формат А4, двойно сгъваеми, цветни – представят целите и дейностите по проекта, специално ориентирани към целевата група, адрес, телефон и e-mail за контакти. Плакатите ще бъдат 100 броя, а диплянките ще бъдат 1000 броя. За популяризиране на проекта ще се осъществят две публикации в пресата. За целите на проекта ще се изготвят две табели с номера и наименованието на проекта, които ще се поставят на местата на изпълнение на проекта. За популяризиране на проекта ще бъдат разпространени 1000 броя листовки. Съгласно правилата на Регламент /ЕК/ №1828/ 2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент /ЕО/ № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европийския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие, всички информационни и рекламни материали, както и всеки продукт – резултат от проекта, ще носят символи на ЕС и ЕСФ в указания формат.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"А.Д.ХОЛД" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 284 289 BGN
Общ бюджет: 265 360 BGN
БФП: 265 360 BGN
Общо изплатени средства: 227 431 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 265 360 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 858 BGN
2015 170 573 BGN
227 431 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 225 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 329 BGN
2015 144 987 BGN
193 316 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 804 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 529 BGN
2015 25 586 BGN
34 115 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз