Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0027-C0001
Номер на проект: 58231-С033
Наименование: Изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле
Бенефициент: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 12.11.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Сливо поле
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне процеса на фактическо закриване на депото чрез подготовка на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за битови отпадъци в гр. Сливо поле в обхват и съдържание съгласно действащата в Република България нормативна уредба, с който да се кандидатства за финансиране за закриването на депото.
Дейности: Попълване на апликационната форма за кандидатстване за финансиране за изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци на гр.Сливо поле Попълване на апликационната форма в съответствие с Насоките за кандидатстване по конкретната процедура. Проучване за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите. Определяне на целите и релевантността на презложението с националните, регионални и местни планови документи. Уточняване на необходимите дейности в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и необходимите ресурси- финансови, технически, административни.
Подготовка и подаване на уведомление за инвестиционно намерение до РИОСВ - Русе Попълване на уведомлението за инвестиционно предложение, Изваждане скица на имота от Общинска служба „Земеделие и гори” гр.Сливо поле, Копие от Акт за общинска собственост на имота, окомлектоване на преписката, заплащане на държавните такси и внасяне в РИОСВ - Русе
Съгласуване на визата за проектиране със заинтересованите инстанции Да се се вземат становища от ЕОН, ВиК и др. И се нанесат преминаващите в близост до имота и през имота мрежи на инженерната инфраструктура Цел – да се спазят изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) , резултати – становища от съответните инстанции във връзка с реализиране на инвестиционния проект
Подготовка на документация и избор на изпълнители за: = екологична оценка на програмата за управление на отпадъците; = подготовка на документация за обществена поръчка за дейностите „предпроектни проучвания” и „Изработване на работен проект”; = О Подготовка на документацията за участие – образци на оферти, изисквания към кандидатите, проекто-договори, определяне на изпълнители за посочените дейности и сключване на договори с тях.
Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за дейностите „Предпроектни проучвания” и „Изработване на работен проект „ и провеждане на процедурата за избор на изпълнител Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейностите по предпроектните проучвания и работния проект за закриване общинското сметище на гр. Сливо поле в съответствие с основните принципи на Закона за обществените поръчки : публичност и прозрачност свободна и лоялна конкуренция равнопоставеност и недопускане на дискриминация и в обем и съдържание, съгласно изискванията на НВМОП.
Екологична оценка на Програмата за управление на отпадъците Подготовка на писмено искане, подготовка и окомплектоване на документите – приложения към искането по чл.8 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с ПМС № 139 от 24.06.2004г., обн., ДВ, бр.57 от 2.07.2004 г. Извършване на всички действия по чл.3 или на онези от тях, които са приложими според конкретния случай съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Предпроектни проучвания • геодезическо заснимане с цел точното определяне на площа , подлежаща на рекултивация и обема на натрупаните отпадъци за вертикално планиране; • инженерно- геоложки и хидрогеоложки проучвания с цел определяне състоянието на почвите в района на депото, чрез взимане на проби от геоложката основа и почвите, разположени в сервитута на депото; определяне параметрите на повърхвостните води и дълбочината и качествения състав на подземните води в раойна на обекта, • Оценка на газовите емисии и необходимостта от третирането им; • Определяне на местоположението и броя на пунктовете за мониторинг на депото; • анализи на замърсения почвен пласт под/около тялото на депото – сондиране за определяне обемът на депонираните отпадъци и техния качествен състав; • извършване на детайлна оценка на риска за околната среда и човешкото здраве на терена на съществуващото депо за битови отпадъци на гр. Сливо поле – санирането на настоящото сметище има за цел трайно отстраняване на щетите от стари замърсявания. Определящ фактор при избора на метод за саниране е оценката на риска за околната среда от съществуващи пътища на пренос на замърсителите и обекти под въздействие, установени чрез : - оценка на количествения и качествен състав на депонираните отпадъци; - оценка на процентното участие на отделните видове – битови, органични- растителни и животински, промишлени не опасни и строителни; - оценка на начина на съхранение на отпадъците; - оценка на съществуващите предпоставки за мигриране на замърсителите по пътя на повърхностните и подземните води и почвите; - оценка на наличие или близост до обекти под защита – населени места, защитени територии и др.
Изработване на работен проект за закриване и рекултивация на депото Изработване на работен проект за закриване на депото, който ще включва следните проектни части :част „Геодезия”, част „ Земна основа” – техническа рекултивация с противоерозионни и противосвлачищни мероприятия” част „Биологична рекултивация” - даваща проектно решение за възстановявяне на терена за земеделско ползване; част „Поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на депото, в това число контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за срок не по- малък от 30 години”,част „ План за безопасност и здраве,” част” Сметна документация”
Изготвяне на доклад за оценка съответствитето на инвестиционния проект Извършване оценка по реда на чл.142,ал.6,т.2 от ЗУТ на съответствието на изработения инвестиционен проект за закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци на гр.Сливо поле с нормативните актове и със съществените изисквания към строежите. Оценката за съответствие да се извърши като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант, несвързана с проектанта. Съгласно чл.142, ал.5 от ЗУТ Оценката обхваща проверка за съответствие със: 1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. правилата и нормативите за устройство на територията; 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.
Одит на проекта Извършване на одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма преди подаване окончателния доклад по проекта. Верифициране на разходите по проекта на община Сливо поле за изработване на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на сметището за битови отпадъци на гр. Сливо поле.
Мерки за информация и публичност на проекта Подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз
Управление и организация на проекта Ръководителят на проекта : 1. организира дейността на екипа за подпомагане управлението на проекта; 2. организира и координира процедурите за определяне изпълнител на проектирането, изпълнителите на другите дейности по проекта и изпълнението на всички дейности, свързани с проекта; 3. контролира изпълнението на дейностите по проекта; 4. отчита изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта - до окончателното му приключване. 5. За доказване на напредъка на проекта ръководителят изготвя и представя на Междинното звено за одобрение видовете доклади за напредъка по проекта съгласно раздел ХV от Договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност ( Наричан за краткост Договора за финансова помощ) . 6.Извършва документални проверки и проверки на място в съответствие с раздел ХVІ от Договора за финансова помощ ; 7. Извършва мониторинг на целите на проекта възоснова на заложените в проекта индикатори. 8.При извършване на дейността си ръководителят на проекта стриктно спазва изискванията на Договора за финасова помощ сключен между МОСВ и община Сливо поле и „Общ наръчник на Оперативна програма околна среда „.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 000 BGN
Общ бюджет: 61 520 BGN
БФП: 61 520 BGN
Общо изплатени средства: 61 520 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 238 BGN
2010 4 800 BGN
2011 53 482 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
61 520 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 752 BGN
2010 4 080 BGN
2011 45 460 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
52 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 486 BGN
2010 720 BGN
2011 8 022 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 228 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз