Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0064-C0001
Номер на проект: 13-11-64
Наименование: Оптимизиране на структурата и функциите на община Белица за по-качествено предоставяне на услуги
Бенефициент: Община Белица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 15.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата и функциите на община Белица за по-качествено предоставяне на услуги
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Белица, състоящ се от ръководител, счетоводител на проекта и технически сътрудник. Дейността се състои в навременно организиране на публична покана за избор на изпълнител по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнител, сключване на договор с него и управление на договора, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, уведомяване, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените дейности, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни, годишен и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2. Провеждане на функционален анализ на община Белица Провеждането на фукционален анализ е първата и задължителна крачка в процеса на оптимизация на структурата и дейността на община Белица. В рамките на проекта ще се направи преглед на всички структури и функции на община Белица. Разработването на функционалния анализ ще се базира върху Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по проекта на МДААР по подприоритет 1.1. на ОПАК. Това изискване ще бъде заложено в техническото задание към изпълнителя по проекта. За целите на изпълнение на дейността включително ще бъде направен анализ на релевантността, ефективността и ефикасността на структурата и функциите на община Белица, ще бъдат формулирани препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията на общината, както и ще се проведе семинар сред служителите на общинската администрация за представяне на резултатите от функционалния анализ, изведените препоръки и предложените действия за изпълнението им.
Дейност 3. Оптимизиране на процедурите и документите за работа на общинска администрация Белица На база на изводите и препоръките от функционалния анализ ще бъдат променени или новоразработени вътрешни правила и процедури за работа на администрацията на община Белица, ще бъде създаден пакет от инструкции и наръчници за осъществяване на определените функции, за управление и развитие на организацията, методологии на работните процеси. Ще бъде разработена Стратегия за организационно развитие на общината. Особено важно за правилното вземане на управленски решения е да се създаде механизъм за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури, който чрез набор от индикатори да измерва качеството/количеството на изпълнението на функциите на институцията.
Дейност 4. Обучение на общинска администрация Белица за прилагане на оптимизирани правила и процедури В рамките на тази дейност ще бъда проведени обучения на всички служители на общинска администрация Белица за прилагане на разработените в предходните дейности нови процедури и правила. Поради големия брой обучаеми, както и поради спецификата на обучението, която зависи от функциите на съответните служители, са предвидени три обучения, които ще бъдат проведени в рамките на последния месец на изпълнение на проекта. Обученията ще бъдат проведени на място в община Белица, дву- или тридневни, в зависимост от обема и сложността на съдържанието на обучението. Обучението ще съчетава както теоритично запознаване с новите документи, така и практически упражнения за прилагането им.
Дейност 5. Публичност на проекта С цел информиране на обществеността за целите и резултатите от проекта ще бъдат организирани две преконференции по проекта. Ще бъдат изработени и отпечатани 1500 листовки и 300 брошури. Ще бъде изработен банер на проекта. Допълнителна инфорчация за него ще бъде публикувана на Интернет страницата на община Белица. Дейността ще бъдат изпълнявана в съответствие с изискванията заложени в Приложение 13 към насоките за кандидатстване по настоящата процедура за безвъзмездна финансова помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД "ЕКОКОНСУЛТ"
Баланс 2020
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 816 BGN
Общ бюджет: 81 411 BGN
БФП: 81 411 BGN
Общо изплатени средства: 81 411 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 563 BGN
2014 63 847 BGN
2015 0 BGN
81 411 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 929 BGN
2014 54 270 BGN
2015 0 BGN
69 199 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 212 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 634 BGN
2014 9 577 BGN
2015 0 BGN
12 212 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Проведени тръжни процедури с избран изпълнител
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Представени в УО на ОПАК технически и финансови доклади.
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - Разработен функционален анализ на Оба Белица
Индикатор 7 (Д) По Дейност 3 - Разработен пакет документи
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Разработена Стратегия за организационно развитие
Индикатор 9 (Д) По Дейност 3 - Разработен механизъм за оценка на ефективността на структурите на Оба Белица
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Проведени обучения за служителите на общинска администрация Белица
Индикатор 11 (Д) По Дейност 5 - Организирана пресконференция
Индикатор 12 (Д) По Дейност 5 - Подготвени и отпечатани брошури
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Подготвени и отпечатани листовки
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Публикувани материали на сайта на Оба Белица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз