Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0218-C0001
Номер на проект: ДО1-4601/10.10.2013
Наименование: Малки стъпки - за голямо бъдеще
Бенефициент: ЦДГ "Перуника"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 10.10.2013
Дата на приключване: 10.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Реализиране на адекватни мерки за интеграция на деца от етническите малцинства чрез повишаване мотивацията и участието им в образователния процес и превенция на евентуалното им отпадане от системата.
Дейности: Дейност 1 Назначаване на екип по проекта.
Дейност 2* Провеждане на медийни и информационни кампании за популяризиране на проекта.
Дейност 3 Провеждане на обучения за екипа по проекта и специалистите, наети за работа с целевите групи.
Дейност 4 Отпечатване и разпостранение на информационни материали.
Дейност 5 Техническо и материално обезпечаване на дейностите за целевата група.
Дейност 6* Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал за работа с деца от етническите малцинства.
Дейност 7 Допълнителни занимания и дейности за повишаване на конкурентноспособността и уменията на децата от малцинствата.
Дейност 8 Дейности за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници.
Дейност 9* Повишаване активността и заинтересоваността на родителите към ежедневието на децата им в детската градина.
Дейност 10* Разработване на учебни програми /методологии за работа с деца от различни етнически групи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 286 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз