Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0232-C0001
Номер на проект: ДО1-4600/10.10.2013
Наименование: РАЗЛИЧНИ, НО ЕДИННИ И ТОЛЕРАНТНИ
Бенефициент: Община Ветово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 10.10.2013
Дата на приключване: 10.08.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ветово
Описание
Описание на проекта: Междукултурно взаимодействие чрез повишаване възпитанието и качеството на образованието и създаване на благоприятна интеграционна среда.
Дейности: Подготовка на дейност 1 Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта
Изпълнение на дейност 1 Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта
Подготовка на дейност 2 Логистична подкрепа за идентифицирате ромски деца непосещаващи детската градина. Осигуряване на Подкрепящи сътрудници и извозването на децата от от ромските населени места/квартали/махали до детската градина и нейният филиал в гр.Ветово
Изпълнение на дейност 2 Логистична подкрепа за идентифицирате ромски деца непосещаващи детската градина. Осигуряване на Подкрепящи сътрудници и извозването на децата от от ромските населени места/квартали/махали до детската градина и нейният филиал в гр.Ветово
Подготовка на дейност 3 Семинар с основна тема превенция на изоставянето и социалното неглижиране на деца от семейства в риск от ромска общност
Изпълнение на дейност 3 Семинар с основна тема превенция на изоставянето и социалното неглижиране на деца от семейства в риск от ромска общност
Подготовка на дейност 4 Обучение на педагогически специалисти в детските градини за работа в мултикултурна среда
Изпълнение на дейност 4 Обучение на педагогически специалисти в детските градини за работа в мултикултурна среда
Подготовка на дейност 5 Подобряване на средата в детските градини. Закупуване на съвременна и интерактивна дидактическа база за партньора по проекта – ОДЗ „Щастливо детство” гр.Ветово.
Изпълнение на дейност 5 Подобряване на средата в детските градини. Закупуване на съвременна и интерактивна дидактическа база за партньора по проекта – ОДЗ „Щастливо детство” гр.Ветово
Подготовка на дейност 6 Подготовка на деца в детската градина за бъдещо включване в образователният процес, индивидуална работа с деца от етническите малцинствени групи. Индивидуална подготовка с децата в предучилищните групи
Изпълнение на дейност 6 Подготовка на деца в детската градина за бъдещо включване в образователният процес, индивидуална работа с деца от етническите малцинствени групи. Индивидуална подготовка с децата в предучилищните групи
Подготовка на дейност 7 Културата, като фактор на интеграцията на децата на Ветово
Изпълнение на дейност 7 Културата, като фактор на интеграцията на децата на Ветово
Подготовка на дейност 8 Създаване на детски групи за работа по ателиета в сградите на ОДЗ гр. Ветово
Изпълнение на дейност 8 Създаване на детски групи за работа по ателиета в сградите на ОДЗ гр. Ветово
Подготовка на дейност 9 Организиране на други дейности за образователна интеграция на децата роми и техните родители от детската градина ОДЗ”Щастливо детство” гр.Ветово
Изпълнение на дейност 9 Организиране на други дейности за образователна интеграция на децата роми и техните родители от детската градина ОДЗ”Щастливо детство” гр.Ветово
Подготовка на дейност 10 Информационна кампания по проекта
Изпълнение на дейност 10 Информационна кампания по проекта
Подготовка на дейност 11 Одит по проекта
Изпълнение на дейност 11 Одит по проекта
Партньори
Партньори:
ОДЗ "Щастливо детство"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 134 288 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 858 BGN
2014 - 26 858 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 829 BGN
2014 - 22 829 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 029 BGN
2014 - 4 029 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз