Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Подкрепа за устойчиво развитие на община Дулово чрез развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.03.2012
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Дулово
Описание
Описание на проекта: Подобряване и развитие на канализационната и водоснабдителна мрежа на гр.Дулово: изгражане на канализационната мрежа, която до момента е изградена на около 47.3% и реконструкция на водоснабдителна мрежа, и съоръжения към нея.
Дейности: Подготовка на проект
Финансови и икономически анализи
Преценка на необходимостта от ОВОС
Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/програма/проект или инвестиционно предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000
Проектиране За предвижданата инфраструктура в проектното предложение за гр.Дулово са изготвени: - Работен проект Канализация Профил 12 - Работен проект Канализация Главен колектор V по ул."Хр.Ботев" от ОК212 до включване в Главен колектор I. - Технически проект Канализация – изток - Технически проект Канализация – запад - Технически проект Канализация – север - Идеен проект Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа. - Планове за безопасност и здрав
Издаване на разрешително за строеж
Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки Община Дулово ще предприеме всички необходими действия за навременната и качествена подготовка на необходимата документация за обществени поръчки и за тяхното правилно провеждане. Чрез тръжни процедури по ЗОП и ще бъдат избрани следните изпълнители за поддоговорени дейности: -Изпълнител на СМР за канализация и водопровод; -Строителен надзор; -Авторски надзор; -Одитор на проекта. -Доставчик на материали за публичност и информация; Подготовката по дейността ще се състои в: 1. Решение на кмета на Община Дулово за възлагане на малка обществена поръчка, чрез открита процедура; 2. Обявление за малка обществена поръчка–обявенo/побликувано в Държавен вестник и Агенцията за вписване в Регистъра на обществените поръчки; 3. Изготвяне на документация за участие в процедура за малка обществена поръчка; 4. Назначаване на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите. След подготвителните дейности кандидатите ще закупят тръжна документация, ще изготвят офертите си и ще ги подадат в срок указан в пакета документи. Назначената за целта комисия след разглеждане, оценяване и класиране на офертите ще състави протокол за резултатите от подбора на офертите. Община Дулово ще издаде мотивирано решение, с което ще обяви класирането на участниците. Ще бъде изпратена покана за сключване на договор с участника, класиран на първо място. В определеният срок, ще се сключи договор с Изпълнителя съдържащ условията, изискванията и рисковете по изпълнение на обектите. Преди подписване на Договора за безвъзмездна финасова помощ, Община Дулово ще стартира дейносттите по тръжните процедури за избор изпълнители.
Очаквана дата/ти на обявяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Подготовка на обект и строителни дейности Технология и етапи на изпълнение на канализационното строителство 1.Трасировка и строителна линия. Канализационната мрежа ще се трасира въз основа на ситуационен план с оразмерителни данни, надлъжните профили и чертежи на съоръженията. Строежът на канализационните профили ще става само след отлагане на трасето, даване строителна линия. Преди започване на изкопа, всички важни точки, определящи трасето, ще се реперират за лесното му възстановяване и ще се пренасят и стабилизират временни репери на разстояние от 200-400м един от друг. Ще се съставят необходимите документи за съставянето на актове и протоколи по време на строителството. Протоколът за откриване на строителната площадка ще се състави от лицето, упражняващо независим строителен надзор и техническият ръководител в присъствието на Възложителя (Община Дулово) и Изпълнителя на поддоговорената дейност за строителство. 2.Изкопаване, укрепване и отводняване на каналните изкопи. Поради спецификата на строителните дейности ще се приложи временна организация съгласно Приложение№39 на Наредба №16/23.07.2001г. „За временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците”. Изпълнителят ще постави заграждения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, а през нощта със сигнално осветление. Строителството на канализацията ще се извършва в последователност отдолу нагоре. Ще се работи се на къси участъци от шахта до шахта или от кръстовище до кръстовище. Изкопните работи ще вървят пред останалите поне една проходка от 30-40м. Като начало на изкопните работи в участъка ще влезе земекопна машина челно и ще копае траншеята с изтегляне назад, ще натоварва от страни на траншеята или зад нея превозните средства за извозване на отпадъците. Непосредствено с изкопните работи ще се извършват и укрепителните работи т.е. ръчният изкоп с укрепването. Изкопаната пръст ще се прехвърля до траншеята ще се натоварва за извозване. Ширините на изкопите ще са взависимост от диаметъра на тръбите и напречните размери на канала. В геоложко отношение теренът е изграден от льосов комплекс представен от два льосови хоризонта, две погребани почви и льосовидна глина с обща мощност 20 метра. Тъй като канализационните профили имат дълбочина на полагане от около 3.00 до 7.00 метра, изкопът за него попада в следната разновидност: глина льосов идна кафява – разкрива се на дълбочина 3.40 до 4.00 метра и е с мощност около 1.30 метра. Следва льос макропорест на дълбочина около 10 метра. Под него следват глина, льосовидна различни разновидности. При поява на подпочвени води или от друг източник в процеса на изграждане незабавно ще се извърши дирекно водочерпене и осушаване на траншеята. Складирането на материали ще става на разстояние не по-малко от 1.0м от горния ръб на траншеята, а движението и механизацията да става на разстояние не по-малко от 3.0м от горния ръб на траншеята. След приключване на този етап надзорът ще приеме с актове изпълненото строителство. 3.Полагане и изпитание на положените тръби. Непросредствено след изкопните и укрепителните работи ще се пристъпи към оформянето на леглото за тръбите и монтажа им. Тръбите ще се полагат на участъци. Преди полагането им, дъното на изкопа ще се подравнява до достигане на проектните коти. Ще се извършва уплътняване на дъното с пневматична трамбовка, след което ще се полага и подравнява льосоциментовата смес. Надзорът с нивелация ще приеме кота дъно канал. Ще бъдат положени тръби съобразно натоварването получено от геоложкия и подвижния товар. Канализацията ще се изпълни с полиетиленови оребрени тръби НDPЕ, клас SN 8, а за по-големи диаметри ще се използват стъклопластови тръби SN 10000. Нареждането на тръбите ще се извършва отголу-нагоре. Диаметърът на тръбите е съобразен и с допустимите минимални и максимални скорости и наклони и изискването на чл. 55, т. 1.а от “Норми за проектиране на канализационни системи” – минимален диаметър за улични мрежи ф 300. Ще се положат тръби с ф315, ф400, ф500, ф630, ф700 и ф1000 на местата посочени в теническите проекти. Монтажа и технологията на полагане ще се извършват съласно Инструкцията за монтаж на съответните тръби и приложените в работните проекти чертежи и детайли. След полагането на тръбите, същите ще се засипят над темето, като връзките им ще се оставят свободни, за да могат да бъдат проверени. Обратните насипи ще се изпълняват на пластове, като уплътняването ще се извърши до достигане на проектната плътност.Изпитването на положените канали ще се извършва, съгласно Правилника за извършване и приемане на строителните работи. За изпитването ще се състави акт от компетентните органи. 4.Изпълнение на бетонови работи. Бетоновите работи ще се състоят предимно в полагане на подложен укрепващ бетон и при изграждане на ревизионни шахти и дъждопреливници. Изграждането на ревизионните шахти ще се изпълни по традиционните методи и технологии, като се състоят от монолитна и сглобяема част (стоманобетонови пръстени). При строителството на шахтите (ревизионни, събирателни, дъждоприемни) и кожусите има мокри процеси. За предпазване на дъното на изкопа в настоящия проект ще се използва льосциментна подложка по цялата ширина и дължина на изкопа в рамките на изграждан ото съоръжение. Изграждането на подложката ще се извършва по един и същи начин, като се спазва следната последователност на технологическите операции: • подготовка на дъното на траншейният изкоп. След изкопаване на траншеята дъното се подравнява и изгражда до проектната кота. Извършва се уплътняване на дъното по възможност с малък вибрационен валяк или пневматична трамбовка; • полагане и подравняване на пластовете от льсоциментовата смес. Котата и дебелината на разстланите и уплътнени земни пластове се контролират по геодезически път. • уплътняване до проектната плътност. Льосоциментната подложка ще се изгражда от предварително смесени цимент и льосов материал. Кофражните работи за полагане на основа преди сглобяването на шахтите ще бъдат изпълнени така, че да осигурят поемането на постоянните и временни товари, които възникват при изпълнението на съответните монолитни конструктивни елементи. Кофражът ще бъде укрепен много добре. Бетоновите смеси ще се приготвят в бетонов възел и ще се транспортират с бетоновоз. При полагането на бетона ще се следи за: правилността на кофража, формите, точността и проектното разположение на армировката; качеството на бетонаната смес; възникнали деформации в кофража; защита от попадане на вода при дъждовно време, защита при горещо слъчево време, с цел да се намали сасъхването и появата на пукнатини; запазване на проектното положение на закладните части и др.. Декофрирането на излетите конструктивни елементи ще става след набиране на нормативната якост на бетона. След направа на връзките с ревизионните шахти се изпълняват замазки и запълване на фугите. Преди засипване на изкопите ще се извърши изпитване за водоплътност по участъци. 5.Довършителни и възстановителни работи След полагане, изпитване, засипване и уплътняване на изкопите следва засипване, трамбоване и възстановяване на разрушената улична настилка. Обратните насипи около и над тръбите ще се извършва ръчно на пластове, с уплътняване до достигане на показателите, съгласно чертежите и детайлите в работния проект. За уплътняването ще се използват ръчни трамбовки и виброплочи. Разкрепването ще става от долу на горе, постепенно с напредване на уплътнителния обратен насип. Наред с изграждането на канализационната мрежа ще се извършва и строителство на водопроводната система: 1.Вътрешна водопроводна мрежа: Част от главен клон III, Част от главен клон IV, Главен клон V, Главен клон VII, Част от Главен клон VIII, Част от Главен клон IX, Част от Главен клон X, Част от главен клон XI, Второстепенни клонове; 2.Тласкателни водопроводи: Водопровод от тр.кл.2 до същ.черп.водоем, Водопровод от ПС”Дулово”до кула водоем; 3.Съоръжения: Реконструкция на Помпена станция”Дулово”, Разпределителна шахта при ПС”Дулово”, Дебитомерна шахта при ПС”Дулово”, Дебитомерна шахта за гр.Дулово, Дебитомерна шахта за с.Поройно и с.Чернолик, Дебитомерна шахта за южна промишлена зона, Дебитомерна шахта за с.Черник, Тр.кладенец при разсадника, Водомерна шахта 1.50/1.50/2.00, Същ.черп. водоем V=200м3 при разсадника, Реконструкция на ПС при разсадника, Дебитомерна шахта, Хлориране; 4.Ел.силнотокова част и КИП и А за съоръжения; За обекта е изготвен идеен проект за водопроводната мрежа. Първоначалният етап от тази дейност ще се състои в изготвяне на работен проект съобразно изготвения идеен. Избраният изпълнител за СМР ще осигури изпълнител за инженеринг за работен проект. След изготвянето на работният проект ще почне фактическото изпълнение на строително монтажни работи по обекта. РЕКОНСТУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА Изкопните работи на водопроводите в ще бъдат зоните на изграждане на канализация. Изкопната пръст ще се извозва на депо. Ръчно ще се подравнява дъното на траншеята. Предвижда се изкопите да се изпълняват без укрепване, с откос на стените 1:0.25. По цялата дължина на траншейния изкоп, под тръбите е предвидена 20см подложка от уплатнена льосова почва. Водопроводните тръби ще се засипват със земна льосова почва на пластове от 15-20см, които ще се трамбоват от двете страни на тръбата. Такава уплътнена засипка ще се прави до 20см над темето на тръбата. Останалата част от траншеята ще се запълва механизирано с изкопната пръст, която се трамбова на пластове от 20-25см. За обратно засипване няма да се използват преовлажнени почви и дрениращи материали-пясък, чакъл, баластра и др. РЕКОНСТУКЦИЯ НА ТЛАСКАТЕЛНИ ВОДОПРОВОДИ По новата схема се предвижда дирекното водоподаване в мрежата от Тр.кл.2 да отпадне. Ще бъдат пуснати отново в експлоатация черпателния водоем и помпената станция при разсадника. Съществуващият черпател и помпената станция ще бъдат реконструирани. В помпената станция ще бъдат монтирани нови помпени агрегати, ще бъде устроено хлориране на водата от Тр.кл.2. Водоподаването ще се осъществява от ПС”Дулово” и водонапорната кула посредством нови помпи монтирани в ПС”Дулово”. Водата от черпателните водоеми ще се изтласква към мрежата на града, към кула-водоема и към четирите села-Черник, Водно, Поройно и Чернолик. РЕКОНСТУКЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ Помпена станция”Дулово” Реконструкцията на ПС”Дулово” ще се състои в подмяна на старите помпи и тръбни системи. Ще бъдат монтирани шест нови помпи, като две от тях са противопожарни, а четири за работната група. Ще бъде монтиран нов мостов кран с ръчен повдигателен механизъм с товароподаемност 0.5 тона. На натегателните тръби за работните и противопожарните помпи ще бъдат монтирани спирателни клапи тип „Бътерфлай”-Ø 200 с ел.задвижки, както и шибърни спирателни кранове с ръчни задвижки. Разпределителна шахта при ПС”Дулово” При ПС”Дулово” ще се устрои нова разпределителна шахта /3,50м/3.00/hсв=2.00м/, в която ще става разделянето на водата в различните направления. В нея ще бъдат монтирани спирателн клапи тип тип „Бътерфлай”-Ø 350 - Ø 300 - Ø 200- Ø 150 и Ø 125 с ръчно задвижване. Дебитомерни шахти Измерването на водата, подавана в различните направления, ще става, посредством ултразвукови разходомери тип”FLOWSONIC”, монтирани всеки в отделна шахта. Ще бъдат изградени 5 бр. дебитомерни шахти: при ПС”Дулово”, за гр.Дулово, за с.Поройно и с.Чернолик, за южна промишлена зона и за с.Чернолик. Тр.кладенец 2 при разсадника Тр.кладенец 2 ще бъде преоборудвана с нови помпени агрегати. Към помпенета станция ще бъде устроено и хлориране на водата. Ще се извършват ремонтно възстановителни работи: направа на хидроизолационна замазка във вътрешността на водоема и подмяна на арматурите на хранителните тръби-СК Ø250 . Съществуващ черпателен водоем С цел да се застоява водата в Ч.В V=200m3, ще се устрои обща автоматизирана система за управление на помпите в ПС”Дулово” и ПС при разсадника. Помпата при разсадника ще се включи при някое от междинните нива в кула-водоема, като втора поред помпа, след което следва включването на двете следващи помпи от ПС”Дулово”. Водомерна шахта На тласкателя при помпената станция ще бъде изградена водомерна шахта с монтиран в нея ултразвуков разходомер- Ø150мм(тип FS 102). Хлориране Хлорирането на водата от Тр.кл.2 да се осъществява, посредством разтвор на натриев хипохлорид подаван посредством мембранна помпа. Разтворът ще се подава в черпателния водоем V=200м3. Съдовете за разтвора и мембранната помпичка ще се монтират в сградата на помпената станция. Мембранната помпичка ще се включва при пускане на помпата в Тр.кл.2. Ел.силнотокова част, КИП и А ще се изгради за всички описани съоръжения възоснова на идейният проект.
Етап на експлоатация След приключване на всички строителни дейности изпълнителите ще изготвят всички необходими документи за действително извършените строително монтажни работи и протоколи за скрити строителни работи. Ще се изготви екзекутивна документация, която ще се завери от лицето, упражняващо авторски надзор, лицето упражняващо строителен надзор, и ще се одобри от длъжностното лице, издало разрешението за строеж. Община Дулово с писмено заявление ще направи искане пред Регионалната дирекция за национален строителен контрол за издаване на разрешение за ползване на строежа, като представя необходимите документи, включително писмено съгласие на съответните специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, доклад на лицето, упражняващо строителен надзор и документ от Агенцията по кадастъра, че са изпълнени изискванията по ЗУТ. Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или упълномощено от него лице ще издаде разрешение за ползване на строежите. След осигуряване на необходимата докумнетация и разрешения ще бъде издадено Удостоверение за въвеждане на строежа в експлоатация на изградена инфраструктура обект на настоящото проектно предложение. Бенефициентът ще представи на Междинното звено, Окончателнен доклад за изпълнение на проект под формата на Приложение №8 от Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП”Околна среда 2007-2013г.
Организация и управление на проект През целият период на изпълнение на проекта ще се извършва мониторинг на дейностите в проекта. Екипът за управление на проекта, строителният, авторски и инвеститорски надзор, и одитора ще извършват постоянни проверки които ще обхващат административните, финансовите, техническите и физическите аспекти на дейностите по проекта. Инвеститорският надзор на проекта ще изпълнява от назначеното лице за този вид контрол в Община Дулово. При изпълнение на всички строително-монтажни дейности ще се упражнява строителен, авторски и инвеститорски надзор, които ще следят за спазване изискванията на действащите строително-технически правила, норми и работния проект. Контролът на строителния надзор ще включва: • Качество на влаганите строителни материали; • Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитания и други подобни, касаещи материали, полуфабрикати и изделия доставени на обекта; • Проверка за наличие на скрити дефекти и недостатъци, появили се при строителството; • Проверка и освидетелстване със сответните констативни актове, на изпълнени строителни работи, подлежащи на закриване. Контролът на авторския надзор ще включва: • Наблюдаване за точното изпълнение на строително-монтажните дейности заложени в технически/работни проекти; • Съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството, както и освидетелстване със сответните констативни актове, на изпълнени строителни работи, подлежащи на закриване; • Съгласуване евентуални промени в техническите/работни проекти за възникнали реални несъответсвия при изпълнението на строежа; • Проверка за използването на предвидените в техническите/работни проекти видове материали. Контролът на инвеститорския надзор ще включва: • Договорените срокове за изпълнение; • Технологията на изпълняваните СМР; • Воденето на документацията; • Кординацията между отделните изпълнители; • Приемане на изпълнените СМР, както и документите за разплащане. Контролът от страна на одитора ще включва: • Извършване на анализ и проверка, включително на място, на естеството, законосъобразността и периодичността на разходите; • Проверка оползотворяването на авансовите плащания; • Проверка разчетните сметки с трети лица; • Сравнение разходите с целевите сметки; • Проверка на приходите по проекта, в т.ч. авансовите плащания, съвместното финансиране и други приходи; • Получаване на информация относно точното местонахождение на оригиналния документален материал. Одитът ще съблюдава също така за принципите на отчетността. Ще изготви методологичната обоснованост на текущото счетоводно отчитане. Ще се събира и обработва цялата информация необходима за мониторинг и оценка на проекта. Ще се поддържа адекватна одитна пътека, и съхранява цялата документация за извършени разходи. Екипа ще се подготвя необходимите мониторингови доклади- месечни, тримесечни, годишни, окончателни и ще се представят за одобрение на МЗ.
Информация и публичност С цел осигуряване на широка публичност и популяризация на дейностите по проекта и финансовата подкрепа от ЕС ще бъдат използвани следните форми на информация и публичност: Билбордове -Ще бъдат поставени на територията на гр.Дулово; Постоянни обяснителни табели.- След приключването на проекта всеки билборд ще се замени с постоянна обяснителна табела; Банер/транспарант/-Ще бъде поставен в залите, където ще се провеждат конференции и презентации относно проекта; Брошури. Ще съдържат информация за проекта и финансовият принос на ЕС. Интервюта -За печатни издания и излъчвани радио репортажи; Публикации-Ще бъдат предоставени за публикуване във вестник. Конференции - За оповестяване цели и резултати от реализацията на проекта; Интернет страница – На Интернет страницата на Община Дулово ще бъде добавен линк за осведомяване относно изпълнението на проекта финансиран от Европейския съюз. Информационни шапки –Ще съдържат информация относно приноса на ЕС за проекта.
Одит Финасови разходи, допустими съгласно ПМС № 249/17.10.2007 г.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 36 767 286 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 6 230 247 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградена канализация
Индикатор 2 Реконструиран водопровод
Индикатор 3 Реконструкция на ПСПВ
Индикатор 4 Инфраструктурни ползи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз