Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0013-C0001
Номер на проект: A08-12-4/28
Наименование: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (МЗХ)
Бенефициент: Министерство на земеделието и храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 02.02.2009
Дата на приключване: 02.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Отваряне на администрацията към гражданите и повишаване на общественото доверие в работата на МЗХ
Дейности: 1. Проучване и анализ на съществуващите добри практики в страните-членки на ЕС за осигуряване на прозрачност при предоставяне на административни услуги и превенция на корупцията. Сравнително-правно изследване на релевантните чуждестранни законодателства, проучване по документи на модерни практики за превенция на корупцията и методики за оценка на риска, преглед на съществуващите европейски практики, свързани с доброто управление и прозрачност на административната обслужване, проучване на място на добрия опит
2. Разработване на методика за оценка на корупционния риск, внедряване на усъвършенствани процедури за превенция на корупция в МЗХ. Изследване на дейността на инспектората във връзка с противодействие на корупцията и изготвяне на анализ на корупционния риск; Организация и провеждане на 3 еднодневни семинара на тема "Процедури и мерки за превенция на корупцията"; Провеждане на тридневен семинар
3. Подобряване достъпността на администрацията. Разработване на анализ на процесите и съществуващите процедури за административно обслужване на гражданите и изготвяне на доклад с препоръки за оптимизирането им;Разработване на наръчник с вътрешни правила; Изготвяне на списък на административните услуги, прилагани от МЗХ и качване в Интернет; Унифициране на бланките за административни услуги на МЗХ; Провеждане на целеви обучения на служители; Разработване на система и провеждане на онлайн обучение
4. Създаване на общ информационен портал, обединяващ интернет страниците на МЗХ и ОДЗГ и разработване на правила за поддържането му и периодичното актуализиране на съдържанието му. Създаване на общ информационен портал; Усъвършенстване и доразработване на Интернет страницата; Подготовка на наръчник "Стандарти, критерии и правила за администриране и поддръжка на информационния портал на МЗХ и Областните дирекции по земеделие и гори"
5. Видима администрация. Въвеждане на интерактивно обслужване чрез автоматизирани точки за достъп до инфармация (киоски) в МЗХ и 6 пилотни приемни на ОДЗГ; Информационни табла с попълнине примерни бланки по типове административни услуги в приемните на МЗХи 28-те ОДЗГ;Поставяне на външни информационни табели на МЗХ и 6-те пилотни ОДЗГ; Разработване на унифицирани указателни табели за офисите; "Ден на отворените врати" в МЗХ и 6-те пилотни ОДЗГ
6. Провеждане на външен одит на проекта.
7. Дейности за информация и публичност. Подготвяне и разпространение на информационни брошури; Отпечатване на информацинни стикери; Провеждане на конференции; Изработване и поставяне на информацинни табели
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БГ" ООД
Дружество по ЗЗД "Обединение Интегритет"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 752 069 BGN
Общ бюджет: 490 559 BGN
БФП: 490 559 BGN
Общо изплатени средства: 490 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 490 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 150 414 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 340 146 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
490 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 416 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 127 852 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 289 124 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
416 975 BGN
В т.ч. Национално финансиране 73 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 562 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 022 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
73 584 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проучени страни-членки по дейност 1.
Индикатор 2 Брой анализирани добри практики за превенция на корупцията по дейност 1.
Индикатор 3 Брой изготвени анализи с проучени модерни практики и методики за превенция на корупцията и оценка на корупционния риск по дейност 1.
Индикатор 4 Брой доклади с предложения за прилагане на добри практики за оценка на корупционния риск по дейност 1.
Индикатор 5 Брой проучвания на място по антикорупция по дейност 1.
Индикатор 6 Брой проучвания на място по предоставяне на административни услуги по дейност 1.
Индикатор 7 Брой служители, повишили разбирането си относно действащи нови методи за превенция на корупцията и оценка на корупционния риск по дейност 1.
Индикатор 8 Брой служители, повишили разбирането си относно прилагани модерни практики за предоставяне и управление на административни услуги по дейност 1.
Индикатор 9 Брой изготвени методики за анализ на корупционния риск по дейност 2.
Индикатор 10 Брой анализи на корупционно уязвими области по дейност 2.
Индикатор 11 Брой анкетирани потребители на административни услуги по дейност 2.
Индикатор 12 Брой „карти” на услугите и сферите с висок корупционен риск по дейност 2.
Индикатор 13 Брой изготвени методики за вътрешно административни разследвания по дейност 2.
Индикатор 14 Брой проведени семинари за превенция на корупцията по дейност 2.
Индикатор 15 Брой обучени експерти по превенция на корупцията според нивото на административната структура по дейност 2.
Индикатор 16 Брой обучения за Инспектората по дейност 2.
Индикатор 17 Брой обучени служители от Инспектората по дейност 2.
Индикатор 18 Брой служители с повишен капацитет за оценка на корупционния риск, вътрешни разследвания и обработка на сигнали за корупция по дейност 2.
Индикатор 19 Брой предложени/ брой внедрени процедури за ефективност и прозрачност по дейност 2.
Индикатор 20 Брой проучвания по метода «таен клиент» по дейност 3.
Индикатор 21 Брой анализи на вътрешно институционните процеси и взаимодействието с крайните потребители на услуги по дейност 3.
Индикатор 22 Брой доклади с предложения за прилагане на процедури за подобряване на прозрачността на администрацията по дейност 3.
Индикатор 23 Брой предложени/ внедрени процедури за ефективност и прозрачност по дейност 3.
Индикатор 24 Брой разработени и разпространени наръчници с вътрешни процедури по дейност 3.
Индикатор 25 Брой изготвени и функциониращи списъци на административните услуги по дейност 3.
Индикатор 26 Брой въведени унифицирани бланки по типове услуги по дейност 3.
Индикатор 27 Брой отпечатани мостри с бланки по дейност 3.
Индикатор 28 Брой разработени и разпространени анкетни карти за обратна връзка според типа носител по дейност 3.
Индикатор 29 Брой инсталирани и използвани прозрачни урни за сигнали по дейност 3.
Индикатор 30 Брой потребители, подали обратна информация по дейност 3.
Индикатор 31 Брой проведени обучения по тип по дейност 3.
Индикатор 32 Брой модули, включени в обученията по дейност 3.
Индикатор 33 Брой разработени и функциониращи системи за дистанционно обучение по дейност 3.
Индикатор 34 Брой явили се/ брой преминали онлайн теста по дейност 3.
Индикатор 35 Брой служители според типа структура с повишени умения и мотивация за прилагане на стандартите за административно обслужване по дейност 3.
Индикатор 36 Брой усъвършенствани и функциониращи портали по дейност 4.
Индикатор 37 Брой усъвършенствани и стандартизирани интернет страници по типове структури по дейност 4.
Индикатор 38 Брой интернет страници с функциониращи английски версии по типове структури по дейност 4.
Индикатор 39 Брой адаптирани и функциониращи интернет страници за хора в неравностойно положение по дейност 4.
Индикатор 40 Брой функциониращи секции в интернет страниците по типове структури за сигнали, мнения и препоръки на граждани по дейност 4.
Индикатор 41 Брой получени и обработени сигнали, мнения и препоръки по дейност 4.
Индикатор 42 Брой функциониращи секции в интернет страниците по типове структури за сигнали за корупция по дейност 4.
Индикатор 43 Брой получени и обработени сигнали за корупция по дейност 4.
Индикатор 44 Брой функциониращи секции в интернет страниците по типове структури за въпроси и отговори по дейност 4.
Индикатор 45 Брой зададени въпроси/ брой публикувани отговори по дейност 4.
Индикатор 46 Брой разработени и внедрени Интранет страници по дейност 4.
Индикатор 47 Брой подготвени и разпространени наръчници по дейност 4.
Индикатор 48 Брой въведени и функциониращи автоматизирани точки за достъп по дейност 5.
Индикатор 49 Брой обслужени интерактивно граждани по област по дейност 5.
Индикатор 50 Брой функциониращи информационни табла с примерни бланки по дейност 5.
Индикатор 51 Брой поставени външни информационни табели по дейност 5.
Индикатор 52 Брой поставени унифицирани указателни табели за офисите по дейност 5.
Индикатор 53 Брой въведени идентификационни табелки по дейност 5.
Индикатор 54 Брой услуги с подобрено качество по дейност 5.
Индикатор 55 Брой създадени и разпространени на CD рекламни филми по дейност 5.
Индикатор 56 Брой интервюирани граждани с подобрено мнение за работата на администрацията по дейност 5.
Индикатор 57 Брой проведени дни на отворените врати по дейност 5.
Индикатор 58 Брой отпечатани и разпространени брошури mf oexkfij 7=
Индикатор 59 Брой отпечатани и разпространени стикери по дейност 7.
Индикатор 60 Брой проведени конференции по дейност 7.
Индикатор 61 Брой участници в конференциите по сектори по дейност 7.
Индикатор 62 Брой направени предложения за подобряване на обслужването в МЗХ по дейност 7.
Индикатор 63 Брой проведени пресконференции по дейност 7.
Индикатор 64 Брой участници в пресконференциите по дейност 7.
Индикатор 65 Брой анкетирани граждани в началото и края на проекта по дейност 7.
Индикатор 66 Брой предоставени прес-съобщения по дейност 7.
Индикатор 67 Брой подадени информационни съобщения чрез интернет страниците по дейност 7.
Индикатор 68 Брой поставени информационни табели с името на проекта по дейност 7.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз