Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0082-C0001
Номер на проект: 58-111-82-273
Наименование: Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен – фаза 2
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.04.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда дейности за: - разширяване и реконструиране на водопроводна мрежа, която съвпада с трасето на разширението и реконструкцията на канализационната мрежа от І-ва фаза финансирана по програма ИСПА; - разширяване и реконструиране на канализационна мрежа, която се включва в разширението и реконструкцията на канализационната мрежа от І-ва фаза финансирана по програма ИСПА.
Дейности: Прединвестицинно проучване
Финансови и икономически анализи
Преценка от необходимостта за ОВОС
Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000
Издаване на разрешителни по Закона за водите Изменение на разрешително № 30038/24.01.2007 г.
Проектиране Във ІІ-ра фаза се разширява и реконструира водопроводна мрежа, която съвпада с трасето на разширението и реконструкцията на канализационната мрежа от І-ва фаза финансирана по програма ИСПА; Във ІІ-ра фаза се разширява и реконструира канализациона мрежа, която се включва в разширението и реконструкцията на канализационната мрежа от І-ва фаза финансирана по програма ИСПА.
Издаване на разрешително за строеж
Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки - изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител на сроително-ремонтните работи/СМР/. Тази документация се изготвя от МОСВ за целия проект „Интегриран проект за водния цикъл на Сливен”, фаза І и ІІ. Очаква се избрания от МОСВ консултант да изготви така тръжната документация, че да могат да се съвместят тези дейности, особено за онези участъци, в които има изгражадне и/или реконструкция на водопровод и канализация по двете фази, финансирани от двата различни източника – предприсъединителна програма ИСПА и Оперативна програма „Околона среда”. - изготвяне на тръжна документация за избор на фирма, изпълнител на независим стриотелен надзор. - изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител на одит на проекта /фирма или експерт счетоводител, в която ще се опишат процедурите за проверка на разходите по финансирания от Оперативна програма „Околона среда” проект. Одиторът ще бъде длъжен да проверява дали разходите, представени във финасовия доклад са реално извършени, точни и допустими. Одиторът ще се задължи да представи отчет за фактическите констатации. Изборът на одитор ще се осъществи още при стартиране на проекта за да може той да следи и консултира екипа от момента на стартиране на процедурата, през сключването на договор, неговото изпълнение и финализирането му. - изготвяне на тръжна документация за избор на фирма, изпълнител на мероприятията по публичност и реклама на проекта.
Етап на строителство / договор за строителство 1.Разширяването на канализационна мрежа: обща дължина 4 404 м’., III етап - Изграждане на част от гл.кол. VI, VI’, XII, профили към гл.кол.VI, VII, отливни канали към Дъждопрливник 7 Проектната готовност за горепосочените обекти е във фаза работен проект. 2. Модернизация на канализационна мрежа: обща дължина 7296 м’: I IIІ етап с дължина 5796 м - реконструкция на гл.кол.VI, VII, XII, реконструкция на профили към гл.кол.VI, VII, отл.канал Дъждопрливник 10 Реконструкция на довеждащ канализационен колектор I от дъждопреливник I-8 до ПСОВ – 7935 м. Проектната готовност за горепосочените обекти е във фаза работен проект. 3.Модернизиране на съществуващи помпени станции за питейно водоснабдяване • водоснабдителна система „Гергевец”-подмяна на оборудване на I група бункерни помпени станции /БПС/ 1, 2, 3, 4,и 5. • SKADA /Supervisory Control And Data Acquisition – диспечерско управление и събиране на данни// система за диспечерски контрол и управление на помпените станции от водоснабдителна система „Гергевец”: подмяна на ел. оборудване, силови и контролни кабели, преработка на заземителни инсталации, оборудване на обектите с контролно –измервателна арматура, изграждане на нова съвременна система за комуникация между локални системи и местния диспечески пункт. • водоснабдителна система „Тунджа”-подмяна на оборудване на следните видове бункерни помпени станции: I група - тръбни кладенци-№1, 3, 4 и шахтови кладенци - № 2, 22 II група - тръбни кладенци - № 19, 21 и шахтови кладенци - № 18, 20 и 24 III група – тръбни кладенци - № 5, 6, 8, 9 Модернизация на помпени станции „Тунджа” – I /5 помпени агрегата/ и II подем /5 помпени агрегата/. • SKADA /Supervisory Control And Data Acquisition/ система за диспечерски контрол и управление на помпените станции от водоснабдителна система „Тунджа”: Работния проект предлага технически решения по: модернизация на ел.оборудване, разработка на системни решения, режими на работа, функции и задачи, информационни потоци и информационни мрежи, приложно и програмно осигуряване и езици за програмиране, електромонтажни и пусково наладъчни работи. • водоснабдителна система „Мечкарево”- подмяна на оборудване на бункерни помпени станции Iгрупа. • SKADA /Supervisory Control And Data Acquisition/ система за диспечерски контрол и управление на помпените станции от водоснабдителна система „Мечкарево”: подмяна на ел. оборудване, силови и контролни кабели, преработка на заземителни инсталации, оборудване на обектите с контролно – измервателна арматура, изграждане на нова съвременна система за комуникация между локални системи и местния диспечески пункт. Проектната готовност за горепосочените обекти е във фаза работен проект. 4. Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа /РВВМ/ - с обща дължина около 81 373 км, в това число: Обект: РВВМ гр.Сливен, централна градска част, кв.”Клуцохор”, кв.”Комлука”-около 57.65 км., както следва: - ЦГЧ – гл. клонове/част/ I, III, IV, V, VI I VII и второстепенни клонове с дължина 24.5 км., ПХ 70/80 - кв.”Клуцохор”-гл.клонове /част/ II и III и второстепенни клонове с дължина - 13.15 км - кв.”Комлука” – гл.клонове /част/ I, II, III и XVI и второстепенни клонове с дължина 20 км Обект: РВВМ гр.Сливен, кв.”Ново село – юг и север” – с дължина около 23.81 км.
Изпълнение на мероприятия по публичност и реклама, одит За популяризиране на проекта и програмата се предвижда информационна кампания: реклама в местни и национални медии, публични обсъждания, кръгли маси, пресконференции на кмета на общината, изработка на рекламни материали: флеари, плакати, банери, информационни бюлетини, съобщения. Дейностите ще се осъществяват от избрания изпълнител – рекламна агенция, при координиране от страна на специалиста по публичности и реклама и одобрение от страна на ръководителя на проекта. Преди подаването на окончателния доклад по проекта ще бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма (неговата цел е да удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходно-оправдателни документи и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин). Докладът от одита ще се приложи към окончателния доклад по проекта.
Изпълнение на независим строителен и авторски надзор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява независим строителен надзор в строителството в следния обхват: законосъобразно започване на строежа; изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти; контрол по спазване условията за безопасност на труда,съгласно проекта за организация; опазване на околната среда по време на изпълнението на строежа; качество на влаганите материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; правилно изпълнени СМР; годност на строежа за въвеждане в експлоатация. изготвяне на технически паспорт; заснемане по чл. 52 от ЗКИР. При неизпълнение на нарежданията му, които са в рамките на неговите компетенции, от другите участници в строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ДНСК. След приключване на СМР и след издаване на писмени становища на специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му по въвеждане в експлоатация да изготви доклад до РДНСК и искане на разрешение за въвеждане в експлоатация.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 44 072 349 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 407 235 BGN
2010 0 BGN
2011 - 4 407 235 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 525 788 BGN
2010 0 BGN
2011 - 3 525 788 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 881 447 BGN
2010 0 BGN
2011 - 881 447 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 13 076 762 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разширена канализационна мрежа: обща дължина 4 404 м’., III етап
Индикатор 2 Модернизирана канализационна мрежа: обща дължина 7296 м
Индикатор 3 Модернизирани помпени станции за питейно водоснабдяване
Индикатор 4 Реконструирана вътрешна водопроводна мрежа /РВВМ/ - с обща дължина около 81 373 м
Индикатор 5 Основни ползватели на инфраструктурата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз