Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.14-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на благосъстоянието и устойчиво интегриране на маргинализирани общности, чрез прилагане на взаимодопълващи се комплексни мерки и подходи.
Дейности: 3.1. Индивидуални консултации, социални услуги и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи Подкрепа на социалното включване, чрез прилагане на комплексен подход от мерки за повишаване на социалните и здравни компетенции на представители от целевата група. Дейността ще бъде изпълнявана както от Кандидата, така и от Парньор 2 – Фондация „Подслон за човечеството” – Хабитат България.
3.2. Повишаване информираността на родителите относно изискванията за отговорно родителство “Амала приятели” като партньор по проекта поема ангажимент да реализира дейности за повишаване информираността на родителите относно изискванията за отговорно родителство в посока:  повишаване информираността им относно техните социални и здравни права.  повишаване на тяхната здравна култура.  оказване на съдействие и подкрепа за подобряване достъпа им до социални и здравни услуги.
3.3. Осигуряване на защитена заетост на целевата група в общински социални предприятия Подкрепа на социалното включване, чрез осигуряване на защитена заетост на целевата група в общински социални предприятия. 90 лица (20 души в социално предприятие и 70 в общински дружества), участвали в мерки за насърчаване на заетостта и обучение за квалификация и преквалификация ще бъдат наети от община Дупница, за да се осигури последваща заетост поне на 50% от наетите по проекта лица.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 466 860 BGN
Общ бюджет: 323 251 BGN
БФП: 323 251 BGN
Общо изплатени средства: 206 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 323 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 93 372 BGN
2015 113 406 BGN
206 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 274 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 366 BGN
2015 96 395 BGN
175 761 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 488 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 006 BGN
2015 17 011 BGN
31 017 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика - Интегра
Индикатор 2 (Д) подкрепени към социалното включване, чрез прилагане на комплексен подход от мерки за повишаване на социалните и здравни компетенции
Индикатор 3 (Д) лица информирани относно изискванията за отговорно родителство
Индикатор 4 (Д) получили индивидуални консултации, социални услуги и социално-здравна медиация
Индикатор 5 (Д) повишени личностни и социални компетенции на родители от целевата група в посока отговорно родителстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз