Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.14-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на благосъстоянието и устойчиво интегриране на маргинализирани общности, чрез прилагане на взаимодопълващи се комплексни мерки и подходи.
Дейности: 1.1. 1.1. Организация и управление на проекта Осигуряване на навременно, адекватно и коректно изпълнение на проектните дейности.
1.2. Активиране на икономически неактивните и обезкуражени лица Община Дупница поема ангажимент като Кандидат по проекта да осъществи дейности за активиране на икономически неактивните и обезкуражени лица с оглед регистрацията им в дирекции БТ – всички безработни лица в трудоспособна възраст, декларирали желание за включване в проекта, ще бъдат насърчавани да се регистрират в ДБТ (в случай, че не са официално регистрирани като безработни).
1.3. Предоставяне на услуги по професионално ориентиране Предоставянето на услуги по професионално ориентиране допринася за осъществяване на избор, адекватен на потребностите на пазара на труда и на интересите и възможностите на личността. Предоставят се както в групова, така и в индивидуална форма.
1.4. Мотивационно обучение Реализирането на дейността ще даде възможност на участниците за придобиване и развитие на умения и знания, необходими при започване и/или възобновяване на трудовата заетост. Преминаването на обучението ще гарантира като цяло устойчивото участие на всеки от целвата група.
1.5. Обучение за професионална квалификация и ключови компетенции. Повишаване на професионалните и личностни компетенции на лица от целевата група, чрез включването им в обучение за част от професия и ключови компетенции.
1.6. Заетост Дейността предвижда включване в заетост на лицата преминали обучение и включени в мерки за насърчаване на заетост при местни работодатели. Лицата показали най-добри резултати по време на обучението ще бъдат включени в заетост. В случай, че техният брой е по-голям от предвидената бройка от 60 души ще бъде подготвена конкретна методика, съдържаща обективно измерими показатели.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 490 430 BGN
Общ бюджет: 129 479 BGN
БФП: 129 479 BGN
Общо изплатени средства: 156 489 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 98 086 BGN
2015 58 403 BGN
156 489 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 83 373 BGN
2015 49 642 BGN
133 015 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 713 BGN
2015 8 760 BGN
23 473 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 брой лица започнали работа
Индикатор 3 (Д) подкрепени лица в процеса на избора им на бъдеща професия, направление за квалификация
Индикатор 4 (Д) повишени умения и адаптивност за устройване на работа
Индикатор 5 (Д) преминали професионално ориентиране лица
Индикатор 6 (Д) брой лица завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз