Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0251-C0001
Номер на проект: ДО1-4506/24.09.2013
Наименование: ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ
Бенефициент: Сдружение «Българско сдружение за личностна алтернатива»
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Царево
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е ефективната образователна интеграция на децата и учениците от ромското етническо малцинство от ОДЗ "Ален мак" и СОУ "Н. Вапцаров", чрез създаване на нов специализиран образователен софтуерен продукт за обучение на деца и ученици по български език от 6 до 10 годишна възраст, провеждане на допълнителни занимания на учениците от първи до четвърти клас от ромски произход и децата от предучилищна група по български език, засилване на мотивацията и оказване на подкрепа на родителите при включване на децата от ромския етнос в училищния живот, обучения и подкрепа на педагогическите кадри в процеса на приобщаване и адаптиране на децата и учениците от етнически малцинствени групи към учебния процес
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Функциониране на екип за управление и мониторинг/организационно техническа дейност/
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на тръжни поцедури и избор на изпълнители.
Изпълнение на дейност 3 Разработване на образователен софтуер по български език за деца в предучилищна възраст и ученици от 1-4 клас от етнически малцинства
Изпълнение на дейност 4 Подкрепа и обучение на родителите от етническите малцинствени групи в процеса на образователна интеграция на децата
Изпълнение на дейност 5 Тренинги и подкрепа на педагогическия материал в интеркултурни похвати и методи за работа в условията на мултиетническа образователна среда
Подготовка на дейност 6 Провеждане на извънкласни занимания с деца и ученици от етнически малцинствени групи
Подготовка на дейност 2 Провеждане на тръжни поцедури и избор на изпълнители
Подготовка на дейност 3 Разработване на образователен софтуер по български език за деца в предучилищна възраст и ученици от 1-4 клас от етнически малцинства
Изпълнение на дейност 6 Провеждане на извънкласни занимания с деца и ученици от етнически малцинствени групи
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Провеждане на общи мероприятия с деца и ученици
Изпълнение на дейност 8 Изграждане на междуинституционална мрежа на местно ниво
Изпълнение на дейност 9 Подготовка и реализация на медийна кампания и информационна дейност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 849 BGN
Общ бюджет: 144 116 BGN
БФП: 144 116 BGN
Общо изплатени средства: 144 112 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 144 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 170 BGN
2014 20 169 BGN
2015 90 773 BGN
144 112 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 194 BGN
2014 17 144 BGN
2015 77 157 BGN
122 495 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 975 BGN
2014 3 025 BGN
2015 13 616 BGN
21 617 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз