Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0228-C0001
Номер на проект: ДО1-4511/24.09.2013
Наименование: РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО
Бенефициент: Община Крушари
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Крушари
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е интегриране на деца от етнически малцинства за подпомагане на по-успешната им социална и трудова реализация, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование, развитие и изява на личностните им качества в училищата в с. Крушари и Лозенец
Дейности: Дейност 1 Организация и управление.
Дейност 2 Информиране и публичност.
Дейност 3 Разработване на планове и програми за провеждане на допълнителни занятия по БЕЛ на учениците.
Дейност 4 Определяне на децата, нуждаещи се от допълнителни занятия по БЕЛ и участниците в клубовете по интереси.
Дейност 5 Провеждане на допълнителни занятия по БЕЛ с определените деца.
Дейност 6 Сформиране на клубове по интереси.
Дейност 7* Обучение и подготовка на учителите за работа в мултикултурна среда.
Дейност 8* Работа с родители, които възпрепятстват децата си за посещение в училище.
Дейност 9 Техническо и материално обезпечаване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 172 BGN
Общ бюджет: 77 639 BGN
БФП: 77 639 BGN
Общо изплатени средства: 77 639 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 434 BGN
2014 61 204 BGN
2015 0 BGN
77 639 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 969 BGN
2014 52 024 BGN
2015 0 BGN
65 993 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 646 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 465 BGN
2014 9 181 BGN
2015 0 BGN
11 646 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз