Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0230-C0001
Номер на проект: ДО1-4507/24.09.2013
Наименование: Цветната палитра на образователната интеграция
Бенефициент: Основно училище “Св.св.Кирил и Методий”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.07.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Ветово
Описание
Описание на проекта: Общи цели: • Повишаване качеството на човешкия капитал чрез успешна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; • Повишаване на интереса и мотивацията на децата и учениците от етническите малцинства към образователния процес; • Възпитаване на толерантно отношение между децата и учениците от различните етноси, изучавайки спецификата на техните традиции културно-исторически характеристики
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на тръжни процедури и избор на изпълнители
Дейност 3 Създаване на "Стая на етносите"
Дейност 4 Инициатива "Уча с приятели"
Дейност 5 Инициатива "Нашето еко училище"
Дейност 6* Обучения за учители-педагози
Дейност 7 Открит урок за граждани "Цветно училище" и изложба "Околосветско пътешествие"
Дейност 8 Зелено училище Аз и природата"
Дейност 9 Кръгла маса "Цветната палитра на образователната интеграция"
Дейност 10 Информиране и публичност
Дейност 11 Мониторинг и отчитане
Партньори
Партньори:
Община Ветово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 629 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз