Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0240-C0001
Номер на проект: ДО1-8/07.01.2014
Наименование: Мечтите за слънчево детство се сбъдват заедно
Бенефициент: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Гулянци
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаването на условия за социална интеграция на децата от етнически малцинства, вклчването им в различни извънкласни форми на обучение и засилване на мотивацията им за участие в образователния процес и последваща успешна трудова реализация на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1 Окончателно сформиране на управленския екип/ръководител , координатор,счтоводител/ на проекта и ясно разпределение на задачите и отговорностите в този екип.
Дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител съгласно действащото законодателство.
Дейност 3 Окончателно унвържаване на състава на целевата група.
Дейност 4 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.
Дейност 5 Съхраняване и развитие на културната идентичност. Създаване на клубове по интереси.
Дейност 6 Работа с родители на деца от малцинствени групи.
Дейност 7 Допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин.
Дейност 8 Подобряване на вътрешната среда в детската градина.
Дейност 9 Изработване, организация и осъществяване на съпътствуващата Програма за визуализация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 642 BGN
Общ бюджет: 88 698 BGN
БФП: 88 698 BGN
Общо изплатени средства: 88 694 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 928 BGN
2014 69 765 BGN
2015 0 BGN
88 694 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 089 BGN
2014 59 300 BGN
2015 0 BGN
75 390 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 839 BGN
2014 10 465 BGN
2015 0 BGN
13 304 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз