Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0242-C0001
Номер на проект: ДО1-4462/17.09.2013
Наименование: Ние учим, пеем и спортуваме винаги заедно
Бенефициент: Община Якоруда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Якоруда
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез засилване на мотивацията им за участие в образователния процес, подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение и включване в извънкласни занимания и нестандартни форми на обучение.
Дейности: Дейност 5 Фолклорен състав за музика и танци.*
Дейност 3 Сформиране на групи по интереси.
Дейност 8 Арт школа*
Дейност 11 Организиране и провеждане на изяви на клубовете.*
Дейност 9 Школа ,,Млад общественик"*
Дейност 2 Информация и публичност.*
Дейност 4 Осигуряване на необходимата материална база за провеждане на извънкласни занимания.
Дейност 12 Разработване на програми и методики за работа в мултикултурна среда.*
Дейност 6 Клуб ,,Театрал"*
Дейност 10 Школа спорт*
Дейност7 Духов оркестър и мажоретен състав.*
Дейност 13 Обучителни сесии за обмяна на опит.*
Дейност 1 Подготовка и старт на проекта.*
Партньори
Партньори:
Читалище "Светлина"
ПГ-М "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - ГР. ЯКОРУДА
Обединени детски заведения-община Якоруда
Основно училище ,,Васил Левски",с. Юруково
Средно общообразователно училище Св. Св. Кирил и Методий"
Изпълнители:
Ирина Иванова Грънчарова
Айше Хасан Алимустафа
Любка Петрова Барусова
Живка Ангелова Чопева
Мехмед Неджип Мехмед
Кадрие Али Хаджиева Мижаркова
Каси Исмаилова Чаушова
Райна Атанасова Цанова
Севим Рефат Осман
Айше Мустафа Шольова
Фейзула Сабри Црънкова
Катерина Любомирова Захариева
Катя Иванова Хаджиценева
Александър Якимов Бучков
Гергана Борисова Никулкина
Айше Събри Осман
Надежда Самуилова Палагийна
Божидар Данаилов Асьов
Салих Мустафа Шольов
Мехмед Салих Кунгю
Айше Шаипова Лишева
Нина Каменова Цинцева
Мунисе Мустафа Чаушова
Катя Георгиева Бучкова
Джемал Салих Мижарков
Зорка Неделчова Гарабитова
Ана Велчова Шаламанова
Елка Атанасова Буочкова
Салиха Байрам Фръндева
Гергана Илиева Ботушанова
Емине Салихова Шьолова
Анна Василева Делиева
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 245 548 BGN
Общ бюджет: 63 410 BGN
БФП: 63 410 BGN
Общо изплатени средства: 82 918 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 110 BGN
2014 0 BGN
2015 33 808 BGN
82 918 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 743 BGN
2014 0 BGN
2015 28 737 BGN
70 480 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 366 BGN
2014 0 BGN
2015 5 071 BGN
12 438 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз