Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0258-C0001
Номер на проект: ДО1-4469/17.09.2013
Наименование: Образователна интеграция в гр. Дупница – стъпка към социална и трудова реализация на деца и ученици от етническите малцинства
Бенефициент: Сдружение “Развитие на децата и младежите в Дупница”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на деца и ученици от етнически малцинства от ОДЗ „ТАУШАНИЦА” и ДДЛРГ „ОЛГА СТОЯНОВА”, гр. Дупница посредством интеграцията им в образователната система.
Дейности: Дейност 2 Процедури за избор на изпълнители/доставчици на планираните услуги и материали.
Дейност 10 Организиране на съвместни познавателни дейности.
Дейност 8 Обучение на педагогически специалисти.
Дейност 5 Извършване на СМР в ОДЗ.
Дейност 9 Работа с родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия.
Дейност 6 Създаване на клубове по интереси с цел съхраняване и запазване на културната идентичност на деца и ученици от етническите малцинства и техните връсници.
Дейност 3 Доставка/изработка на необходимите материали и консумативи, декори, костюми и наръчници
Дейност 11 Дейности за популяризиране на проекта.
Дейност 1 Опеделяне на екип по проекта и дейности по управление и администриране на проекта.
Дейност 4 Разработване на планове/пограми за порвеждане на допълнителни занятия с деца от етническите малцинства, застрашени от отпадане за подготовка за 1-ви клас и за работа с родители.
Дейност 7 Допълнителна подготовка на деца от етническите малцинства от детската градина за постъпване в първи клас.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 217 BGN
Общ бюджет: 133 464 BGN
БФП: 133 464 BGN
Общо изплатени средства: 133 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 133 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 000 BGN
2014 64 385 BGN
2015 42 075 BGN
133 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 445 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 950 BGN
2014 54 727 BGN
2015 35 764 BGN
113 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 020 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 050 BGN
2014 9 658 BGN
2015 6 311 BGN
20 019 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз