Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0914-C0001
Номер на проект: ESF-1203-07-13003
Наименование: Склад за строителни материали
Бенефициент: ПЛАМ СТРОЙ 2002 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2013
Начална дата: 05.09.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Да се стартира търговска дейност в борса за строителни материали чрез насърчаване на предприемаческата инициативност, насърчаване на заетостта и социалното включване на самостоятелно регистрирани стопански субекти
Дейности: 1. Мениджмънт на проектните дейности Дейността включва назначаване на екип по проекта, състоящ се от ръководител и счетоводител, които ще организират редовни срещи за преглеждане на проектните дейности, тяхното изпълнение и отчитане. Ръководителят на проекта ще контролира изпълнението на доставките, ще одобрява разплащания и разходване на средства от бюджета. Съвместната работа на екипа ще се отчита с месечни отчети за свършена работа и изпълнени задачи. Ще се следва план-графика на дейностите и плана за тръжните процедури. Ще се доставят канцеларски материали и ще се подават междинни финансови и технически доклади, справки и други документи, произтичащи от проектните дейности. Ще се следи за ефективното разходване на средствата чрез разкрита отделна банкова сметка.
2. Визуализация и публичност на проекта Със стартиране на проекта ще се разработят средства за информиране и публичност по проекта – информационна табела, която ще бъде окачена на видно място в склада за строителни материали; флаери с информация за одобрения проект, логата на ЕС и ЕСФ и текст за подкрепата на ЕС и ОП РЧР. Всички документи ще бъдат визуализирани по изискванията на Договарящия орган, а върху закупеното оборудване ще се поставят стикери с информация за проекта и източниците на средства за подпомагане стартирането на новосъздадения бизнес.
3. Първоначална доставка на стоки, материали, консумативи и стопански инвентар за стартиране дейността на строителна борса В рамките на дейността ще се организират доставки за първоначално зареждане на склада за строителни материали и консумативи. Ще се закупят стенни пана за излагане на наличните стоки за продажба в склада и за обособяване на подходящ търговки вид. За качественото обслужване на клиентите ще се закупи външна платформа за измерване на количества и различни товари. След внимателен подбор на производители и вносители на строителни материали ще се организират доставки на стокови запаси, масово използвани в строителството при груб строеж на сгради и постройки. Ще се доставят различни видове лепила, тухли, керемиди, изолационни материали, мрежи и други. Освен това ще се доставят и канцеларски материали, необходими за изпращане на оферти, обработване на поръчки и фактуриране на закупените количества. Всяка организирана доставка ще бъде съобразена с графика за тръжните процедури и ще бъде контролирана с двустранен приемно-предавателен протокол.
4. Създаване на нови работни места с устойчива заетост За осъществяване на продажбените и следпродажбени и допълнителни съпътстващи услуги ще бъде наето едно лице на пълен работен ден – управителя на фирма „Плам Строй 2002” ЕООД. Ще му бъде разработена длъжностна характеристика за управител на търговския обект. Самонаетото лице ще поддържа зареждането на склада с необходимите количества стоки, ще подва заявки, ще дава компетентни съвети за използването и приложенията на съответните продукти, ще разпространява информация за склада чрез раздаване на флаери и ще сключва договори за дългосрочни доставки. Допълнително на пълен работен ден ще бъдат назначени 1 шофьор и 1 общ работник, подпомагащи транспортирането на заявки и товаро-разтоварната дейност. Работните места ще бъдат запазени поне 12 месеца след края на проекта с цел осигуряване на устойчивост и сигурност. Ще се предават отчети за свършена работа по проекта.
5. Разработване на стратегия за развитие дейността на строителната борса За развитие дейността на склада за строителни материали и за постигане на достатъчна информираност сред фирми и лица, потенциални потребители на предлаганите стоки ще се разработи Стратегия за развитие дейността на фирма „Плам Строй 2002” ЕООД. Като планов документ, тя ще съдържа информация относно методите на управление на търговското предприятие, организационната дейност и обособените работните процеси, както и изграждането на бъдеща визия. За целта ще се подбере подходяща организация с достатъчен капацитет за подобно стратегическо планиране, с която да се сключи договор за услуга.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 998 BGN
Общ бюджет: 19 572 BGN
БФП: 19 572 BGN
Общо изплатени средства: 19 572 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 572 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 000 BGN
2014 8 999 BGN
2015 6 574 BGN
19 572 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 400 BGN
2014 7 649 BGN
2015 5 588 BGN
16 636 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 600 BGN
2014 1 350 BGN
2015 986 BGN
2 936 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз