Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0916-C0001
Номер на проект: ESF-1203-07-13004
Наименование: Моят бизнес
Бенефициент: ЕКСПЕРТИКА ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2013
Начална дата: 05.09.2013
Дата на приключване: 18.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: стартиране на самостоятелна стопанска дейност в областта на професионалното образование и обучение.
Дейности: Избор и наемане на помещение за провеждане на обучителната дейност и помещение за офис Избраните помещения трябва да са с технологично изискумата квадратура и локация в централна част на града, в близост до основни инфраструктурни възли и с висок човекопоток. Важно е помещението за обучение да е с площ минимум 30 квадратни метра, за да е пригодно за осъществяване на заложената в проекта дейност. Помещението за офис да е с площ минимум 10 квадратни метра и да е в непосредствена близост до учебната зала. Помещенията трябва да имат изградена ЕЛ, ВиК и ОВ инсталация.
Закупуване на материали и консумативи „МОЯТ БИЗНЕС” и дейността по лицензиране и изграждане на Център за професионално обучение е свързана с голяма по обем документация – разработване на учебни програми и учебни планове за над 21 професии. Поради тази причина са необходими заложените в проектното предложение материали и консумативи за изготвянето на гореспоменатите и изисквани от страна на НАПОО документи.
Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице Самонаетото лице ще подготви документите необходими за лицензиране от НАПОО. За целта ще се изработят учебни програми и планове за над 21 професии, съобразени с държавните образователни изисквания.
Закупуване на хардуерно оборудване и стопански инвентар за дейността За осъществяването на дейността по предоставяне на обучителни услуги е необходим стопански инвентар състоящ се от учебни маси, столове за учебната дейност, бяла дъска за обучение и други. Във връзка с интерактивното компютърно, езиково и професионално обучение е необходимо закупуването на мултимедиен екран, монитори и мултифункционално устройство – принтер, факс, копир и скенер. Всички тези мултимедиини усройства ще бъдат свързани помежду си в мрежа, по която ще се пренася информация както по безжичен път така и с конвенционалният мрежови трансфер.
Обзавеждане на помещенията за дейността, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и комуникационнен хардуер Закупеното оборудване за дейността ще бъде монтирано, тествано и въведено в експлоатация. Кабелната и безжичната мрежа ще бъдат приведени в пригодност за ползване в съответствие с изискванията за провеждане на професионални обучения по компютърни технологии и дигитални компетентности.
Сформиране на екип за управление на проекта Екипа за управление на проекта ще се състои от ръководител и счетоводител. При стартиране на проекта всеки член на екипа за управление на проекта, трябва да се запознае с дейностите и целите и неговата роля в реализацията им. Така ще се работи в разбирателство и в срок. Членовете на екипа ще бъдат ангажирани почасово, на граждански договор. Задачите им ще са свързани с ръководене и изготвяне на нужната документация по проекта и изготвяне на заключителния доклад.
Кандидатстване за лицензиране пред НАПОО и получаване на лиценз Съгласно Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/ професионалното обучение следва да се извършва след лицензиране от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/. Осъществяването на дейнсотта на „МОЯТ БИЗНЕС” е невъзможно без наличието на акредитация (лицензия) издадена по съответният законов ред. Именно поради тази причина всички реализирани до тук дейности биха допринесли за получаване на небходимата акредитация и реализирането на проектното предлоцение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 781 BGN
Общ бюджет: 18 006 BGN
БФП: 18 006 BGN
Общо изплатени средства: 18 003 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 858 BGN
2015 5 145 BGN
18 003 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 929 BGN
2015 4 374 BGN
15 303 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 929 BGN
2015 772 BGN
2 700 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз