Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0913-C0001
Номер на проект: ESF-1203-07-13002
Наименование: Kaрнавален свят - насърчаване на предприемаческия дух
Бенефициент: КАРНАВАЛЕН СВЯТ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2013
Начална дата: 05.09.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на икономическата активност в страната, постигане на по-високи нива на заетост и цялостно подобряване качеството на живот чрез предоставянето на подкрепа на безработни лица за стартиране на собствен бизнес.
Дейности: Дейност 1: Управление, отчетност, вътрешен мониторинг и контрол на цялостната дейност по проекта и реализиране на информационната стратегия. Управлението, мониторинга и контрола обхващат цялостната дейност по проекта – от провеждане на тръжните процедури, през качеството на реализираните основни дейности, до оценката на ефекта и анализа на постигнатите резултати. Под контрол в рамките на тази дейност се включва както вътрешния, така и съдействието на кандидата за провеждане на външен контрол от страна на Възложителя. В този аспект, за осигуряване на максимална прозрачност, ще наблегнем върху коректното отчитане на проекта в технически и финансов аспект. Ще се изготви междинен доклад, съдържащ пълна информация за всички страни от изпълнението на дейностите за съответния период. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта. Информационната кампания ще бъде възложена на външен изпълнител, избран на база процедура по ПМС 69. Ще бъдат реализирани следните дейности за публичност и визуализация: ü Една информационна табела; ü Три плаката; ü Десет самозалепващи стикери; ü Петдесет информационни брошури.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители. Процедурите за избор на изпълнители ще бъдат изцяло съобразени с ПМС 69 и изискванията на Управляващия орган. Всяка от процедурите за избор на изпълнители ще бъде разработена и проведена изцяло съобразно изискванията на ПМС 69 и Ръководството на бенефициента. Към провеждане на процедурите ще се пристъпи едва след получаване на одобрение от Управляващия орган. Проведените процедури, заедно с всички оферти и документите по оценяване на кандидатите ще бъдат изпратени на Управляващия орган.
Дейност 3: Извършване на предвидените по проекта доставки и услуги от външни изпълнители. Доставката и монтажа на предвидените по проект оборудване и обзавеждане на магазина ще се реализират от външен изпълнител, избран в рамките на предходната дейност. Съгласно заложеното по бюджет ще бъдат доставени: 1. Обзавеждане и оборудване –бюро; стол; компютър; принтер със скенер и копир; 2. Климатик; 3. Рафтове и витрини; 6. Касов апарат; 7. Каса. Доставката на заложените по проекта материали и консумативи ще се извърши от избран по предходната дейност външен изпълнител. Ще се закупят само материали и консумативи, които са нужни за протичане на нормален работен процес и са съобразени изцяло със сферата на дейност на кандидата. Предвидено е закупуването на: 1. Канцеларски принадлежности; 2. Първоначално зареждане на магазина със стока.
Дейност 4: Стартиране дейността на фирмата, наемане на персонал и осъществяване на търговска дейност. Кандидатът по проекта ще отвори карнавален магазин, в който се продават карнавални и парти принадлежности, отдават се костюми под наем, организират се украси и увеселителни тържества. В компанията ще работят трима души: 1. Управител; 2. Продавач-консултант; 3. Аниматор. Разходите за заплати, заложени по проекта са съобразени с минималните прагове на длъжностите за 2013 година. За наемането на двамата служители ще бъдат подадени заявки и лицата ще бъдат насочени от ДБТ. Поради тази причина, в план – графика за реализация на проекта е предвиден един месец за подготовка на тази дейност. Магазинът ще се отвори в помещение под наем в централната част на града с 55 м2 търговска и 33 м2 прилежаща площ. В бюджета са заложени разходи за наем за четири месеца, тъй като е необходимо първият месец да се отдели за доставка и монтаж на необходимото оборудване, доставка на консумативи и първоначално зареждане със стока.
Дейност 5: Отчитане на резултатите и анализ на въздействието. Последният месец от графика е предвиден за оценка на изпълнението и анализ на въздействието. Анализът и оценката на изпълнението ще се базират изцяло на събраната от вътрешния мониторинг информация през целия период на реализация на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 997 BGN
Общ бюджет: 18 801 BGN
БФП: 18 801 BGN
Общо изплатени средства: 18 801 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 999 BGN
2014 14 802 BGN
2015 0 BGN
18 801 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 399 BGN
2014 12 582 BGN
2015 0 BGN
15 981 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 600 BGN
2014 2 220 BGN
2015 0 BGN
2 820 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз