Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0067-C0001
Номер на проект: 13-11-67
Наименование: Подобряване на ефективността на Общинска администрация Родопи
Бенефициент: Община Родопи
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 16.09.2013
Дата на приключване: 16.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Родопи
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Родопи
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта“ Дейността предвижда поредица от действия, които следва да гарантират качественото и в съответствие с изискванията на ОПАК и относимото законодателство изпълнение на проекта: • Сформиране на екип за управление на проекта; • Разпределение на задълженията и отговорностите; • Утвърждаване на правила за работа и контрол на работата на проектния екип и график за изпълнение на дейностите; • Мониторинг и контрол на изпълнението на проектните дейности;
Дейност 2 „Изготвяне на документация и избор на изпълнители на дейностите по проекта по реда на ЗОП“ Основна цел на Дейност 2 е законообразният избор на компетентен изпълнител на следващите основни дейности по проекта. Документациите за избор на изпълнители ще бъдат разработени от общински експерти с необходимите опит и компетенции. В рамките на дейността се предвижда: • Разработване на документацията за провеждане на процедури за избор на изпълнители на Дейности 3, 4, 5 и 6 по проекта. • Обявяване и провеждане на процедурите. • Избор на изпълнители и сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3 „Провеждане на функционален анализ“ Функционалният анализ е ключова дейност по проекта и ще бъде проведен от екип, включващ външни експерти. Експерти от Общинска администрация и кметът на Общината ще сътрудничат на екипа и ще осъществяват контрол върху изпълнението на дейността. Функционалният анализ ще бъде разработен на база Единната методология за провеждане на функционален анализ. При оценката на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността на дейността на Общинската администрация ще бъдат използвани различни методи: проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. Основните етапи при провеждането на функционалния анализ са: • Планиране и подготовка на функционалния анализ: сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцентите на анализа; изготвяне на времеви график и разпределение на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност. • Провеждане на функционалния анализ: анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране на области за подобрение, формулиране на предложения за подобрение. • Приключване на функционалния анализ: приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на План за действие, изготвяне на проект на доклад, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни. • Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението: анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност за резултатите от проведения функционален анализ. След приключване на функционалния анализ ще бъде проведена кръгла маса за дискусии с всички заинтересова страни: • Вътрешни: експерти от администрацията, ръководители на отделите звената, кмет, зам.-кмет на Общината, секретар. • Външни: представители на други функционално свързани администрации; експерти, участвали в изготвянето на функионалния анализ. Участниците в кръглата маса ще се запознаят с основните констатации от проведения функционален анализ, предложените мерки за преодоляване на проблемите, както и с плана за действие за тяхното изпълнение. Подготвеният доклад ще бъде подложен на дискусия и предоставен за мнение на общинските служители и ръководството, които носят отговорността за изпълнението на функциите на администрацията, познават спецификата на дейността й и ще бъдат ангажирани с реализирането на плана за действие. Този етап от проекта ще приключи с изготвен окончателен Доклад за извършен функционален анализ, съдържащ план за действие и конкретни мерки за подобрения.
Дейност 4 „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи” Въз основа на резултатите от функционалния анализ, препоръките за подобряване на ефикасността, ефективността и организационната структура, и приетите решения след проведените дискусии, дейността предвижда разработване на нова структура и разработване/актуализация на вътрешни правила, нормативни и стратегически документи, в съответствие с националната и европейската нормативна база. Новоразработените и актуализираните документи ще бъдат разпечатани и разпространени в съответните общински звена.
Дейност 5 „Провеждане на съпътстващи обучения на служителите в администрацията” След направения функционален анализ, взетите решения, актуализирането на действащи и разработването на нови документи и структура на администрацията, ще бъде проведено еднодневно обучение на 60 служители, пряко заинтересовани от направените промени във вътрешните документи и отговорни за тяхното прилагане в ежедневната дейност на администрацията. Ще бъдат подробно представени промените във вътрешните документи и разработените нови вътрешни правила. В рамките на дейността служителите от Общинската администрация ще бъдат обучени да прилагат актуализираните и новоразработени документи. Обучението ще се проведе в зала на Общината. Ще бъде осигурена необходимата мултимедийна техника. На участниците в обучението ще бъдат предоставени: • папка с логото и информация за проекта; • химикалки; • падове /тетрадки/ с логото и информация за проекта. /Материалите ще бъдат осигурени от фирмата-изпълнител на Дейност 6 „Информация и публичност“/
Дейност 6 „Информация и публичност” В рамките на дейността са предвидени: • Провеждане на стартираща пресконференция; • Провеждане на пресконференция за приключване на проекта и представяне на резултатите от него; • Публикации в регионални медии; • Изработване на брошура с информация за целите на проекта и очакваните резултати; • Изработване на падове; папки; химикалки (брандирани с логата и слоганите на ЕС, ЕСФ и ОПАК). Изработените рекламни и информационни материали ще бъдат използвани по време на обученията, кръглата маса и публичните представяния по проекта; • Изработване и поставяне на информационна табела в сградата на Общината; Информация за целите, дейностите и резултатите на проекта ще бъде публикувана и на сайта на Общината.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Под тепето" ООД
Консорциум Добро Управление ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 74 692 BGN
Общ бюджет: 61 396 BGN
БФП: 61 396 BGN
Общо изплатени средства: 61 396 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 396 BGN
2015 0 BGN
61 396 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 187 BGN
2015 0 BGN
52 187 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 209 BGN
2015 0 BGN
9 209 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) 1: Сключени договори с членовете на екипа за управление
Индикатор 4 (Д) 1:Утвърдени правила за работа на екипа, мониторинг, контрол и отчетност на проекта
Индикатор 5 (Д) 1: Утвърден график за изпълнение на дейностите по проекта
Индикатор 6 (Д) 2: Разработени пакети документация за избор на изпълнители
Индикатор 7 (Д) 1: Подписани договори с избраните изпълнители
Индикатор 8 (Д) 3: Респонденти в анкетните проучвания
Индикатор 9 (Д) 3: Проведени фокус групи
Индикатор 10 (Д) 3: Участници във фокус групите /общо/
Индикатор 11 (Д) 3: Респонденти в интервютата
Индикатор 12 (Д) 3: Изготвен доклад от проведения функционален анализ
Индикатор 13 (Д) 3: Проведени кръгли маси
Индикатор 14 (Д) 3: Участници в кръглата маса
Индикатор 15 (Д) 3: Изготвен окончателен доклад, съдържащ план за действие с мерки за подобрения и мониторинг на промяната.
Индикатор 16 (Д) 4: Изготвена нова организационна структура /Устройствен правилник
Индикатор 17 (Д) 4: Актуализирани наредби/инструкции
Индикатор 18 (Д) 4: Актуализирани общински правилници
Индикатор 19 (Д) 4: Актуализирани вътрешни процедури
Индикатор 20 (Д) 5: Проведени обучения
Индикатор 21 (Д) 5: Обучени служители
Индикатор 22 (Д) 6: Проведени пресконференции
Индикатор 23 (Д) 6: Участници в пресконференциите /общо
Индикатор 24 (Д) 6: Публикации в регионални медии;
Индикатор 25 (Д) 6: Изработена брошура
Индикатор 26 (Д) 6: Изработени падове
Индикатор 27 (Д) 6: Изработени папки
Индикатор 28 (Д) 6: Изработени химикалки
Индикатор 29 (Д) 6: Изработена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз