Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1000-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-13014
Наименование: Независима лаборатория за анализ на зърно
Бенефициент: КАЛУЛА 84 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2013
Начална дата: 05.09.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на трайна заетост чрез самостоятелна стопанска дейност на собственика на фирма „Калула 84” ЕООД и разкриване на едно допълнително работно място.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Изпълнението на тази дейност включва: - Координиране на екипа за управление на проекта. - Планиране и провеждане на периодични работни срещи на екипа по управление на проекта. - Организиране и провеждане на тръжни процедури за доставка на материали за стартиране на дейността; доставка на оборудване и стопански инвентар; услуги за визуализация и информиране на обществеността.
2. Визуализация и информиране на обществеността С цел осигуряване на информираност и публичност относно източниците на финансиране на проектното предложение, целите, задачите, дейностите и очакваните от тях резултати, се предвижда реализирането на следните елементи на информационна кампания: провеждане информационно събитие при стартирането на проекта, на която да бъдат поканени медии и заинтересовани страни; информационно събитие „Откриване на лаборатория” при приключването на проекта за отчитане на постигнатите резултати; публикуван материал в местно медийно издание на определен етап от изпълнение на дейностите; изработване и разпространение на флаери - разделители; изработване и поставяне на стикери на новозакупеното оборудване. Ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на видно място там, където ще бъдат изпълнявани проектните дейности. Предвидените дейности по визуализация и информиране на обществеността, ще бъдат в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1828/2006 и насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по настоящата схема.
3. Доставка на оборудване Предвиденото за закупуване оборудване ще позволи дружеството да бъде по – конкурентноспособно при стартиране на дейността си. Ще бъде избран изпълнител, който ще достави оборудването, необходимо за стартиране на дейността, а именно Апарат за бърза екстракция с три гнезда. На закупеното оборудване ще бъде поставен стикер с ясно обозначение на финансиращия орган, според регламент № 1828/2006 и насоките за публичност и визуализация. Оборудването, както и дейността на дружеството ще бъдат запазени минимум 5 години след завършване на проектните дейности.
4. Първоначална доставка на материали и консумативи за стартиране на дейността Ще се закупят необходимите материали и консумативи /реактиви, филтърна хартия, класьори за документи от направените анализи и други/ за първоначалното стартиране на дейността. Те са необходими за предоставянето на предвидените услуги – лабораторни анализи на зърнените култури и фуражи. Закупените материали ще бъдат изразходвани за предоставяните услуги в рамките на изпълнение на проекта.
5. Набиране, подбор и назначаване на персонал. Трудова дейност на назначения персонал Набиране на персонал: Предвижда се първоначално да бъдат разработени критерии за подбор на персонала. Ще бъде подадена заявка в ДБТ за набиране на кандидати за новоразкритото работно място. Подбор: Ще бъдат оценени документите на потенциални служители, след което ще се организират индивидуални интервюта с кандидатите и договаряне за назначаване на работа с одобрените. Спазвайки кодекса на труда и другите нормативни документи в трудовото законодателство ще бъде назначен на работа 1 човек от уязвимите групи на пазара на труда /младеж с високо образование и квалификация/ на длъжност техник, аграрни култури. Трудовата дейност предвижда подготовката на материали и оборудване за изпитвания и анализи; събиране и подготовка на образци и проби; анализиране на продукцията за установяване и поддържане на стандарти за качество. Работното място ще бъде запазено най – малко 1 година след приключване на проектните дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"МАРВЕЛ" ООД
хермес оод
ДОБРУДЖА СПЕКТЪР ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 822 BGN
Общ бюджет: 13 427 BGN
БФП: 13 427 BGN
Общо изплатени средства: 11 575 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 964 BGN
2014 7 610 BGN
2015 0 BGN
11 575 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 413 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 370 BGN
2014 6 469 BGN
2015 0 BGN
9 839 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 595 BGN
2014 1 142 BGN
2015 0 BGN
1 736 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз