Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.19-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение в община Девня
Бенефициент: Община Девня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 04.09.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход.
Дейности: 3. Обучение на служителите от звеното за координация Предоставена квалифицирана помощ при връзка с крайните бенефициенти на дейностите по проекта.
Организация и управление на дейностите по проекта Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
1. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Сключване на договори с изпълнители. Провеждане на процедура съгласно действащото законодателство
2. Създаване на звено за координация с представители на местната общност и заинтересованите страни за консултиране на представителите на целевата група относно възможностите за включване в дейности по проекта и по време на участие в дейностите по про Осъществяване на обратна връзка с крайните бенефициенти на дейностите по проекта. Съдействие при попълване на различни документи и при общуване с различни институции Предоставяне на безплатни социални, правни, образователни и здравни консултации
6. Изготвяне на индивидуални оценки Търсене на индивидуален подход за работа с конкретен бенефициент, съобразно социалния статус, извеждане на приоритети и потребности
7. Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция на представителите н целевите групи Определяне на индивидуален подход за работа с конкретен бенефициент, съобразно социалния статус, извеждане на приоритети и потребности Набелязване и установяване на индивидуални мерки за интеграция съобразно нуждите и възможностите на отделния индивид
5. Кампания за набиране на заявления за участие в дейностите по проекта Идентификация, адаптация, организация за работа с целевите групи Гарантиране на максимална прозрачност при избора на целевите групи и включването им в проекта с оглед на предстоящите дейности. Прозрачност при определяне на крайните бенефициенти
4. Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите Провокиране на дискусия, събиране заедно на различни заинтересовани страни, прозрачност и публичност на техните мисли, идеи и коментари
8. Информиране и публичност Повишаване информираността на обществото относно дейностите по настоящия проект
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 300 563 BGN
Общ бюджет: 279 586 BGN
БФП: 279 586 BGN
Общо изплатени средства: 138 768 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 279 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 000 BGN
2014 0 BGN
2015 88 768 BGN
138 768 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 500 BGN
2014 0 BGN
2015 75 453 BGN
117 953 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 500 BGN
2014 0 BGN
2015 13 315 BGN
20 815 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Брой лица заявили желание за участие в проектните дейности
Индикатор 3 Брой изготвени индивидуални планове по проект на община Девня
Индикатор 4 Брой изготвени индивидуални планове по проекта на община Девня.
Индикатор 5 Брой проведени информационни кампании по проекта на община Девня
Индикатор 6 Брой участници в публични събития по проекта на община Девня


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз