Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.14-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня
Бенефициент: Община Девня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 04.09.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход.
Дейности: 2. Осигуряване на заетост за представителите на целевата група в общински звена Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, преминали курсове по професионална квалификация и ключови компетенции по направление „Достъп до заетост”
1. Организиране и провеждане на социално-здравни беседи Повишаване на социално-здравната култура на лицата от целевата група Повишаване информираността относно достъпа до социални и здравни услуги
Организация и управление на дейностите по проекта Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 589 563 BGN
Общ бюджет: 588 343 BGN
БФП: 588 343 BGN
Общо изплатени средства: 526 149 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 588 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 990 BGN
2014 0 BGN
2015 426 160 BGN
526 149 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 500 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 991 BGN
2014 0 BGN
2015 362 236 BGN
447 227 BGN
В т.ч. Национално финансиране 88 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 998 BGN
2014 0 BGN
2015 63 924 BGN
78 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика - Интегра


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз