Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.08-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран живот в общността за децата и лица в неравностойно положение от община Девня
Бенефициент: Община Девня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 04.09.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход.
Дейности: 7. Провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни Осигурено организационно и методически обучение на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст
3. Провеждане на консултации /беседи/ с родители на деца, които не посещават редовно занимания и учебни занятия Да се изяснят съвместно с родителите проблемите, които водят до нежелание или невъзможност за редовно посещаване на детска градина и учебните занятия и набелязване мерки за преодоляването. Въвеждане на мерки за ангажиране на родителите, за повишаване на тяхната информираност относно значението на образованието
5. Създаване на групи за извънкласни занимания на изоставащите ученици с риск за отпадане от образователната система Предотвратяване на преждевременното напускане на училищната система Подпомагане усвояването на пропуснат материал и възвръщане интереса към ученето Насърчаване на високи образователни очаквания
Организация и управление на дейностите по проекта Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
1. Подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на организация за провеждане на обучения; сключване на договор с изпълнител Провеждане на процедура съгласно действащото законодателство
6. Предоставяне на кариерно консултиране на деца и младежи от целевата група и техните родители за по-добрата им адаптация към образователната система и изискванията на пазара на труда Оказване на помощ и улесняване на кариерния процес Информация за пазара на труда Оценяване в процеса на кариерно развитие Развитие на умения за намиране и задържане на работа
2. Провеждане на консултации /беседи/ с директорите и педагогическия персонал в детските градини и учебните заведения, които се посещават от децата от целевите групи Превенция на нормалните проблеми на децата и учениците от целевата група, свързани със заниманията и училищните неуспехи, емоционалните разочарования; Създаване на здравословна околна среда, развитие на партньорство с децата при справяне със стресове и конфликти в неговото израстване и развитие. Подпомагане на педагогическия персонал да преодолява препятствията и осъществяване на оптимално положително разрешаване на проблеми в обучителната среда.
4. Индивидуална и групова работа с деца и ученици за изграждане на отношения на приемане и толерантност в рамките на обучителния процес. Организиране на клубове по интереси. Повишаване способността за решаване на проблеми чрез игра Насърчаване проявата на творчество и инициативност Насърчаване стремежа към търсене на алтернативи за справяне с трудностите
8. Организиране на зелено и снежно училище Допълнителна мотивация за активно участие в заниманията по дейност 5 на учениците от целевата група
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 994 BGN
Общ бюджет: 406 985 BGN
БФП: 406 985 BGN
Общо изплатени средства: 128 481 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 406 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 999 BGN
2014 0 BGN
2015 28 482 BGN
128 481 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 345 937 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 999 BGN
2014 0 BGN
2015 24 210 BGN
109 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 000 BGN
2014 0 BGN
2015 4 272 BGN
19 272 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз