Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0057-C0001
Номер на проект: 13-11-33
Наименование: Община Долна баня – еталон за добро управление
Бенефициент: община Долна Баня
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Долна баня
Описание
Описание на проекта: Постигане на висока ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции чрез оптимизиране на структурата на общинската администрация
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Управлението на проекта е дейност, която ще се извършва през целия период на изпълнение. Дейността включва: - сформирането на екип за управление, включващ ръководител, координатор и счетоводител; - разработване и прилагане на механизми за вътрешна работа на членовете на екипа, механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; - подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); - отчетността по проекта според изискванията на УО; - доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; - изготвянето и съхранението на архив на проектната документация; - всички други дейности, произтичащи от ангажиментите на кандидата по ОПАК и свързани с административно-техническото обезпечаване на проектните дейности. Предвиждат се разходи за режийни и консумативи -хартия, тонер, пощенски разходи и куриерски услуги за експресни пратки към УО и др.
Дейност 2: Провеждане на функционален анализ Дейност 2 е основна за проектното изпълнение. Тя се състои в извършване на подробен функционален анализ на отговорностите и капацитета, оценка на дейностите и работните процеси, числеността на служителите спрямо функциите и дейностите, които изпълнява административната структура, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Екипът, който ще извърши анализът, ще бъде избран чрез външна поръчка. Той ще извърши анализът, използвайки единната методология и наръчника, като си взаимодейства с администрацията. Дейността ще бъде координирана съвместно чрез екипа на управление на проекта и съдействието на ресорния зам.- кмет. Кандидатът ще проведе съответната тръжна процедура за избор на изпълнител на анализа съгласно приложимото законодателство по ЗОП. Предвиждат се разходи за възлагане на подготовката на тръжната документация във връзка с тръжните процедури съгласно приложимите законови изисквания. Екипът на Изпълнителя трябва да работи съвместно с Екипа от общинската администрация, като съгласува действията си с Ръководителя на екипа по проекта. Процесът на изследване и оценка на дейностите на всяка една от включените в проекта общински администрации ще премине през следните четири етапа: • Планиране и подготовка на функционалния анализ - сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределение на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност. • Провеждане на функционалния анализ - анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране на области за подобрение, формулиране на предложения за подобрение. • Приключване на функционалния анализ - приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на индикативен план за действие, изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни; • Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ - анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ Изпълнението на тази дейност се основава на резултатите, получени от провеждането на функционалния анализ и ще включи следните взаимосвързани дейности: приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане на проекта и изготвяне на окончателен доклад. Планът за действие, трябва да отразява препоръките за подобряване на дейността, начина по който ще бъдат изпълнявани препоръките, обвързани със съответните срокове и отговорности. Проект на доклада за извършения функционален анализ за Общинската администрация, трябва да е обсъден с представители на съответната административна структура, като Изпълнителят трябва да представи основните констатации. Въз основа на преглед и оценка на резултатите от проведеното обсъждане - изразените мнения и направени препоръки към проектите, Изпълнителят изготвя и предава окончателният вариант на Доклада за проведения функционален анализ на Община Долна Баня.
Дейност 3: Организационно развитие и оптимизиране на функции и процеси. Система за мониторинг и оценка. На базата на функционалния анализ ще се изработи и приеме План за действие, съдържащ областите и предложенията за подобрение, включително необходимите мерки за: - подобряване на организацията, работните процеси и координацията чрез картографиране на процесите и разработване на инструкции и процедури за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; - оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност на дейността; - промени в нормативните, стратегически и други документи и в устройствените правилници; - въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; - механизми за оценка на ефикасността и ефективността на процесите и структурите; - разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението на предложените в наръчника механизми; Всички тези предложения ще бъдат предоставени за обсъждане в рамките на следващата дейност и впоследствие приети от общинската администрация с цел оптимизиране на структурите и процесите. Дейността ще бъде възложена на външен консултант, като кандидатът ще проведе съответната тръжна процедура за избор на изпълнител съгласно приложимото законодателство.
Дейност 4: Съпътстващо обучение и работни групи. Дейност 4 обхваща две основни поддейности: Създаване на работна група за съвместна работа по преглед на анализа по дейност 2 и приложимостта на наръчника с документи по дейност 3. Работната група ще включва експерти от общината и общ.структури -максимално 20 служители. В разширен състав работната група ще провежда срещи с представители на заинтересованите страни (местна общност, образователни, здравни заведения, други администрации, местен бизнес и граждански сдружения); Обучение за представителите на работната група относно ефективните методи за прилагане на правилата разработени на базата на Единната методология за функционален анализ, представяне на добри практики в областта на административното управление, изводи и препоръки, принципи на доброто административно управление и практически проблеми в малките административни структури; За дейността на работната група са предвидени следните съвместни срещи: Първото съвместно заседание ще бъде проведено в Община Долна Баня с цел разглеждане на резултатите от анализа и приложението на наръчника. Две заседания ще бъдат проведени в Община Долна Баня с участието на представители на заинтерсованите страни. Предвиденото двудневно обучение ще се проведе в Община Долна Баня, като следва да бъде възложено на външен изпълнител, който да организира лектори и материали за провеждането му. Участници ще бъдат членовете на работната група - макс. 20 души.
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Мерките за осигуряване на информираност и публичност на изпълнението на проекта ще се реализират през целия период на изпълнение на проекта и включват: - Разработване на план за публично представяне на дейностите по проекта; - Организация на откриваща и закриваща конференция и пресконференция, с наемане на зала, оборудване и кафе паузи; - Изработване на 1 бр. информационна табела за проекта; - Подготовка и отпечатване на 500 бр. брошури с информационни материали за проекта; - Публикуване на информация по проекта в официалния сайт на общината за дейностите по проекта; - 3 бр. публикации в пресата; Всички информационни и рекламни материали, изработени и разпространени в рамките на изпълнението на проекта, ще съдържат логото на финансиращата програма и информация за финансовата помощ, предоставена от ОПАК.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 952 BGN
Общ бюджет: 69 118 BGN
БФП: 69 118 BGN
Общо изплатени средства: 69 118 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 790 BGN
2014 0 BGN
2015 54 327 BGN
69 118 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 572 BGN
2014 0 BGN
2015 46 178 BGN
58 750 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 219 BGN
2014 0 BGN
2015 8 149 BGN
10 368 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 5 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 6 Брой въведени стратегии за организационно развитие
Индикатор 7 Брой въведени модели за управление на промените
Индикатор 8 Брой въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 9 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 10 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 11 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 12 Брой обучени служители
Индикатор 13 Предложения за подобряване на организацията, работните процеси и координацията
Индикатор 14 Препоръки за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности
Индикатор 15 Разработени системи от индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението на предложените в наръчника механизми
Индикатор 16 Дейност 1: Брой сключени граждански договори
Индикатор 17 Дейност 1: Брой изработени часове по проекта от екипа за управление
Индикатор 18 Дейност 1: Брой отчети
Индикатор 19 Дейност 2: Подготвена тръжна документация съгласно изискванията
Индикатор 20 Дейност 2: Разработен анализ съгласно ЕМФА
Индикатор 21 Дейност 3: Проведена тръжна процедура и избран изпълнител
Индикатор 22 Дейност 3: Разработени Наръчници с Вътрешни правила за организационно развитие, съдържащи описаните в дейност 3 предложения
Индикатор 23 Дейност 4: Проведени срещи на работната група
Индикатор 24 Дейност 4: Участници в работната група
Индикатор 25 Дейност 4: Проведено обучение за представители на работната група
Индикатор 26 Дейност 5: Изработени реклами и прес карета
Индикатор 27 Дейност 5: Излъчвания на рекламни клипове в радиостанции
Индикатор 28 Дейност 5: Брой проведени пресконференции
Индикатор 29 Дейност 5: Брой публикувани платени съобщения в медиите- публикувани рекламни прес карета


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз