Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0023-C0001
Номер на проект: 13-11-16
Наименование: Функционален анализ на общинската администрация Средец
Бенефициент: Община Средец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 19.08.2013
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на ефективна общинска администрация на Община Средец
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по управление на проекта Със Заповед 128/20.02.2013 г. е определен екип от експерти, които отговарят за подготовката на предложението и впоследствие ще са пряко ангажирани в управлението на проекта. Екипът се състои от трима членове: ръководител на проекта, координатор по проекта и счетоводител. Ще бъдат организирани въвеждаща и регулярни междинни срещи на екипа, при които ще се съблюдава напредъка по проекта. Ще се прецизира плана за изпълнение на конкретните дейности и ще се предприемат корективни мерки при необходимост. Екипът ще носи отговорността за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок.
Дейност 2. Изготвяне на документация и провеждане на процедури по ЗОП. За целите на фактическата реализация на проектното предложение следва да бъдат подготвени тръжни документи за избор на: 1) Консултант за извършване на функционалния анализ на общинската администрация на Община Средец. 2) Изпълнител за организация на изнесен двудневен семинар със специалистите и длъжностите лица, отговорни за изпълнението на мерките от функционалния анализи, съобразно плана за действие. 3) Изпълнител на дейности за информация и публичност. Съставянето на необходимата документация за сключване на договор с избран консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на проектни дейности на външни изпълнители е ангажимент на екипа за управление на проекта. Избраният консултант ще подготви документацията за останалите три поръчки за реализация на проекта. При провеждане на тръжната процедура ще бъдат взети предвид нормативните предписания и срокове, определени в ЗОП. От страна на Възложителя ще бъде сформирана комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. Нейният състав ще бъде най-малко 3-членен. Документациите ще бъдат съобразени с актуалните и функциониращи правила и вътрешен ред за възлагане на обществени поръчки на община Средец. Технологията на провеждане на избора на изпълнители ще преминава през следните етапи: (1) подготовка на конкурсната документация; (2) фактическо провеждане на избора съгласно нормативните предписания и срокове и (3) сключване на договори с избраните изпълнители. При подготовката на тръжни документи ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП), подзаконовите актове за неговото прилагане и указанията на Управляващия орган на ОПАК.
Дейност 3. Планиране и подготовка на функционалния анализи на общинската администрация на Община Средец чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Подготвителната фаза ще започне с дейност по сформиране на екипите за извършване на анализите. Участниците във функционалния анализи ще включват представители на: - Възложителя - членове на екипа от администрацията – служители и ръководители от звената, отговарящи за управление на финансовите и на човешките ресурси, както и от специализираната администрация; - Членове на екипа – външни експерти– експерти от екипа на консултанта. - Екип за управление на проекта В рамките на екипите ще се включат по 3-6 души с компетентност в различни сфери и познаване на политиката, провеждана от органите на местното самоуправление в различни области. Дейността ще продължи с дефиниране на заинтересованите страни. Основните видове заинтересовани страни, които е необходимо да бъдат идентифицирани и анализирани при етапа на планиране на функционалния анализ са: • Външни заинтересовани страни и • Вътрешни заинтересовани страни. Следващият подетап при извършване на анализите се свежда до уточняване на техния акцент. Фокусът на работа, в зависимост от извършената преценка, ще падне върху едно от следните направления: • Релевантността на функциите и организационното структуриране на административната структура, когато конкретната цел е оценка и евентуално промяна в организационната структура и функциите на вътрешните звена; • Ефективността от дейността на административната структура, когато конкретната цел на анализа е насочена преди всичко към подобряване на стратегическото планиране, дефинирането на цели и изграждане на специфично „дърво” на целите; • Ефикасността от дейността на административната структура, когато конкретната цел на анализа е свързана с оценка на използваните ресурси и на постигнатите резултати. След определяне на акцента на анализа консултантът ще пристъпи към изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите. Графикът ще съдържа: дейностите, тяхната продължителност и последователност, обхват на разглежданите документи и документация, сроковете за разпространяване на въпросници, време за попълването им и за получаване на попълнените въпросници, периода и начина на провеждане на интервюта, фокус групи и наблюдения
Дейност 4. Провеждане на функционалния анализи на общинската администрация на Община Средец чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Анализът на текущото състояние ще се концентрира върху изясняване на следните въпроси: обезпечеността с функции на вътрешните звена; обезпечеността с програмни и/или стратегически документи със съответните цели; обезпечеността на програмните и стратегически документи, свързани с правомощието с цели и функции на вътрешните звена; изпълнението на целите; постигнатите резултати; използваните ресурси (направените разходи); съотношенията между резултати и ресурси, както и възможностите за икономично използване на ресурсите. Първият компонент на анализа представлява анализ на релевантността, имащ за предмет идентифициране, групиране и анализ на правомощията на органа на власт, на функциите на дирекциите/главните дирекции, на функциите на отделите и секторите и др. Целта на провеждания анализ е да установи дали има и други органи на власт (със съответните администрации), които отговарят за същите, сходни или свързани области на политиката. Вторият компонент на анализа на текущото състояние е анализ на ефективността. При изпълнението на тази част от анализа консултантът ще насочи усилията си в идентифициране и анализ на мисията и визията на административните структури, на дългосрочните и годишни цели на администрацията и отделните й звена. Последният аспект от същинската част на анализа засяга направлението ефикасност. Външният изпълнител ще извърши оценка на постигнатите резултати и направените разходи за предходната година по избраните показатели, при наличие на достъпна за екипа (от различни официални източници) или изготвена от администрацията информация. Логическата последователност на дейностите налага след обобщаване на резултатите от анализа на текущото състояние и дефинирането на силните и слабите страни да се пристъпи към идентифициране на области за подобрение. Предложенията за подобрение ще бъдат формулирани като конкретни възможности, насочени към подобряване на изпълнението на функциите, организационното структуриране, ефективността, ефикасността и икономичността.
Дейност 5 Провеждане на изнесен двудневен семинар със специалистите и длъжностите лица, отговорни за изпълнението на мерките от функционалния анализи, съобразно плановете за действие. Проектът предвижда организация на двудневен семинар, на който екипът на изпълнителя, провел функционалния анализ, ще представи основните констатации, областите и предложенията за подобрение, както и плановете за действие за тяхното изпълнение. На семинара ще присъстват лицата, които носят отговорността за изпълнението на функциите и дейностите на административните структури, познават спецификата на дейността им и ще бъдат ангажирани с реализирането на плана за действие. Семинарът ще даде възможност за представяне на сравнителен анализ и ще съдейства за обмяна на идеи и добри практики. Организацията на семинара ще бъде ангажимент на избран външен изпълнител, който ще има за задача да осигури необходимите транспорт, настанителна база и храна за участниците.
Дейност 6. Изготвяне на окончателен доклад на функционалния анализ на общинската администрация на Община Средец и план за действие. Въз основа на преглед и оценка на резултатите от проведеното обсъждане и изразените мнения и направени препоръки към проекта на доклада, ще бъде изготвен и предаден окончателен вариант на доклада от проведения функционален анализ на община Средец и на плана за действие. Докладът ще бъде изготвен по предварително зададен образец и в съответствие с предварително определена структура, включваща: Въведение (цел и задачи на функционалния анализ; ограничения при провеждане на функционалния анализ; очаквани резултати; кратко описание на методологията), Области на политика/видове дейности, Анализ на текущото състояние на административната структура (в този раздел се представят резултатите от анализа на релевантността, анализа на ефективността, анализа на ефикасността, както и обобщени изводи и оценки). Като приложения към докладите ще бъдат включени: план за действия, списъци с проучени документи, сравнителни и аналитични таблици, графики, диаграми и други, които илюстрират и аргументират констатациите от анализа и направените предложения. Форматът на плана за действие ще включва следните основни акценти: препоръка, очакван резултат, дейности, индикатор за изпълнение, срок за изпълнение, отговорник, необходими ресурси.
Дейност 7. Внедряване на препоръките от функционалния анализ: изготвяне на проекти на документи във връзка с изпълнението на плана за действие. Основните препоръки за подобрение (плана за действие), идентифицирани в резултат на проведения функционален анализ, следва да бъдат проектирани в конкретни проекти на вътрешни документи, които консултантът ще изготви във връзка с идентифицираните и нуждаещи се от подобрение и оптимизация дейности и функции на общинската администрация. Проектите на документи ще имат отношение към констатациите от анализа на релевантността, анализа на ефективността и анализа на ефикасността.
Дейност 8. Изпълнение на плана за действие и мониторинг на изпълнението. Изпълнението на плана за действие предполага проектите на документи, разработени от външния изпълнител при извършване на функционалния анализ, да се превърнат в реална база за ежедневно функциониране на отделните служители, ръководни кадри, отдели и звена в общинската администрация. Мониторингът при изпълнението предполага периодично информиране на всички заинтересовани страни за изпълнението на препоръките (плана за действие), изразяващо се в подготовка и представяне на доклад за статуса на изпълнение на плана за действие.
Дейност 9. Пресконференция за заинтересованите страни във връзка с осъществявания функционален анализ в Община Средец След изготвяне на окончателния доклад от функционалния анализ на община Средец и изпълнението на плана с препоръките ще бъде организирана пресконференция, на която ще бъдат поканени всички заинтересовани страни – граждани и структури на гражданското общество, представители на местния бизнес. По време на пресконференцията ще бъдат разгледани дейността на консултанта за функционалния анализ и съвместната му работа с експертите на общинската администрация, констатациите за слабите страни и идентифицирани потребности от подобрение в конкретни области на провежданата политика на местно равнище, както и постиженията, свързани с внедряване на препоръките. Пресконференцията ще се проведе в собствено помещение на общината и няма да изисква разходването на допълнителни средства. Пресконференцията ще бъде организирана от членовете на екипа за управление на проекта от страна на община Средец, които ще бъдат активно подпомогнати от колегите си от общинската администрация. Пресконференцията ще е с продължителност 30-35 мин. и на нея ще присъстват около 30 души.
Дейност 10. Дейности, свързани с информация и публичност (публикации в местен вестник, брошури, табели). Дейността предвижда предприемането на необходимите мерки за публичност относно финансирането на проекта от страна на ЕСФ. Избраните средства за информация включват издаването от външен изпълнител на брошури, извършването на публикации в местни/регионални печатни издания и поставяне на информационни табели на видимо място. Въпросните канали за комуникация ще достигнат до широк кръг хора и ще покрият значителна аудитория.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 395 BGN
Общ бюджет: 78 002 BGN
БФП: 78 002 BGN
Общо изплатени средства: 78 002 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 600 BGN
2014 60 402 BGN
2015 0 BGN
78 002 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 960 BGN
2014 51 342 BGN
2015 0 BGN
66 302 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 640 BGN
2014 9 060 BGN
2015 0 BGN
11 700 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 5 Дейност 1: Изготвен план за действие
Индикатор 6 Дейност 1: Отчети за проследяване на напредъка
Индикатор 7 Дейност 2: Общи условия
Индикатор 8 Дейност 2: Технически задания
Индикатор 9 Дейност 2: Подписани договори
Индикатор 10 Дейност 3: Брой проведени срещи
Индикатор 11 Дейност 3: Брой времеви график
Индикатор 12 Дейност 4: Брой извършени функционални анализи
Индикатор 13 Дейност 4: Брой доклади за извършен функционален анализ
Индикатор 14 Дейност 4: Беой прегледи на организационно-управленския модел на общината
Индикатор 15 Дейност 5: Брой проведени семинари
Индикатор 16 Дейност 5: Брой участници
Индикатор 17 Дейност 6: Брой извършен преглед и оценка
Индикатор 18 Дейност 6: Брой окончателен доклад
Индикатор 19 Дейност 7: Брой изготвени вътрешни документи
Индикатор 20 Дейност 8: Брой вътрешни документи
Индикатор 21 Дейност 8: Брой доклад
Индикатор 22 Дейност 8: Брой публикуван доклад
Индикатор 23 Дейност 9: Подготвени материали за участниците
Индикатор 24 Дейност 9: Брой участници
Индикатор 25 Дейност 10: Брой пресконференции
Индикатор 26 Дейност 10: Брой публикации
Индикатор 27 Дейност 10: Брой брошури
Индикатор 28 Дейност 10: Брой табели
Индикатор 29 Дейност 10: Брой банер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз