Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0051-C0001
Номер на проект: 13-11-55
Наименование: Общинска администрация Никопол – “ЗА” ефективна структура и управление
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 19.08.2013
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: Повишаване ефективност на администрацията и избягване на дублиращи се функции чрез оптимизиране на структурата на общинската администрация Никопол.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта Основните стъпки при реализиране на Дейност 1. Организация и управление на проекта, които ще бъдат следвани са: 1. Сформиране на 4 (четири) членен екип за управление: ръководител, счетоводител, юрист и координатор; 2. Разработване и прилагане на механизми за комуникация и работа на членовете на екипа; 3. Механизми за осъществяване на текущ мониторинг и оценка на изпълняваните дейности; 4. Подготовката и провеждането на процедури за избор на външен изпълнител/и в рамките на проекта съгласно приложимото законодателство (ЗОП); 5. Отчетността по проекта според изискванията на УО на ОПАК; 6. Доброто финансово управление на проекта и координация на дейностите; 7. Изготвяне и съхранение на архив на проектната документация; 8. Административно-техническото обезпечаване на проектните дейности.
Дейност 2. Провеждане на функционален анализ, чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Дейността представлява извършване на функционален анализ, прилагайки Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Всяка поддейност е етап от провеждането на функционалния анализ. Това включва: Планиране и подготовка на функционалния анализ - Сформиране на екип (от възложителя и външен изпълнител, избран с процедура по ЗОП); съвместно идентифициране на заинтересованите страни; определяне на основната цел на анализа; избор на методи и техника, съгласно изискванията; Провеждане на функционален анализ - Събиране на информация; анализ на текущото състояние; формиране на предложения за подобрения. Изготвяне на план за действие - Приоритизиране на областите за подобрения и извеждане на предложения за осъществяването им; Мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ - оценка на изпълнението на резултатите от анализа – приложените и предприети мерки за подобрения.
Дейност 3. Създаване на система от вътрешни правила за организационна промяна и развитие. След приключване на Дейност 2 и на база направените препоръки и изготвените планове за действие и разработените предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на общината ще бъде създадена система от вътрешни правила за организационна промяна и развитие. Ще бъдат включени действия по: Разработване / усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и процедури; Разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията; Разработване на стратегия за организационно развитие; Въвеждане на модел за управление на промените; Въвеждане на механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури; Разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението на дейността на администрацията. Оценка и предложение за аутсорсинг на дейности.
Дейност 4. Сформиране на работна група, организиране и провеждане на работни срещи. Дейността включва две фази: 1. Сформиране на работна група за функционален анализ. 2. Провеждане на работни срещи. Предвижда се сформиране на работна група с постоянен състав от шест члена - трима представители на общинска администрация Никопол (секретар на общината, ръководител дирекция “Административно обслужване и правни дейности” и дирекция “Икономически дейности) и трима представители на изпълнителя по дейност 2 и 3. Целта на работната група ще бъде съгласуване на целите на функционалния анализ, предложените препоръки и план за действие, направените предложения за промени в документи и т.н., както и предложенията направени по време на фокус-групите и отворените работни групи. Допълнително работната група ще участва с мнения и предложения при изпълнение на Дейност 3 от външния изпълнител. Предвижда се да бъдат реализирани минимум 5 работни срещи. Всяка работна среща ще бъде реализирана в рамките на два дена със средна продължителност от 12 часа.
Дейност 5. Провеждане на съпътстващи обучения (семинар) на служителите в общинска администрация Никопол. В рамките на дейността се предвижда провеждането на едно дву-модулно съпътстващо обучение: 1. Същност и резултати от извършения функционален анализ. В рамките на обучението служителите на общинска администрация Никопол ще бъдат запознати с етапите на провеждане на функционалния анализ; резултатите от него; плана за действие. Целта от провеждането на това обучение е да се запознаят служителите със същността, целите и ползите от дейността, за да се намали осъзнатата или неосъзната съпротива при въвеждане на промените и да се подобри адаптивността. 2. Нормативни документи и вътрешни правила за работа. В резултат от извършения функционален анализ, разработени и/или актуализирани нормативни, стратегически и други документи в рамките на дейността се предвижда обучение на служителите на общинска администрация Никопол. Ще се представят подробно промените във вътрешните документи и разработените нови вътрешни правила. В рамките на дейността служителите от общинската администрация ще бъдат обучени да прилагат актуализираните и новоразработени документи. В рамките на обучението се предвижда да бъдат включени 30 (тридесет) служители разделени в две учебни групи от по 15 (петнадесет) души. Продължителността на всяко обучение ( модул) ще бъде един ден. Общия брой обучителни дни ще бъдат 4 (четири) (два модула х 1 ден х 2 учебни групи). Обучението ще бъде проведено от изпълнителя избран за извършване на функционалния анализ.
Дейност 6. Организиране и провеждане на дискусия Провеждане на дискусия с представители на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за идентифициране на нуждите и получаване на препоръки и обратна връзка по изпълнение на залегналите в настоящия проект дейности и заложени резултати. В рамките на дейността ще бъдат осъществени две дискусии . В рамките на всяка дискусия ще бъдат поканени до 30 души представители на всички заинтересовани страни. На втората дискусия ще бъдат поканени същите участници, тъй като ти вече са запознати с материята. На сайта на общинска администрация ще бъде публикувана обява за всяка една от дискусиите, така че всеки желаещ (извън поканените) да има възможност да присъства.
Дейност 7. Информация и публичност по проекта Изпълнението на дейността ще бъде извършено съвместно между Община Никопол като възложител и избран по реда на ЗОП изпълнител. Целта на изпълняваната дейност е да бъдат информирани местните общности и широката общественост за резултатите от изпълнението на проекта и приносът на ОПАК и ЕСФ за неговото реализиране. Предвижда се провеждане на две пресконференции за представяне целите на проекти и последващите го резултати от изпълнението му. Ще бъдат поместени два броя публикации в местната преса. Ще бъдат отпечатани и разпространение 200 брой брошури, които ще бъдат предоставени на местната общественост. Ще бъдат разположени в предверието на общината, както и ще бъдат раздадени на присъстващите по време на пресконференцията и на участниците в дискусиите. Ще бъдат публикувани прессъобщения на официалния сайт на общината с цел информиране на широката общественост за напредъка по проекта. Предвижда се на участниците в дискусиите, семинара и членовете на работната група да бъдат раздадени папки и химикалки с необходимите елементи за осигуряване на информация и публичност.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ДАБЪЛ Д" ЕООД
"Медиатех" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 490 BGN
Общ бюджет: 54 201 BGN
БФП: 54 201 BGN
Общо изплатени средства: 54 201 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 898 BGN
2014 42 304 BGN
2015 0 BGN
54 201 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 113 BGN
2014 35 958 BGN
2015 0 BGN
46 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 130 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 785 BGN
2014 6 346 BGN
2015 0 BGN
8 130 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 4 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 5 Брой разработени / усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 6 Брой разработени инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 7 Брой въведени стратегии за организационно развитие
Индикатор 8 Брой въведени модели за управление на промените
Индикатор 9 Брой въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 10 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 11 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 12 Брой обучени служители
Индикатор 13 Разработени индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението в конкретни администрации
Индикатор 14 Разработен нов или актуализиран Устройствен правилник
Индикатор 15 Брой участници
Индикатор 16 Брой публикации в местната преса и национални издания
Индикатор 17 Проведени пресконференции
Индикатор 18 Разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 19 Дейност 1: Сключени договори
Индикатор 20 Дейност 1: Актуализиран и утвърден график за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 21 Дейност 1: Избрана икономически най-изгодната оферта
Индикатор 22 Утвърдени правила за мониторинг и контрол върху дейността на екипа- финансова и административна
Индикатор 23 Дейност 1: Разработени тръжни и проведени тръжни процедури
Индикатор 24 Дейност 2: Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 25 Дейност 2: Препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 26 Дейност 2: Предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 27 Дейност 3: Инструкция/ наръчник за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 28 Дейност 3: Разработени/усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 29 Дейност 3: Стратегия за организационно развитие
Индикатор 30 Дейност 3: Модел за управление на промените
Индикатор 31 Дейност 3: Методика за оценка на ефективността и ефикасността на административните структури
Индикатор 32 Дейност 3: Система за измерване и управление на изпълнението
Индикатор 33 Дейност 3: Разработен или актуализиран устройствен правилник на Община Никопол
Индикатор 34 Дейност 4: Сключени договори с членовете на групата
Индикатор 35 Дейност 4: Проведени работни срещи
Индикатор 36 Дейност 4: Изготвени доклади
Индикатор 37 Дейност 5: Проведено обучение
Индикатор 38 Дейност 5: Регистрационни списъци
Индикатор 39 Дейност 5: Изготвени учебни материали
Индикатор 40 Дейност 5: Получени сертификати за участие в семинар
Индикатор 41 Дейност 6: Проведени дискусии
Индикатор 42 Дейност 6: Изготвени доклади
Индикатор 43 Дейност 6: Изготвени презентационни материали
Индикатор 44 Дейност 6: Изпратени покани
Индикатор 45 Дейност 6: Публикувани на интернет страницата на ОА Никопол покани
Индикатор 46 Дейност 6: Присъствали участници
Индикатор 47 Дейност 7: Проведени пресконференции
Индикатор 48 Дейност 7: Публикации в местна преса
Индикатор 49 Дейност 7: Разпространени брошури
Индикатор 50 Дейност 7: Папки
Индикатор 51 Дейност 7: Химикалки
Индикатор 52 Дейност 7: Прессъобщения публикувани на официалния сайт на общината
Индикатор 53 Дейност 7: Поставена информационна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз