Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0049-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-15
Наименование: Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна
Бенефициент: Областна администрация Силистра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 16.08.2013
Дата на приключване: 16.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност – 1 Организация, управление и отчитане на проекта • Екип за управление - състои се от ръководител, координатор, счетоводител и технически сътрудник. Изборът на ръководител на проекта и членове на екипа е направено с оглед да се гарантира ефективното организационно, административно, техническо и финансово управление на проекта. При определяне състава на екипа ще се спазват изискванията на раздел III на ПМС 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС 62 от 2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. Съгласно чл. 5 ал.1 от ПМС 330/05.12.2011 г. при определяне състава на екипа се описват точно: задълженията на членовете, които трябва недвусмислено да произтичат от дейностите по проектното предложение; изискванията, на които трябва да отговарят членовете с оглед на функциите и задълженията, определени за съответната позиция в екипа. • Ежемесечни срещи на екипа – екипът на проекта ще провежда срещи за разпределение на задачите при изпълнение на дейностите, ще осъществява постоянен контрол за спазване на времевия график и целесъобразното разходване на средствата и ще отчита резултатите от проведените вече дейности. Ще се отчитат пропуските, допуснати при организирането на дейностите и ще се отбелязват положителните резултати и добрите практики. Ще се водят протоколи от работните срещи на екипа със срокове и отговорници на предстоящите дейности. • Отчитане на проекта – Отчитането на проекта ще се извърши в съответствие с изискванията на Управляващия орган на ОПАК
Дейност – 2 Организация и провеждане на обучения от ИПА. Обученията, които ще се извършват от ИПА са предназначени за различни професионални групи и длъжности в областна администрация, превръщайки ги в инструмент за професионално развитие и кариера на служителите. Темите, избрани за провеждане на обучения от ИПА и броят служители, определен за обучение по съответната тема са посочени, както следва: за висши държавни служители в Таблица №1.1, а за експерти в Таблица №2.2. Таблица №1.1 Код Тема на обучението за висши държавни служители Бр. сл. УПРАВЛЕНСКИ УМЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИЯТА УА-1 Стратегически мениджмънт в държавната администрация 3 УА-3 Управление на Електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда 2 УА-5 Организационно развитие. Управление на промяната. 3 УА-7 Делова етика 2 Таблица №1.2 Код Тема на обучението за експерти Бр. сл. ПРАВНИ АСПЕКТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ. ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ПР-3 Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация 2 ПР-5 Основни производства по АПК 4 ПР–6 Основни производства по АПК (за неюристи) 2 ПР-7 Прилагане на гражданския процесуален кодекс 4 ПР-11 Политиката за защита на личните данни на Европейския съюз, правната регулация и практика в България 1 ПР–17 Конфликт на интереси – правна рамка и практики 1 ПР-18 Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси 25 ПР–25 Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти възникващи при извършваните дейности и процедури 4 ПР–27 Практически умения за разпознаване и докладване на признаци за корупционен риск и за прояви на корупция 25 ФИНАНСОВО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ ФС-2 Актуални въпроси при изготвянето на ГФО на бюджетните предприятия“ 2 ФС-3 Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на ГФО на бюджетните предприятия. 2 ФС-6 Управление на собствеността 3 ФС-8 Устройство на територията-политика и управление 5 ИТО–23 ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. MS POWER POINT (базов курс) 2 ИТО–29 CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (BASIC COURSE) 1 ИТО–30 CONFIGURING, MANAGING AND MAINTAINING WINDOWS SERVER 2008 SERVERS (ADVANCED COURSE) () 1
Дейност - 3 Организация и провеждане на курс по английски език. • Обучение по английски език Обучението по английски език са предвижда за 6–ма представители на администрацията – главен секретар и експерти – 5 бр. от специализирана администрация, което трябва да се осъществи в рамките на 80 учебни часа и да е съобразено с работното време на учащите се. Подлежащите на обучение служители имат ниво А1 и А2 според Общоевропейската референтна рамка на езиците. Ето защо обучението има за цел да постигне умения, съответстващи на ниво В1. Учебната програма е необходимо да бъде разработена, както за усвояване на нови езикови познания, свързани с всекидневна лексика, така и на професионални понятия и умения за общуване, необходими за работа в сферата на публичната администрация, да предвижда достатъчно часове за писмени и практически упражнения/ комуникация в езикова среда.
Дейност 4 – Мониторинг и оценка на изпълнението. Съгласно чл. 1, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация една от основните цели на оценяването на изпълнението на служителите е определянето на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на неговите компетентности. Нуждите от развитие на всеки служител вече са посочени в попълнените лични планове за обучение. • Индивидуални работни планове Предстои в периода на изготвяне на индивидуалните работни планове (от 1 до 31 януари) в тях да се включат и обученията от утвърдения от областния управител Годишен план за обучение за 2013 г. • Междинна среща (мониторинг) На междинната среща (от 15 юни до 31 юли) оценяващият ръководител и оценяваният служител, ще направят преглед на изпълнението на длъжността, както и на показаните компетентности от служителя, свързани с изпълнението на длъжността. След приключване на междинната среща ще се попълни съответният раздел от формуляра за оценка. • Заключителна среща (мониторинг и оценка) На заключителната среща (в периода от 1 до 31 януари на следващата година) оценяващият ръководител и оценяваният служител ще обсъдят степента, в която оценяваният е показал компетентностите, необходими за ефективно изпълнение на заеманата длъжност. Въз основа степента на постигане на целите от индивидуалния работен план и на показаните компетентности оценяващият ръководител ще определи годишната оценка на изпълнението на длъжността. След приключване на заключителната среща ще се попълнят съответните раздели от формуляра за оценка. На заключителните срещи директорите на дирекции ще оценят служителите, които са на тяхно подчинение в дирекциите, главният секретар ще оцени директорите а областният управител ще даде оценка на главния секретар. Оценка "Неприемливо изпълнение", е оценката, с която ще се оценят служители, показали за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, неотговарящи на изискванията за длъжността. • Обсъждане на резултатите След провеждане на заключителните срещи директорите на дирекции ще изготвят доклади за степента на изпълнение на функционалните характеристики на дирекциите и целите от годишния план, както и степента на показаните компетентности, придобити в резултат на проведените обучения. В допълнение всяка дирекция на съвместна екипна среща ще оцени промяната в ефективността на работата си. Това ще стане чрез използване на иновативните решения на Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по проекта на МДААР. Получените резултати ще бъдат дискутирани в началото на календарната 2014 при изготвяне на новите годишни цели на администрацията. Освен това Областна администрация Силистра ще използва партньорството си с областна администрация Велико Търново за споделяне на добри практики. На организирана работна среща ще бъдат разгледани и обсъдени съответно положителния опит на партньорите и резултатите от настоящия проект. Срещата безспорно ще бъде полезна и ще помогне за подобряване ефективността на административните процеси.
Дейност 5 – Дейности за информация и публичност За да се изпълнят задължителните изисквания на Оперативна програма „Административен капацитет” за информация и публичност по време на проекта ще се извърши: - Встъпителна пресконференция, която ще се проведе за началото на проекта. Ще бъдат поканени медии. В залата ще се постави банер с информация за проекта според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”. - Отпечатване на дипляна в началото на проекта – 200бр. с информация за Донора, Програмата и дейностите, цели, очаквани резултати на настоящия проект. Дипляната ще се раздаде на участниците в пресконференцията, ще се поставят екземпляри във фоайето на сградата. - Изработване на банер с информация за ЕС, Програмата и настоящия проект – 1 бр., банерът ще се поставя в залите за пресконференции, групово обучение на служителите и при провеждане на всички събития, свързани с изпълнение на дейностите по проекта. - Публикации в местната преса и сайта на администрацията – 3 бр. Целта е да се информират гражданите за проведените дейности и постигнатите резултати, както и за предстоящи събития. На всички публикации ще присъстват задължителните атрибути на Програмата и ЕС и настоящия проект. - Отпечатване на дипляна при приключване на дейностите по проекта – 200 бр. с информация за проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Дипляната ще се раздаде на участниците в пресконференцията за закриване на проекта. - Провеждане на пресконференция за закриване на проекта – на пресконференцията ще се представи общ преглед на извършеното и постигнатото по проекта. Ще присъстват медии. В залата ще се постави банер с информация за проекта и според изискванията на Оперативна програма “Административен капацитет”.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ “Александър Ковачев”
"Интерлинк" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 38 427 BGN
Общ бюджет: 36 781 BGN
БФП: 36 781 BGN
Общо изплатени средства: 36 752 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 685 BGN
2014 25 841 BGN
2015 3 225 BGN
36 752 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 533 BGN
2014 21 965 BGN
2015 2 741 BGN
31 239 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 153 BGN
2014 3 876 BGN
2015 484 BGN
5 513 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Проведени срещи на екипа
Индикатор 7 Дейност 1: Междинни технически доклади
Индикатор 8 Дейност 1: Годишен технически доклад
Индикатор 9 Дейност 1: Окончателен технически доклад
Индикатор 10 Дейност 1: Сключени договори с изпълнители
Индикатор 11 Дейност 1: Изработен подробен времеви график на дейностите
Индикатор 12 Дейност 2: Процент обучени жени
Индикатор 13 Дейност 2: Процент служители, преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 14 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 2: Брой обучени жени
Индикатор 16 Дейност 2: Брой служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 17 Дейност 2: Брой проведени обучения от ИПА
Индикатор 18 Дейност 2: Брой получени сертификати
Индикатор 19 Дейност 2: Брой доклади на обучени
Индикатор 20 Дейност 2: Брой анкети на обучени
Индикатор 21 Дейност 3: Процент обучени жени от общия брой на обучените по английски език
Индикатор 22 Дейност 3: Процент служители от общия брой служители в администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 23 Дейност 3: Брой обучени служители
Индикатор 24 Дейност 3: Брой обучени жени
Индикатор 25 Дейност 3: Брой служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 26 Дейност 3: Брой получени сертификати
Индикатор 27 Дейност 4: Процент оценени жени от общия брой оценени служители
Индикатор 28 Дейност 4: Процент оценени служители от общия брой обучени служители
Индикатор 29 Дейност 4: Брой оценки равни или по-високи от оценка " Изпълнението напълно отговаря на изискванията"
Индикатор 30 Дейност 4: Брой оценени служители от общия брой обучени служители
Индикатор 31 Дейност 4: Брой оценени жени
Индикатор 32 Дейност 4: Брой доклади на директори
Индикатор 33 Дейност 5: Брой проведени пресконференции
Индикатор 34 Дейност 5: Брой разпространени прессъобщения
Индикатор 35 Дейност 5: Брой публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 36 Дейност 5: Брой медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 37 Дейност 5: Брой банер
Индикатор 38 Дейност 5: Брой дипляни
Индикатор 39 Дейност 5: Брой разпространени химикалки
Индикатор 40 Дейност 5: Брой разпространени папки
Индикатор 41 Дейност 5: Брой разпространени USB


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз