Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0891-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01006
Наименование: "Безопасен труд за служителите на "Делта гард" ООД"
Бенефициент: "ДЕЛТА ГАРД" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 09.07.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на „Делта Гард” ООД е да подобри условията на труд за своите служители при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Това ще подобри конкурентоспособността на персонала и ще повиши качеството на предлаганите услуги.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. По време на изпълнението на проекта, управленският екип ще извърши следните дейности:  Провеждане на встъпителна работна среща, по време на която ще се разпределят задачите, ще се уточнят плана и програмата на дейностите.  Провеждане на избор и сключване на договор с организация – изпълнител.  Организиране и провеждане на ежемесечни работни срещи, с цел отчитане на постигнатите резултати и предотвратяване на евентуално възникнали проблеми.  Изготвяне на информационните материали отразяващи резултатите на проекта.  Осъществяване на непрекъснат мониторинг за правилното изпълнение на дейностите по проекта.  Подготовка и набавяне на всички необходими документи по изпълнението на проекта.  Изготвяне на краен отчет.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Ще се изготви анализ обхващащ всички елементи на трудовата дейност в „Делта Гард” ООД, който ще съдържа следните раздели:  „Въведение” – ще се предостави опис на сегашното състояние на организацията на трудовата дейност, показатели за ефективност, съдържание, условия и управление на основните и спомагателни трудови дейности.  „Изложение и анализ” – ще се направи анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на работния процес.  „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” – ще се направи опис на основни и спомагателни дейности, които имат нужда от усъвършенстване и подобрения, ще се препоръчат какви подобрения да се направят в условията на труд и какви мерки да се предприемат за повишаване и поддържане на работоспособността и качеството на предлаганите услуги.  „Заключение” – ще се направят изводи за състоянието на „Делта Гард” ООД и организацията на трудовия процес. Ще се определят приоритетите и ще се дадат насоки на действие.
3. Закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло След направен избор на изпълнител за изпълнението на дейността, ще се закупят лични предпазни средства и специализирано работно облекло, което да е изработено от висококачествени, лесни за поддръжка и приятни за носене материи. Материите ще бъдат дишащи, импрегнирани срещу замърсяване, много здрави и поносими за кожата. Предвижда се закупуване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло за служителите на „Делта Гард” ООД.
Дейност 4. Внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Дейността по внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001:2007 включва няколко етапа: Етап “Планиране”  Идентификация на опасности за здравето и безопасността, оценка и контрол на риска, идентификация на приложими правни или други изисквания, отнасящи се до дейността на фирмата. Целта на резултатите от тези дейности е да послужат за основа на СУЗБУТ;  Дефиниране на политика и цели по ЗБУТ и изготвяне на програма на СУЗБУТ с определени срокове и отговорности за постигане на общите цели и политиката по ЗБУТ. Етап “Изпълнение”  Изготвяне на организационна структура със задължения и отговорности по ЗБУТ;  Определяне на квалификацията и необходимостта от подходящо обучение за изпълнение на съответните отговорности и задължения по ЗБУТ;  Осигуряване на средства за осведомяване, комуникация и консултация на персонала с информация за СУЗБУТ, която се отнася до него;  Поддържане на определена документация на СУЗБУТ; правила за управлението й;  Въвеждане и поддържане на мероприятия за осигуряване на ефективен контрол и последващи действия на местата, където се изисква контрол на производствени рискове;  Програми за поддържане на готовност за действие при аварии и извънредни ситуации. Етап “Проверка”  Измерване и мониторинг на постиженията по отношение на ЗБУТ;  Разследване на злополуки и инциденти, проверка на ефективността и прилагането на предприетите коригиращи и превантивни мерки и действия;  Поддържане на записи, доказващи функционираща СУЗБУТ; управление на записите;  Провеждане на вътрешни одити; извършване на преглед от ръководството. Етап“Действие” Етапът обхваща горните елементи по отношение на действия, които се предприемат за тяхното непрекъснато подобрение, а оттам и за цялостното подобряване на СУЗБУТ. Внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 в “Делта Гард” ООД.
Дейност 5. Дейности за осигуряване на информация и публичност. По време на изпълнението на дейността ще бъдат осъществени следните мероприятия:  Със стартирането на проекта ще се проведе открита информационна среща, на която ще бъдат поканени представители на различни медии.  Ще бъде поместена информация относно приоритетите, целите и задачите на проекта в интернет пространството, чрез електронни съобщения;  Ще бъде поставена информационна табела за визуализация на проекта.  Ще бъдат изработени и разпространени информационни дипляни, флаери и брошури, отразяващи приоритетите, целите и задачите на проекта и ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 г. – 2013 г.”.  В края на проекта ще се проведе заключителна информационна среща, на която ще бъдат поканени представители на медиите. Ще бъдат обсъдени дейностите и получените резултати от осъществяване на проекта, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ЕС, както и с приоритети на ОП „РЧР”. На всички информационни материали ще бъде отделено специално внимание на ЕС и финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 319 BGN
Общ бюджет: 138 900 BGN
БФП: 138 900 BGN
Общо изплатени средства: 138 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 464 BGN
2014 110 436 BGN
2015 0 BGN
138 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 065 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 194 BGN
2014 93 870 BGN
2015 0 BGN
118 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 270 BGN
2014 16 565 BGN
2015 0 BGN
20 835 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз