Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0045-C0001
Номер на проект: A12-22-35
Наименование: Компетентни и подготвени служители на район „Искър” за по-ефективна администрация
Бенефициент: Столична община - район Искър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 23.07.2013
Дата на приключване: 23.07.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: По-компетентни и обучени служители на район „Искър” за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса и осигуряване на бъдещото развитие на района като стратегически за развитието на Столична община като цяло
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Екипът за управление на проекта се състои от двама души – ръководител и счетоводител. Те са отговорни за ефективното управление на проекта и за осигуряване качественото изпълнение на дейностите и постигане на целите на проекта. Ще бъдат съставяни и изпращани до УО на ОПАК междинни доклади по изпълнението и искания за плащане, както и окончателен доклад и окончателно искане за плащане. Екипът ще осъществява регулярни срещи за контролиране на напредъка по проекта и следене за спазването на план-графика и законосъобразното изпълнение на дейностите. По дейността ще бъдат подготвени и проведени и необходимите процедури за избор на изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на обучения за служителите от район „Искър” в Института по публична администрация и по специализирани теми Дейността се състои в реализацията на следните поддейности: 1.1. Провеждане на обучения за служителите на район „Искър” от Каталога на ИПА В зависимост от функциите на служителите и въз основа на предварително допитване относно необходимите обучения, реализирани от ИПА, са избрани следните обучителни курсове в Института, на които да бъдат изпратени служители от района: - Планиране на човешките ресурси – 2 служители по управление на човешките ресурси - Делова комуникация и етикет – 1 служител, който пряко участва в делови срещи - Оценка на въздействието на законодателство и политики (предварителна и последваща) – 2 служители - Административно регулиране на стопанската дейност – 2 служители - Прилагане на Гражданския процесуален кодекс (за юристи) – 2 служители с юридическо образование - Основни производства по АПК (за неюристи) – 1 служител, който няма юридическо образование - Управление на отпадъците. Европейски норми и практики – 1 служител от отдел „Инфраструктура, строителство и европейски проекти”, заминаващ се е екология - Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия – 2 служители - Управление на собствеността – 2 служители, занимаващи се пряко с управлението на общинската собственост - Административно обслужване – 3 служители, които пряко се занимават с предоставянето на административни услуги на гражданите и бизнеса - Работа с електронно подписани документи – 2 служители - Презентационни умения. MS Power Point – 1 служител. Общо по тази поддейност 21 служители ще вземат участие в 12 обучителни курса в ИПА. 1.2. Провеждане на специализирани обучения за служителите съобразно конкретните функции, които изпълняват. По тази поддейност ще се реализират следните обучения: - Специализирано обучение по планиране, проектиране, управление и контрол на строителството. То ще включва и технология и методи за изграждане и поддържане на обществени, търговвски, промишлени и жилищни сгради и съоръжения и техните инсталации, както и на пътища и транспортни съоръжения. Такова обучение е необходимо на 5 служители от отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация”. - Специализирани обучения за работа с компютърни програми AutoCAD и ArchiCAD за 5 служители - Специализирани обучения за 5 служители от отделите, които имат пряк контакт с потребителите на административни услуги за работа със специфични групи граждани – неграмотни и слабограмотни лица, както и лица от малцинствата - Провеждане на две тридневни обучения по екипна ефективност за служителите, разделени на 2 групи
Дейност 3: Провеждане на чуждоезикови обучения По дейността ще бъдат проведени следните езикови обучения: - Обучение по английски език нива А1 и А2 за 16 служители - Обучение по немски език нива А1 и А2 за 4 служители Обученията ще бъдат проведени чрез процедура по ЗОП като ще завършат със сертификати.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност За осигуряване на публичността на проекта ще бъдат отпечатани и разпространенки 100 брошури и 10 плаката. Ще бъде качвана подробна и регулярна информация на интернет сайта на районната администрация http://www.raioniskar.bg/
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 712 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 4 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 Дейност 1: Брой членове на екипа
Индикатор 6 Дейност 1:Брой междинни доклади
Индикатор 7 Дейност 1:Брой окончателни доклади
Индикатор 8 Дейност 2:Брой обучени служители в ИПА
Индикатор 9 Дейност 2:Брой курсове в ИПА
Индикатор 10 Дейност 2:Брой служители обучени по планиране, проектиране, управление и контрол на строителството
Индикатор 11 Дейност 2:Брой обучени служители за работа с AutoCAD и ArchiCAD
Индикатор 12 Дейност 2:Брой обучени служители за работа със специфични групи граждани
Индикатор 13 Дейност 2:Брой обучени служители по екипна ефективност
Индикатор 14 Дейност 3:Брой обучени служители по английски език
Индикатор 15 Дейност 3:Брой обучени служители по немски език
Индикатор 16 Дейност 4:Брой брошури
Индикатор 17 Дейност 4:Брой плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз