Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0442-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-13005
Наименование: "Стартиране на самостоятелна стопанска дейност"
Бенефициент: "ЖАСИ И АЛЕКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Чрез развитие на предприемачеството-стартиране на собствен бизнес;осигуряване на заетост на кандидата,който е безработно лице, успешно завършило обучението и консултирането по Компонент І и разкриване на нови работни места.Чрез предлагане на качествени услуги ставащи все по разпространени и търсени в страните от Европейския съюз в съществуваща пазарна ниша на услугите в града считам,че прогнозираният финансов резултат ще бъде постигнат.В този случай ще бъдат разкрити и още работни места на пълна трудова заетост.С изпълнението на проекта се гарантира пълноценно участие в обществото и правото на достоен труд на безработни лица в активна трудова възраст
Дейности: Дейност 1. Промоция на проекта. Организация и координация на проектните дейности. Изготвяне на междинен техни-чески и финансов отчет и иницииране на второ искане за предоставяне на средства. • Провеждане на работна среща, която има следните цели и задачи: - До уточняване на функциите, задълженията и отговорностите на всеки член от екипа; Подготовка за провеждане на обществени поръчки , съгласно постановлние на МС№69/2013 г. за условията и реда на определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от структурните фондове на ЕС и от програма ФАР на ЕС за закупуване на дълготрайни активи и материали. - Промоция на проекта; Изработване табела 1 (един) брой, стикери 50 (петдесет) броя, свързани с реализацията на проекта. Табелите ще отговарят на изискванията за визуализация, съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информация и пуб-личност по ОП РЧР. • Провеждане на обществена поръчка за закупуване на дълготрайни активи и материали. • Закупуване на дълготрайни активи и материали.: Ще бъдат изготвени следните документи необходими за междинния финасов доклад: • Искане за междинно плащане • Финансова идентификационна форма • Декларация за допустимите разходи при представяне на междинен доклад от бенефициента • Финансов отчет • Опис на разходооправдателните и платежни документи; • Информация за размера на невъзстановимия данък върху добавената стойност • Декларация за нередности при подаване на ИМП • Декларация за минимални помощи при подаване на ИМП • Справка за натрупани приходи по проекта • Справка за закупени ДА по проекта; • Оборотна ведомост, извлечение по хронология на сметки, главна книга за отчетния период на искането за плащане Копия на разходооправдателните документи за разходите, направени през периода, за който се отнася искането за плащане и техническия доклад на бенефициента;
Дейност 2. Закупуване на втора част от дълготрайните материални активи , материали и консумативи. Изработване на рекламни плакати. Изготвяне на междинен технически и финансов отчет и иницииране на второ искане за предоставяне на средства. • Закупуване на втора част от дълготрайни активи, материали и кунсумативи.: • Изработване на рекламни плакати; Ще бъдат изготвени следните документи необходими за междинния финасов доклад: • Искане за междинно плащане • Финансова идентификационна форма • Декларация за допустимите разходи при представяне на междинен доклад от бенефициента • Финансов отчет • Опис на разходооправдателните и платежни документи; • Информация за размера на невъзстановимия данък върху добавената стойност • Декларация за нередности при подаване на ИМП • Декларация за минимални помощи при подаване на ИМП • Справка за натрупани приходи по проекта • Справка за закупени ДА по проекта • Оборотна ведомост, извлечение по хронология на сметки, главна книга за отчетния период на искането за плащане • Копия на разходооправдателните документи за разходите, направени през периода, за който се отнася искането за плащане и техническия доклад на бенефициента.
Дейност 3 . Закупуване на трета част от материалните активи, материалите и консумативите. Изготвяне на междинен технически и финансов отчет и иницииране на трето искане за предоставяне на средства. • Закупуване на трета част от дълготрайни активи, материали и консумативи. Ще бъдат изготвени следните документи необходими за междинния финасов доклад: • Искане за междинно плащане • Финансова идентификационна форма • Декларация за допустимите разходи при представяне на междинен доклад от бенефициента • Финансов отчет • Опис на разходооправдателните и платежни документи; • Информация за размера на невъзстановимия данък върху добавената стойност • Декларация за нередности при подаване на ИМП • Декларация за минимални помощи при подаване на ИМП • Справка за натрупани приходи по проекта • Справка за закупени ДА по проекта • Оборотна ведомост, извлечение по хронология на сметки, главна книга за отчетния период на искането за плащане • Копия на разходооправдателните документи за разходите, направени през периода, за който се отнася искането за плащане и техническия доклад на бенефициента.:
Дейност 4. Закупуване на останалата част от дълготрай-ните материални активи, материали и консу-мативи. Изготвяне на финален технически и финансов отчет и иницииране на окончателно искане за възстановяване на средства. • Закупуване на останалата част от дълготрайни активи , материали и консумативи.: • Изготвяне на финален технически и финансов отчет и иницииране на окончателно искане за възстановяване на средства. • Среща с мениджъри с цел реклама на предлаганите услуги от новосъздаде-ната фирма; Раздаване на рекламни материали по хотели , вили и туристически обекти;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
хермес оод
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 894 BGN
Общ бюджет: 12 995 BGN
БФП: 12 995 BGN
Общо изплатени средства: 12 995 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 979 BGN
2014 10 813 BGN
2015 - 1 797 BGN
12 995 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 382 BGN
2014 9 191 BGN
2015 - 1 528 BGN
11 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 597 BGN
2014 1 622 BGN
2015 - 270 BGN
1 949 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз