Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0420-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02048
Наименование: "Изграждане на център за интериорен и екстериорен дизайн"
Бенефициент: "ФОРМА ДИ КОЛОРЕ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Стартиране на предприятие
Дейности: 1.Създаване на организация за протичане на дейностите по проекта. Ще се провеждат редовни заседания, на които ще бъдат предавани доклади на членовете на екипа по проекта и разпределяни задачите за следващия месец. При необходимост ще се провеждат и извънредни заседания.
2.Публичност и информираност на обществото. За постигане на по-добра информираност за обществеността е предвидено изготвяне и разпространение на 200 бр флайери; 1 информационна табела поставени на видно място,поставеняне на самозалепващи стикери върху закупените машини и оборудване.Ще се правят и периодични публикации в интернет пространството и дни на отворените врати с цел по-добра информираност на обществеността
3.Наемане на помещение Наемане на помещение за нуждите на проекта и успешното му реализиране
4. Оценка и отчетност. Чрез използването на методи за наблюдение, отчитане и анализиране на резултатите от дейностите по проекта ще се отчита как се постигат общата и специфичните цели на проектното предложение. Ще се контролира документооборота.
5.Изготвяне на стратегия и стартиране на дейността Целта на тази дейност е чрез описание дейността на фирмата да се развие идеята за развитие на предприятието в дългосрочен план.Да се даде яснота относно методите на управление на предприятието,организационната му дейност и работните процеси в него,а също така и неговата бъдеща визия.
6. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца Тази дейност се извършва в съответствие с приоритетните действия и с оглед постигане на заложените цели.
7.Обучение на наетия персонал Обученията са съобразени с особеностите на стартиращия бизнес и съдържа спецификите на хоризонталните принципи, и са с продължителност не по-малко от 45 учебни часа.Учебния процес ще се извърши в съответствие с установените нужди и с насоченост към въвеждане в работния процес и работа с придобитото оборудване и технологии
8. Първоначално закупуване на материали,консумативи и закупуване на оборудване ,необходимо за дейността на предприятието Това е дейност ,която в рамките на изпълнението на проекта ще бъдат изразходвани,вложени или реализирани първоначално закупените материали и консумативи. Закупуването на оборудване ще бъде извършено последователно, с оглед на логическа взаимосвързаност и с цел най-ефективно използване на ресурсите с оглед постигане на максимален резултат съобразен със срока за изпълнение на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Триада Софт
"ЕВРОКОХЕЗИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 783 BGN
Общ бюджет: 14 323 BGN
БФП: 14 323 BGN
Общо изплатени средства: 14 323 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 950 BGN
2014 10 373 BGN
2015 0 BGN
14 323 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 358 BGN
2014 8 817 BGN
2015 0 BGN
12 174 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 593 BGN
2014 1 556 BGN
2015 0 BGN
2 148 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз