Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0792-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01023
Наименование: "Безопасни условия на труд в "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД"
Бенефициент: "ИВКОМПЛЕКТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Ивкомплект” ЕООД гр. София при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, чрез оптимизиране, модернизация и подобряване управлението на трудовите процеси. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността на заетите в предприятието.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 - Организация и управление на проекта В срок до пет дни след одобрение на проекта и подписване на договор за финансова помощ Кандидатът ще сформира екип за организация и управление на проекта (ОУП), който ще се състои от ръководител, координатор, счетоводител и юрист. Ще бъдат сключени договори (допълнителни споразумения към трудовите договори/ граждански договори) с лицата, ангажирани за изпълнението на съответните длъжности по проекта, с конкретно описание на задълженията и отговорностите им. Екипът, ще има задълженията да:  Организира и координира изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г.;  Организира и ръководи разработването на проекта и свързаните с него документи;  Организира и координира процедурите за определяне на изпълнители на дейности, свързани с проекта съгласно действащото законодателство и ПМС69/2013 г.;  Контролира изпълнението на дейностите по проекта чрез мониторинг и контрол по организирането на дейностите, сроковете за изпълнението им и върху крайните резултати от тях.;  Отчита изпълнението на дейността на всеки етап от реализирането на проекта - от стартиране изпълнението на проекта до окончателното му приключване, като докладва за напредъка на проекта пред Кандидата и УО;  Екипът за ОУП, в рамките на своята компетентност, ще отговаря за съхранението на документацията във връзка с изпълнението на проекта по реда и съобразно сроковете, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ;  Екипът, ще осигурява достъп и необходимото съдействие при провеждане на проверки на място от страна на УО на ОП „РЧР 2007-2013г.”, сертифициращия орган и одити от страна на одитиращи институции;  Екипът ще предприема, в рамките на своята компетентност, необходимите действия с оглед навременното и точно изпълнение на препоръките от проведени проверки на място и одити върху изпълнението на проекта. (Конкретните задължения на всеки един от членовете на екипа подробно са разписани в раздел ІІ. Екип за организация и управление на проекта от настоящия формуляр за кандидатстване). Екипа за организация и управление ще провежда редовни работни срещи, организирани от Ръководителя, относно изпълнението и напредъка на проекта, възникнали затруднения и намиране на решения за тяхното преодоляване, разпределянето на задачите и планирането на предстоящи дейности. Ще се изготвят протоколи от работните срещи, които ще се предоставят и на Кандидата. Проектът ще бъде управляван, администриран и отчитан според изискванията и насоките за изпълнение на проекти, финансирани по схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”, както и според държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност.
ДЕЙНОСТ 2 - Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги Изборът на изпълнители за основните дейности по проекта ще се извърши посредством процедурите за определяне на изпълнител съгласно Постановление № 55/ 12.03.2007 г. на Министерския съвет за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на Бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС. Изпълнителите ще се избират при спазване на принципите публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Видът на всяка конкретна процедура ще бъде съобразен с изискванията на ПМС № 69/2013 г. и прогнозната стойност за съответната дейност, предвидена в бюджета на проекта. При провеждането на процедурите ще се прилага утвърдената типова документация. В подготовката и реализирането на дейността ще бъде ангажиран назначения юрист от екипа за управление на проекта. Планирано е провеждането на 4 (четири) тръжни процедури за услуги и доставки по основните дейности, предвидени по проекта, а именно: Дейност 3 „ Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Ивкомплект” ЕООД”; Дейност 4 „Модернизация чрез закупуване на колективни предпазни средства”; Дейност 5 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло на служителите на «Ивкомплкет» ЕООД”; Дейност 6 “Информация и публичност по проекта”. Ще бъде избран доставчик за материали, консумативи и други материални активи необходими за изпълнение на дейностите по организация и управление на проекта. С избраните изпълнители ще бъдат подписани съответните договори за доставки на стоки или услуги. След сключване на договорите ще се пристъпи към изпълнение на дейностите, предвидени в проекта.
ДЕЙНОСТ 3 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Ивкомплект” ЕООД. Анализа на състоянието и проектиране на трудовата дейност включва следните дейности: • Въведение – Описание на характеристиките и сегашното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност. • Изложение и анализ – ще се опищат силните и слаби страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в дружеството. Ще бъде изготвен така наречения SWOT анализ. Подробно ще се анализира и оценява нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗЗБУТ и документирането и др. Ще се анализират всичи звена и елементи на органаизацията, които имат пряко и косвено въздействие върху ефективността на производствения процес. • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на органзацията на трудовата дейност – обосноваване и описание при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. • Заключение – Въз основа на обобщен анализ на резултатите този раздел: - Ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - Ще определи приоритетите и ще препоръча необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
ДЕЙНОСТ 4 - Модернизация чрез закупуване на колективни предпазни средства. В проекта се предвижда закупуването на мобилни огради за ограждане и бокс за укрепване на изкопите. За изпълнение на тази дейност се предвижда избор на изпълнител съгласно изискванията на ПМС №69/2013 г. Фактическото състояние на боксовете за укрепване и мобилните огради в момента е задоволително, но са недостатъчно на брой и отчасти амортизирани, което налага необходимостта от закупуване на нови такива. Съществуващите условия отговарят на минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Въвеждането на мерки за допълнителна модернизация чрез закупуване на колективни предпазни средства /бокс за укрепване – горен и долен и мобилни огради за ограждане на изкопи/ са с цел изпълнение на Наредба 2 от 2 март 2004 г. и направените препоръки в Оценката на риска на „Ивкомплект” ЕООД. По проекта са предвидени да бъдат закупени следните колективни средства за защита:  Бокс за укрепване/горен/ - 1 бр.;  Бокс за укрепване /долен/ - 1бр.;  Мобилни огради за ограждане на изкоп – 3 бр.
ДЕЙНОСТ 5 - Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в „Ивкомплект” ЕООД. Работещите в „Ивкомплект” ЕООД са изложени на непрекъснати физични въздействия, които са особено агресивни към работното облекло и ЛПС. Поради не дотам качествените материали, от които са изработени настоящите специални работни облекла и лични предпазни средства, непрактичните кройки и лошата им ергономичност, те не осигуряват необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износване не съответства на интензивното им използване. Планираните за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще бъдат по-качествени – с повишена защита, по- съвременни и удобни, с по-добри технически характеристики от използваните, с по-дълъг срок на износване. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място- (работа на открито), ще осигури по-голяма защита при работа и съответно ще допринесе за здравословни условия на труд. В пълно съответствие с утвърдения списък на работните места и видовете работи при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло е предвидено по проекта да бъдат закупени:  Каска – 38 бр.;  Ватенка /яке късо/ - 38 бр.;  Престилка – 2 бр.;  Ботуши- гумени – 28 бр.;  Елек – 41 бр.;  Предпазни очила за компютър -7 бр.;  Работен костюм – 31 бр.;  Работен костюм технически ръководител – 7бр.;  Елече сигнално – 38 бр.;  Шапка -33 бр.;  Ръкавици студозащитни – 33 бр.;  Ръкавици противозамърсяващи – 33 бр.;  Ръкавици маслозащитни – 1 бр.;  Костюм /студозащитен/ - 33 бр.;  Гащеризон /противозамърсяващ/ - 1 бр.;  Обувки /ударозащитни/ - 17 бр.;  Обувки /ударозащитни/ - механизация – 14 бр.;  Обувки /ударозащитни / -технически ръководители – 7 бр.;  Мушама /водозащитна/ -33 бр.;  Антифони /шумозащитни/ - 15 бр.;  Щит лицев/очила – 17бр.;  Маска /противопрахова/ - 17 бр.;  Елек – сигнализиращ, светлоотразителен - 37 бр.;  Обувки /ударозащитни и противохлъзгащи с истойчиви на пробождане ходила/ - 1 бр.;  Очила/ лъчезащитни – 1бр.;  Костюм /огне-искрозащитен – велур/ - 1бр.;  Работен костюм за заварчици (яке и полугащеризон) – плат (100% памук) + велур – 1 бр.;  Обувки /огне-искрозащитни/ - 1бр.;  Дихателна защита за заварчици 3М /противопрахова/ - 1 бр.;  Шлем за заварчици с повдигащ визьор /искро-лъчезащитен/ - 1 бр.;  Ръкавици за заварчици високи – 100% велур /огне –искрозащитни/ - 1 бр.;  Кожена предна престилка за заваряване /огне-искрозащитна – 100% кожа/ - 1 бр.;  Ръкавели и/или ръкави кожени за заварчици /огне-искрозащитни/ - 1 бр.
ДЕЙНОСТ 6 - Информация и публичност по проекта. При изпълнението на проекта се предвижда да се изпълнят и дейности за визуализация на проекта. „Ивкомплект” ЕООД ще предприеме всички необходими действия за разгласяване на факта, че настоящото проектно предложение се финансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в Регламент на Комисията № 1828/2006 и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на предвидените в рамките на визуализацията дейности е осигуряване информираността и публичността на предвидените за изпълнение дейности, резултати и дефинирани цели, както и промотиране на програмата, приоритетната ос и приноса на Европейския Съюз. Визуализацията и публичността на проекта, дейностите и заложените цели ще бъде осигурена посредством: • Провеждане на начална и заключителна Пресконференция с оглед информиране на заинтересовани страни и целеви групи по проекта – 2 броя; Началната пресконференция е едно от първите публични събития и ще се реализира в рамките до 2-ия месец от стартирането на проекта. На нея, ще се представят заложените цели на проекта, както и предвидените дейности за тяхното постигане. На пресконференцията ще присъстват представители на Кандидата, журналисти, представители на бизнеса и всички други заинтересовани страни. Във финалната пресконференция, участие ще вземат участниците в процеса на изпълнение на всички дейности по проекта, включително целевата група. Специално внимание ще бъде отделено и на журналистите с цел намиране на широко медийно представяне на резултатите от изпълнението на проекта; • Една табела за визуализация ще се възложи на външен изпълнител и ще бъде разположена в офиса на „Ивкомплект” ЕООД. Тя ще информира обществеността за името на проекта, финансиращата програма и приноса на ЕСФ. • Изработване на информационни брошури, популяризиращи основните проектни дейности, дефинираните цели и очаквани резултати – 400 броя; • Публикации в печатни медии. В рамките на проекта ще се разработят и публикуват 2 публикации в печатните медии с информация за резултатите от реализацията на проекта на съответните етапи и приноса на ЕСФ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 014 BGN
Общ бюджет: 52 499 BGN
БФП: 52 499 BGN
Общо изплатени средства: 52 499 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 003 BGN
2014 19 694 BGN
2015 20 802 BGN
52 499 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 202 BGN
2014 16 740 BGN
2015 17 682 BGN
44 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 800 BGN
2014 2 954 BGN
2015 3 120 BGN
7 875 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз