Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1145-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-09003
Наименование: "Гарантиране здравето и безопасността при работа на заетите в "БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООД"
Бенефициент: "БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 24.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд и да се повиши производителността на заетите в Братя Зафирови ООД при стриктно спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта. Реализирането на тази дейност има изключително важно значение за постигане на заложените по проекта цели и резултати. Предвижда се проектът да стартира с провеждане на работна среща между членовете на екипа за управление – ръководител, координатор БТ и счетоводител. Целта на тази среща ще бъде да се определят начините за комуникация и да се разпределят задачите и отговорностите, с оглед ефективност на изпълнението на дейностите. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъде обсъден времевия график и съставен план за действие, съобразно ролята на всеки един от членовете. След първата среща екипът по проекта ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Екипът за управление ще отговаря за: качественото изпълнение на дейностите и правилното изразходване на предвидените в бюджета средства; спазване на приложимите механизми за вътрешна оценка и контрол; избора на изпълнители на външните услуги по проекта; спазване на изискванията за публичност и визуализация; извършване на мониторинг върху напредъка и предприемане на корективни мерки при необходимост; отчетността по проекта - организиране на документооборота и водене на счетоводната отчетност, изготвяне и предаване на ДО на междинни доклади, изготвяне и предаване на ДО на финален доклад по проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъде извършен от консултантска фирма, избрана за изпълнител. Предвидената стойност на разхода без включен ДДС е от 15 000 до 60 000 лв. включително, поради което Братя Зафирови ООД ще проведе процедура съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55 – „Избор между 3 оферти“. Кандидатът по проекта ще събере най-малко три съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение. С избрания изпълнител ще бъде сключен договор. Дейностите по анализа ще включват събиране на данни и информация от консултантите, както от наличната документация, така и от посещения на място, огледи и интервюта с работниците и служителите. Анализът ще бъде представен в писмен вид, като структурата му ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение“ – описание на текущото състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност, в т. ч.: - Съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; - Управление на основните и спомагателните дейности, процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - Показатели за ефективност на трудовата дейност; - Управление на персонала – състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - Условията на труд при изпълнението на основните и спомагателни трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, включително физични условия, изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори – източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценка на риска, средства за колективна защита, ЛПС, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - Управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики; „Изложение и анализ“ – идентифициране на силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Ще бъде подробно анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряването на ЗБУТ и документирането и др. На база анализа на силните и слабите страни (SWOT-анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще бъде определено кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще бъдат разгледани в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат изготвени SWOT-матрици, -таблици и –диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност.
Дейност 3: Разработване и внедряване на система за управление на здраве и безопасност в компанията, базирана на изискванията на BS OHSAS 18001. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител. Предвидената по проекта стойност е под 15 000 лв. без ДДС, поради което ще бъде приложена разпоредбата на чл. 12, ал. 2 на ПМС 69/2013 г. „Бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е: 1. За строителство – до 45 000 лв. включително; 2. За доставки и услуги – до 15 000 лв. включително.“ С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. BS OHSAS 18001 е британски стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена да даде възможност на организациите да контролират и подобряват безопасните и здравословни условия на труд. Стандартът BS OHSAS 18001 e съвместим с ISO 9001 и ISO 14001 и позволява лесна интеграция. Правните и регулаторните изисквания и непрекъснатото подобрение са два важни аспекта на BS OHSAS 18001. Консултантската услуга по разработване и внедряване на система за управление на здравословни и безопасни условия на труд се състои в няколко основни етапа: 1. Диагностика на състоянието За да се планира адекватно системата за управление, трябва да се опознае фирмата – какви са изпълняваните дейности, използвани технологии, налични ресурси, използват ли се външни услуги. Събраната информация служи за първоначално идентифициране на приложимите законови и нормативни изисквания в областта на ЗБУТ. Диагностиката на процесите протича на два етапа: 1.1. Документална диагностика Цел: Да се установи наличието и състоянието на извършената оценка на риска Диагностиката включва установяване наличие на: - доказателства за проведени измервания на факторите на работната среда - инструкции, правилници и др. документи, регламентиращи изискванията по ЗБУТ - Поддържане на досиета на машини, съоръжения - планове за действие при аварии и извънредни ситуации - Документи от инциденти, трудови злополуки и разследвания (ако има такива) - Други документи и записи, които доказват познаване и прилагане на законовите и нормативни изисквания по ЗБУТ Оценката на риска следва да отговаря на спецификата на дейност на фирмата и реално да отразява съществуващите рискове. 1.2. Диагностика на физическо ниво Цел: Да се установи практическото изпълнение на законовите и нормативни изисквания, изискванията, конкретно заложени в оценката на риска. Провежда се оглед на работните площадки, офиси и помещения, които попадат в обхвата на дейност, интервюират се служители по работните места. Резултатите се съпоставят с проверените документирани изисквания. След приключване на процеса на диагностика, консултантът представя обобщен доклад, в който са отбелязани всички констатации, съдържат се и заложените последващи мероприятия, които да допринесат за осигуряване на необходимото съответствие за въвеждане на СУБЗР, съгласно стандарта BS OHSAS 18001:2007. В допълнение, Консултантът следва да получи информация от направения анализ на състоянието. Това ще замести процеса на пълна диагностика, свързана с разработването на системата. Чрез използване на информацията от анализ и проектиране може да се допълнят елементи, които са конкретно свързани с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 2. Сформиране на работна група На първо място, съгласно изискванията на стандарта, ръководството трябва да определи представител на висшето ръководство, който да има конкретни отговорности по осигуряване функционирането и съответствието на СУБЗР и да докладва за това пред висшето ръководство. Представителят на висшето ръководство се явява и ръководител на работната група. Като член на работната група се определя Отговорник по ЗБУТ, който ще е пряко подчинен на Представителя на ръководството и ще участва пряко в мероприятията по разработване, внедряване и последваща поддръжка на СУБЗР. Останалите членове на работната група имат функцията да подпомагат дейността на Отговорника по ЗБУТ. За всички членове на работната група е препоръчително да познават добре законовите и нормативни изисквания по ЗБУТ, оценката на риска в организацията. Работната група сътрудничи на консултанта в процеса на разработване и внедряване на системата. 3. Провеждане на въвеждащо обучение Предвижда се консултантът да проведе въвеждащо обучение, относно изискванията на приложим стандарт BS OHSAS 18001:2007. Целта на обучението е да запознае представителите на организацията философията и съдържанието на стандарта и с конкретните задачи и задължения, които да осигурят въвеждането на СУБЗР. В обучението задължително участват представителя на ръководството и членовете на работната група. В обучението могат да участват и други специалисти, които ще имат ангажименти по време на внедряване и с последващо поддържане на системата. 4. Събиране и предоставяне на необходимата информация на консултант Работната група съдейства консултанта да получи достъп до необходимата му информация и документи, за целите на разработване на СУБЗР. Този етап може да протича паралелно със стартиране на разработката на основните документи на СУБЗР. Това се допуска, тъй като е възможно организацията да има нужда от време за изпълнение на поставените задачи от диагностика на състоянието, например ако оценката на риска е необходимо да се допълни или преработи и др. 5. Разработване и внедряване на системата за управление на ЗБУТ Консултантът, в сътрудничество с работната група, разработва документите – процедури, инструкции, програми, планове, формуляри, съгласно изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007. Разработката на документацията приключва с Наръчник на системата. Консултантът представя поетапно разработваните документи за съгласуване с представителите на организацията. След окончателната разработка, документите отново се валидират от ръководството на организацията и се утвърждават. 6. Внедряване на СУБЗР Консултантът провежда кратко запознаване на персонала с документираните изисквания. Утвърдената от ръководството документация на СУБЗР се разпространява, стартира прилагане на изискванията и завеждане на записи. 7. Вътрешна проверка на СУБЗР и подготовка за сертификация За да удостовери ефикасното функциониране на внедрената система, организацията прилага изискванията на стандарта за осъществяване на вътрешна проверка. Проверката се състои в провеждане на мероприятията: - Вътрешен одит - Преглед от ръководството Вътрешният одит се провежда от одитори с необходимата компетентност. Консултантът е ангажиран с провеждането на този одит, като може да бъде подпомогнат от представители на организацията. Целта на одита е да се провери съответствието на системата с изискванията на стандарта и с документираните изисквания и да се оцени степента на ефикасност на системата. Резултатите от проведеният вътрешен одит се документират и представят на ръководството. При констатирани несъответствия се назначават незабавни действия за тяхното отстраняване. Преглед от ръководството По представени от консултанта методически указания, висшето ръководство извършва преглед на СУБЗР, който цели да установи нейната пригодност, адекватност и ефикасност. Документираните резултати са доказателство, необходимо за крайната готовност на организацията за последваща сертификация на системата, съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Подготовка за сертификация Констатациите от проведените вътрешен одит и преглед от ръководството на внедрената СУБЗР са ясен показател за готовността на организацията за процеса на сертифициране. При необходимост, консултантът и представителите на организацията предприемат коригиращи и превантивни действия, с които да се гарантира готовността за провеждане на сертификационен одит. Подобни действия може да са наложителни и след преминаване на първоначалния одит по документи от сертифициращия орган. Дейността ще обхване и провеждане на обучения на представителите на целевата група по изискванията на BS OHSAS 18001:2007 за здравословните и безопасни условия на труд и прилагане на Системата за управление на здраве и безопасност. Услугата ще бъде възложена на външен изпълнител. Предвидената по проекта стойност е до 15 000 лв. без ДДС, поради което ще бъде приложена разпоредбата на чл. 12, ал. 2 на ПМС 69/2013 г.. Обучението ще се състои от два основни модула: - Обучение относно изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и приложимата нормативна уредба в Р България. - Провеждане на конкретни обучения, съобразени със спецификата на разработената система за здраве и безопасност, в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. В програмите на обученията ще се включват информация за превенция на риска. Обученията ще бъдат с продължителност 45 учебни часа и ще обхванат 10 представители на целевата група. Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на Братя Зафирови ООД и с насоченост към правилното прилагане на системата за управление на здраве и безопасност и нейното бъдещо подобряване.
Дейност 4: Сертификация от международнопризната сертификационна организация на въведената система за управление на здравето и безопасността, в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001. Сертификационната услуга ще бъде възложена на външен изпълнител. Предвидената по проекта стойност е до 15 000 лв. без ДДС, поради което ще бъде приложена разпоредбата на чл. 12, ал. 2 на ПМС 55 „Бенефициентите могат да не събират 3 оферти, когато предвидената стойност, включително съфинансирането от страна на бенефициента, без данък върху добавената стойност е: 1. За строителство – до 45 000 лв. включително; 2. За доставки и услуги – до 15 000 лв. включително.“ С оглед спазване на принципите за добро финансово управление, кандидатът ще сключи писмен договор с избрания изпълнител и ще докаже извършените разходи с първични платежни документи. Начин на изпълнение - Процедурата по издаване на сертификат за управление на здравето и безопасността преминава през няколко основни етапа: Етап 1: Провеждане на Етап 1 от сертификационния одит Целта на етап 1 е преглед на документацията и откриване на отклоненията от изискванията на стандарта, които биха рискували същинския одит. Етап 1 се извършва от член на одиторския екип, определен за извършване на сертификационния одит. Резултатите се документират в доклад. Етап 2: Провеждане на сертификационен одит на място Включва преглед на документацията на компанията и практическото приложение на системата за управление на беопасността и здравето - СУБЗ. Преди началото на сертификационния одит, Братя Зафирови ООД получава предварително съгласуван план за одит. В плана се посочват участниците в одита – водещ одитор, одитори, експерти. В рамките на сертификационния одит се оценява функционирането и ефективността на внедрената система за управление. Внедрената системата трябва да отговаря и да изпълнява изискванията на използваната за основа спецификация, на съответните закони и вътрешнофирмени предписания на Братя Зафирови ООД. Отклоненията от изискванията на спецификацията, от вътрешните правила и от законовите изисквания се отразяват на място от одиторите в доклади за несъответствия. По време на заключителната среща, одиторите оповестяват резултата от одита и съобщават своето становище по отношение на цялостния резултат от сертифицирането. Етап 3: Изготвяне на подробен доклад от сертифициращия орган След провеждането на сертификационния одит се изготвя Доклад от одит, който се изпраща на Братя Зафирови ООД и на ръководителя на сертифициращата организация. Етап 4: Предприемане на коригиращи действия при необходимост Ако при одита са установени критични несъответствия и са документирани в доклади за несъответствия, те трябва да бъдат отстранени преди да бъде издаден сертификатът. Етап 5: Одит на предприетите коригиращи действия След определянето и въвеждането на коригиращи действия се провежда допълнителен одит на коригиращите действия. Обхватът на допълнителния одит се определя от ръководителя на сертифициращата организация след обсъждане с водещия одитор. Проверяват се само онези направления, при които са констатирани несъответствия. Етап 6: Издаване на сертификат за внедрена и работеща СУБЗ Сертификатът се издава за съгласувания с Братя Зафирови ООД и проверен от одиторите обхват на приложение. Сертификатът е валиден за период от три години, при условие, че през определен период от време - обикновено веднъж годишно успешно се провеждат контролни одити и се изготвят доклади за резултата от тях до ръководителя на сертификационната организация. Сертификатът се издава, когато Братя Зафирови ООД подпише договор за издаване и използване на сертификата и изпълни всички свои задължения по плащанията.
Дейност 5. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО). Дейността е разработена на база утвърден от кандидата Списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Предвидената стойност на разхода за закупуване на ЛПС и СРО, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без включен ДДС е от 15 000 до 60 000 лв. включително, поради което Братя Зафирови ООД ще проведе процедура съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 55 – „Избор между 3 оферти“. Кандидатът по проекта ще събере най-малко три съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение. С избрания изпълнител ще бъде подписан договор за доставка. Във връзка с конкретните условия на труд в предприятието, свързани с влиянието на редица фактори и риск от наранявания, травми и професионални заболявания се налага да се закупят нови по-модерни, по-сигурни и осигуряващи безопасността и здравето при работа лични предпазни средства и специално работно облекло: - За офис служителите – обувки профилактични с отворени пръсти – 36 бр. /за 9 служители по 4 чифта съгласно срока за износване/; боти противозамърсяващи, противохлъзгащи, студо-влагозащитни – 10 бр. /за 5 служители по 2 чифта съгласно срока за износване/; обувки половинки противозамърсяващи, противохлъзгащи – 24 бр. /за 6 служители по 4 чифта съгласно срока за износване/; яке противозамърсяващо – 9 бр. /за 9 служители/; шапка тип "Ушанка" студозащитна – 5 бр. /за 5 служители/; ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи – 10 бр. /за 5 служители по 2 чифта съгласно срока за износване/; шуба студо-влагозащитна, противозамърсяваща – 5 бр. /за 5 служители съгласно срока за износване/; елек противозамърсяващ, студо-влаго-прахо защитен – 18 бр. /за 9 служители по 2 бр. съгласно срока за износване/; панталон противозамърсяващ, прахозащитен – 36 бр. /за 9 служители по 4 бр. съгласно срока за износване/; - За работниците в цех Млекопреработка - боти противозамърсяващи, противохлъзгащи, студо-влагозащитни – 28 бр. /за 14 работници по 2 чифта съгласно срока за износване/; ботуши прахо и водозащитни – 168 бр. /за 14 работници по 12 чифта съгласно срока за износване/; ръкавици с 5 пръста, водозащитни противозамърсяващи (латексови) – 25 200 бр. /за 14 работници по 1800 чифта съгласно срока за износване – 5 чифта дневно на човек/; ръкавици гумирани – 672 бр. /за 14 работници по 48 чифта съгласно срока за износване/; боне бяло противозамърсяващо – 5 040 бр. /за 14 работници по 360 бр. съгласно срока за износване/; полупрестилка предна водозащитна – 672 бр. /за 14 работници по 48 бр. съгласно срока за износване/; шуба студо-влагозащитна, противозамърсяваща – 14 бр.; шапка тип "Ушанка" студозащитна – 14 бр.; ръкавици с 1 пръст, топлоизолиращи, студозащитни, противопретриващи – 28 бр. /за 14 работници по 2 чифта съгласно срока за износване/; костюм, куртка и панталон – противозамърсяващ, летен – 28 бр. /за 14 работници по 2 бр. съгласно срока за износване/; костюм, куртка и панталон – противозамърсяващ, зимен - 28 бр. /за 14 работници по 2 бр. съгласно срока за износване/; - За пласьори на стоки и шофьори на товарни автомобили - обувки половинки, противозамърсяващи, противохлъзгащи – 32 бр. /за 8 работници по 4 чифта съгласно срока за износване/; боти противозамърсяващи, противохлъзгащи, студо-влагозащитни – 16 бр. /за 8 работници по 2 чифта съгласно срока за износване/; ръкавици с 5 пръста – студозащитно, противопретриващи – 48 бр. /за 8 работници по 6 чифта съгласно срока за износване/; костюм, яке и полугащеризон, противозамърсяващ, прахозащитен – 32 бр. /за 8 работници по 4 бр. съгласно срока за износване/; полупрестилка предна водозащитна – 240 бр. /за 5 работници по 48 бр. съгласно срока за износване/; шуба студо-влагозащитна, противозамърсяваща – 8 бр.; шапка тип "Ушанка" студозащитна – 8 бр.; елек противозамърсяващ, студо-влаго-прахо защитен – 16 бр. /за 8 работници по 2 бр. съгласно срока за износване/; - За продавачи и нач. склад - обувки профилактични с отворени пръсти – 28 бр. /за 7 работници по 4 чифта съгласно срока за износване/; обувки профилактични със затворени пръсти – 24 бр. /за 6 работници по 4 чифта съгласно срока за износване/; елек противозамърсяващ, студо-влаго-прахо защитен – 14 бр. /за 7 работници по 2 чифта съгласно срока за износване/; панталон противозамърсяващ, прахозащитен – 28 бр. /за 7 работници по 4 чифта съгласно срока за износване/; полупрестилка предна водозащитна – 72 бр. /за 6 работници по 12 бр. съгласно срока за износване/; боне бяло противозамърсяващо – 2520 бр. /за 7 работници по 360 бр. съгласно срока за износване/; ръкавици с 5 пръста, водозащитни противозамърсяващи (латексови) – 10 800 бр. /за 6 работници по 1800 чифта съгласно срока за износване – 5 чифта на човек дневно/; - За лаборант – обувки половинки, противозамърсяващи, противохлъзгащи – 4 бр. съгласно срока за износване; боти противозамърсяващи, противохлъзгащи, студо-влагозащитни - 2 бр. съгласно срока за износване; костюм, куртка и панталон – противозамърсяващ – летен и зимен по 2 бр. съгласно срока за износване; елек противозамърсяващ, студо-влаго-прахо защитен – 2 бр. съгласно срока за износване; ръкавици с 5 пръста, къси за химическа защита от агресивни вещества – 48 бр. съгласно срока за износване; боне бяло противозамърсяващо – 360 бр. съгласно срока за износване; ръкавици с 5 пръста, водозащитни противозамърсяващи (латексови) – 1800 бр. съгласно срока за износване; полупрестилка предна водозащитна – 48 бр. съгласно срока за износване; обувки профилактични със затворени пръсти – 4 бр. съгласно срока за износване; - За пазачи - обувки половинки, противозамърсяващи, противохлъзгащи – 12 бр. /за 3 работници по 4 чифта съгласно срока за износване/; боти противозамърсяващи, противохлъзгащи, студо-влагозащитни - 6 бр. /за 3 работници по 2 чифта съгласно срока за износване/; костюм, куртка и панталон – противозамърсяващ, прахозащитен - 12 бр. /за 3 работници по 4 бр. съгласно срока за износване/; яке противозамърсяващо – 6 бр. /за 3 работници по 2 бр. съгласно срока за износване/; шапка тип "Ушанка" студозащитна – 3 бр.; ръкавици с 5 пръста, топлоизолиращи – 12 бр. /за 3 работници по 4 бр. съгласно срока за износване/; Братя Зафирови ООД ще закупи и осигури нови, по-модерни и с по-високо ниво на защита предпазни средства и специално работно облекло за своите служители, с цел подмяна на амортизираните предпазни средства. Ръководството има за цел осигуряване на наличен минимум от записаните в Списъка на ЛПС и специално работно облекло за нуждите на заетите лица в предприятието. Предвидените за закупуване ЛПС и специално работно облекло ще осигурят по-ефикасна защита от подхлъзване и при ходене по неравни повърхности и терени, по-добра защита при работа при ниска температура на въздуха, ще осигурят по-надеждно предпазване от пръски вода и мокри повърхности, пръски и замърсени повърхности с нефто продукти и масла, замърсени повърхности с нетоксични вещества. Новите ръкавици ще осигурят надеждна защита от пробождащо, режещо или претриващо въздействие от инструменти и материали, обувките ще облекчат състоянието на тялото при продължително правостоящо положение. След доставката ще бъде извършен входящ контрол на получената стока – преглед на придружителните документи, като се търси пълно съответствие между заявеното и доставеното, наличие на документи за качество. Ще бъде подписан приемо-предавателен протокол за доставените ЛПС и специално работно облекло. Доставените ЛПС ще осигурят защита от злополуки и заболявания, ще създават условия за по-спокойна и продуктивна работа. Като част от усилията на работодателя за насърчаване на безопасността на работното място, ще послужат за подобряване на здравето и благосъстоянието на трудещите се хора. Насърчаването на здравето на работното място ще помогне на работниците да се чувстват по-добре и по-здрави и по този начин ще доведе до много положителни последици, като намалено текучество, по-голяма мотивация и подобрена производителност, както и подобряване на репутацията на работодателя и представянето му като положителна и отговорна организация.
Дейност 6. Модернизация на съществуващи обекти за обезопасяване на работните места. Към момента работниците в производствените цехове на предприятието са изложени на неблагоприятен микроклимат, произтичащ от неравномерна температура и високата влажност на работните помещения, особено през есенно-зимния период. В помещенията, предназначени за млекопреработка въздухът е застоял- при осъществяване на процеса се отделят неприятни миризми и водни пари, които кондензират в ограждащите елементи и стените. Липсата на благоприятна и комфортна работна среда рефлектира, както върху здравословното състояние на работниците - повишен е процентът на заболявания, в следствие на простуда в есенно-зимния период, така и върху ниската мотивация и ефективност на труда. В настоящата дейност кандидатът предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на цялостна вентилационна система, която да осигури поддържането на достатъчно клоличество свеж въздух в производствените помещения. Сред предимствата на вентилационната система са организираното подаване и отвеждане на въздух от най-подходящите за тази цел места. Новата система ще позволи поддържането на постоянни параметри на микроклимата, независимо от промяната на външните климатични условия. С подобряването на производствения микроклимат ще се подобри прецизността на работа на заетите в производството и ще се сведат до минимум рисковете за тяхното здраве. Вентилационната система ще се състои от следните компоненти: - 2 бр., /с параметри описани в Приложение Б4/ Хладилен компресорно-кондензаторен агрегат с херметичен спирален scroll компресор за R 404А, с въздушно охлаждан кондензатор, в комплект с: • нагревател картер; • въздушен кондензатор • ресивер; • регулираща и защитна хл. автоматика; • f.s.c. регулатор за обороти на вентилаторите на кондензатора; • спирателни вентили; • филтър-дехидратор; • магнетвинтил; • наблюдателно индикаторно стъкло; • терморегулиращ вентил; • носеща рама; - Въздухоохладител тръбно-ламелен (Cu/Al) в комплект с ел. нагреватели за обезскрежаване – 2 бр., с параметри описани в Приложение Б4; - Пулт за управление на хладилна инсталация за хладилна камера, комплект с ел.табло за управление и автоматизация на хладилната инсталация - 2 бр., с параметри описани в Приложение Б4; Предвидената стойност на разхода за закупуване на цялостна вентилационна система, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без включен ДДС е от 15 000 до 60 000 лв. включително, поради което Братя Зафирови ООД ще проведе процедура съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ПМС 69/2013 г. – „Избор между 3 оферти“. Кандидатът по проекта ще събере най-малко три съпоставими оферти, съдържащи техническо и финансово предложение. С избрания изпълнител ще бъде подписан договор за доставка. Доставчикът ще има ангажимент да достави, монтира и извърши 72 часови проби на работата на оборудването, след което ще се подпише двустранен „Приемо-предавателен протокол”.
Дейност 7. Осигуряване на публичност на проекта. Реализацията на дейността ще осигури съблюдаването на изискванията на ЕС по отношение на визуализацията на проекти, финансирани от Европейския социален фонд. Ще бъдат спазени изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент No 1828/2006. Проектът предвижда следните мерки за визуализация и разпространяване на резултатите: - Организиране на две пресконференции за медиите в началото и в края на проектните дейности – в гр. Сливен. Оповестяването на финансирането от ЕСФ чрез ОП РЧР ще извърши чрез поставяне на банери в залите, съдържащи: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, който се изпълнява; стойността на проекта (включително европейското и националното съфинансиране); пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. - Отпечатване на 100 бр. брошури, съдържащи информация относно целите и дейностите по проекта. Брошурите ще съдържат: логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; наименованието на проекта, който се изпълнява; изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. - Една публикация в национален ежедневник, като се цитират името на ОП РЧР и на ЕСФ, както и наименованието на проекта. - Поставяне на стикер на закупеното по проекта специализирано средство за колективна защита – вентилационна система;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 291 BGN
Общ бюджет: 84 141 BGN
БФП: 84 141 BGN
Общо изплатени средства: 84 141 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 84 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 458 BGN
2014 62 683 BGN
2015 0 BGN
84 141 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 239 BGN
2014 53 281 BGN
2015 0 BGN
71 520 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 621 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 219 BGN
2014 9 402 BGN
2015 0 BGN
12 621 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз