Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0379-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-02022
Наименование: Сладкарски цех "Безглутенов свят"
Бенефициент: "БЕЗГЛУТЕНОВ СВЯТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 04.06.2013
Дата на приключване: 01.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да се осигури по-висока икономическа активност, по-висока доходност, социална интеграция и защитена заетост чрез развитие на предприемачеството и насърчаване на самостоятелната стопанска дейност в производството и търговията с диетични храни.
Дейности: 1. Ефективно управление на проекта След сключване на договора за безвъзмездна помощ ще се сформира екип по проекта, състоящ се от ръководител и счетоводител. Ще бъдат назначени на срочен договор за периода на проекта. Екипът ще организира събрания всеки работен месец, за да се разпределят ясни задължения и отговорности и за да се обсъждат възникнали проблеми, ситуации, новости в изискванията за отчетност по проекта. Ръководителят ще одобри график за тръжните процедури за планираните доставки и услуги, заедно с разработен график за оперативно изпълнение на дейностите. Екипът ще поддържа досие на проекта с отделна техническа и финансова документация, ще изготвя и подава месечни справки, отчети и други документи, съгласно Ръководството за изпълнение на проекти по настоящата схема. За свършената работа всеки член на екипа ще попълва месечен отчет, съгласно образец. За финансовото изпълнение на проекта ще бъде открита отделна банкова сметка, по която ще се правят всички разплащания.
2. Публичност на проектните дейности Спазвайки Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР, ще се изработи информационна табела по образец на Агенция по заетостта, коятo ще бъде поставена на входа на наетото помещение. При изпълнение на отделните дейности ще се подготви дизайн и отпечатат брошури и информационни листовки, популяризиращи подкрепата на ЕС и ЕСФ, размера на отпуснатите средства и данни на проекта. Публичност на проекта ще се организира и с провеждането на една встъпителна и една заключителна пресконференция за стартирането и приключването на проектните дейности. Върху закупеното оборудване ще се поставят самозалепващи се стикери, визуализиращи подкрепата на ЕС и номера на проекта. От друга страна всички работни документи, формуляри, договори и материали, произлизащи от отделните дейности ще бъдат визуализирани с данните на проекта, логата и осигурената подкрепа на ЕС и ЕСФ.
3. Дейност по стратегическо планиране, организация на дейността и създаване на цех за производство и търговия със сладкарски и хлебни изделия, включително безглутенови, диетични и диабетични Дейността включва избор на организация за възлагане разработването на стратегия за развитие на бизнеса за поне 2 години напред. Ще се разработят изисквания за тази стратегия, на база на които ще се изискват технически и финансови предложения. Ще се сключи договор за услугата с избрания изпълнител. Същевременно ще се организира разкриването на сладкарски цех, като се наеме подходящо за целта помещение за обособяване. Наетото помещение ще бъде оборудвано с климатик за постигане на правилното температурно съхранение на суровините и готовата продукция. Междувременно ще се подготвят всички документи по откриването на цеха, разрешителни, ще се разработи HACCP система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите от производството до директната консумация. Управителят на фирмата ще съдейства за изготвяне на Технологични документации, съдържащи подробно описани рецепти на различни видове сладкарски и хлебни изделия / безглутенови, диетични и диабетични/, технологии за производство, изисквания за съхранение и начин на подходящо опаковане. На база разработената стратегия ще се подготви концепция за маркетингов план за реклама на готовата продукцията и представяне във всички потенциални клиенти с мостри и каталог.
4. Наемане и обучение на новоназначения персонал за работа в производствения цех От четвъртия месец от стартиране на проекта собственикът на дружеството ще бъде назначен на Договор за управление и контрол на пълен работен ден. Управителят ще се включи в обучение на тема „Производство на сладкарски изделия” в рамките на 45 присъствени учебни часа. Обучението ще се проведе от внимателно подбрана обучаваща организация с опит в сферата на обучение по сладкарство. Програмата на обучение ще бъде съгласувана с изискванията на управителя за изучаване на безглутенови, диетични и диабетични технологии за производство на хлебни и сладкарски изделия. Обучението ще завърши със Сертификат за участие.
5. Ресурсно обезпечаване на бизнеса с достатъчно материали, необходими консумативи и подходящо оборудване. За успешното стартиране на дейността и във връзка с производството на различни изделия ще се закупят от подходящ за целта изпълнител материали, като форми, шпатули и консумативи за направа на готовата продукция. Сладкарския цех ще бъде поетапно оборудван с конвектомат за изпичане , планетарен миксер с три приставки за разбиване на различни продукти , хладилна маса с температурен диапазон +2/+10 градуса , ефективни в среда до + 35 градуса с динамично охлаждане за съхранение на хранителни продукти , една електронна везна – в помощ на контролирането на отделните съставки , касов апарат – за заприхождаване на направените продажби и столове . Ще бъде осигурена и каменна мелница за брашно с оглед индивидуално смилане на специфични зърнени култури-киноа,просо,елда,тапиока,сусам.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Бакара ООД
"БИС" ООД
ЕВРОКОНСУЛТ 2014-2020 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 301 BGN
Общ бюджет: 19 082 BGN
БФП: 19 082 BGN
Общо изплатени средства: 19 082 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 860 BGN
2014 15 222 BGN
2015 0 BGN
19 082 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 281 BGN
2014 12 938 BGN
2015 0 BGN
16 220 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 579 BGN
2014 2 283 BGN
2015 0 BGN
2 862 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз