Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0377-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11007
Наименование: "Безопасен труд в "РМЗ-2001" АД, гаранция за здрави служители и висока производителност"
Бенефициент: "РМЗ-2001" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1.Управление и администриране на проекта Екипа за управление на проекта се състои от ръководител и счетоводител. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта, които ще се предават на Ръководителя за анализ и обобщаване на ситуацията. Лични месечни отчети ще изготвят: счетоводителя и ръководителя на проекта. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Изп.директор на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Дейност 2.Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност Анализът ще се базира на налична и събр ана по време на Проекта информация за актуалното състояние на организацията на трудовата дейност и действията за оси гуряване на безопасни условия на труд. Анализът се състои от четири основни части: Въведение, в което се описват бран шова принадлежност и правния статут на бенефициента , средносписъчен брой и стр уктура на персонала, работните места по категории труд, организационна структу ра и връзки, действащите трудови станд арти във фирмата, системи за организация на трудовия процес ,режими на труд и почивка / едно, двусменни и непрекъсна ти/ , прилагани трудови норми и норми за използване на машините, възраст на машинния парк,описание на съществува щите системи за осигуряване на здравосло вни и безопасни условия на труд с елемен тите им:организация и управление на дей ността,система за контрол на професиона лния риск,обслужване от Служба по труд ова медицина. Изложение и анализ , което ще включва одит на цялостната дейност по организа ция на трудовия процес и на състоянието и дейностите по осигуряване на Здравосл овни и безопасни условия на труд .Извърш ване на анализ на силните и слабите стра ни в организацията на трудовата дейност и действията по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.Това вкл ючва:- анализ на професионалните риск ове , наличие и вид на извършените оце нки на риска, - оценка на степента на при лагане на съществуващите трудови и социални стандарти , - изследване нивото на трудов травматизъм и професионални заболявания, - изследване на нали чието, изчерпателност и актуалност на вътрешн офирмените нормативни документи , съо тветствието им с действащото законода телство, както и тяхното прилагане и спаз ване. - анализ и оценка на провежданите обучения на отговорните лица и целия пер сонал за формиране на проактивно пове дение, гарантиращо безопасност и здраве на работните места и положителна мотив ация за спазване правилата за безопасен труд,- изследване и анализ на съществува щите системи за контрол и мониторинг на рисковете и цялостната дейност по осигу ряване на ЗБУТ , - установяване на ефект ивния фонд работно време , изследване и анализ на организацията на работното мя сто , - изследване на добрите практики по ЗБУТ в бранша с цел адаптиране и прил ага не във фирмата,- анализ на прилаган ите във фирмата политики по ЗБУТ,- степен на информираност на работниците и служителите по въпросите на ЗБУТ.Ще бъде направен преглед на съществуващите информационни табели и указания за безо пасност при работа с цел установяване ефективността им . Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част ще бъдът описани методите и средствата за отчитане на дейността по ЗБУТ и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; както и направена обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и про ектиране на организацията на трудовата дейност.На базата на Анализа ще бъдат направени предложения за разширяване обхвата и усъвършенстване на методите и средствата за водене и отчитане на дейностите по ЗБУТ. Анализът ще бъде разработен в съответствие с особеностите и ще обхваща трите основни направления на производ ството : леене, металообработване и дърв ообработване. В заключение ще бъде изготвена обща оц енка на състоянието и проектирането на трудовата дейност на бенефициента по по казатели, резултати от наблюдения , срав нителен анализ.В резултат на Анализа ще бъде разработена и предложена за внед ряване система за вътрешен мониторинг на дейностите по ЗБУТ, включваща ши рок брой показатели за наблюдения и рег ламентирана периодичност.Системата ще дава възможност за своевременни съобщ ения и адекватни реакции при възник нали несъответствия в дейността.
Дейност 3.Подобряване на осветеността в „Ремонтно-механичен цех“ Необходимостта от подмяна на осветител ни тела в „Ремонтно –механичен цех“ е продиктува от съществуващото лошо об що съст ояние на отсветилена инсталация :живач ни лампи/ЖЛ/ и лампи с нажежа ема спи рала /ЛНС/, отразено в Протокол №229-УТ-6/2012.11.07 и Сертификат за контрол№229-УТ-6/2012.11.07.Сегашното състоян ие може да се види при снимки№ 1,№2,№3 и №4. Със закупуването на 70 LED осветителни тела ще се осигури знач ително под обряване на условията на труд и осигуря ване на по-висока степен на безо пасност при упражняване на този труд. Причината за това е, че чрез използавне на подобно най-съвременно осветление не са мо ще се намали чувствително използван ето на електроенергия, но и ще се намали отделянето на въглероден двуокис в работ ните помещения в сравнение с конвенци оналните системи за осветление. Освен то ва светодиодното осветление, осигуряващо приятен и достатъчен светлинен поток от 3600 лумена, е значително по-комфортно, по-щадящо очите на работещите в помещ енията и по-предпочитано от тях в сравн ение с конвенционалното, а това също е важен елемент от процеса на създаването на по-добри условия на труд. Поради това считаме, че чрез закупуването на посоче ните активи ще доведе до значителен мул типликационен ефект по отношение на: - осигуряване на по-добри, по-безопасни и по-здравословни условия на труд; - подоб ряване на организацията на трудовия про цес; - подобряване на технологичните про цеси на производство на продукти и пред лагане на услуги; - подобряване на профе сионалния и здравния статус на работната сила;
Дейност 4.Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Дружеството е осигурило на персонала минимално изиск уемите лични предпазни средства съгласно нормативната уредба и предписанията на Службата по трудова ме дицина. За да осигури по-висока безопасн ост на труди и да подобри цялостните усл овия на труд „РМЗ-2001“АД планира да за купи по-съвременни и значително по-ефек тивни лични предпазни средства и специ ално работно облекло при работа в небла гопр иятна среда. Спецификата на отрасъ ла машиностроене и разнообразния пред мет на дейност в дружеството изискват по-висока степен на защита за повишаване си гурността при работа . Особено важно при работниците заварчици и оксежинист / об що 3 бр./За тяхната дейност фирмата пред виж да закупуване на нов клас коплексно обл екло от негорима материя и допълни тел на защита посредством – специални шлемове-маски. Те осигуряват комбинира на защита на главата от изгаряния и ултр авиолетови излъчвания , тялото и съотве тн ите крайници, които са изложени в най-голяма степен на рискове от травми при работа.В сравнение с досега използваните оби кновени маски за заварчици новите шлем маски имат автоматично затъмня ване, с настройваем филтър DIN 9-13 от олекотен полиамид.Двата вида лятно и зимно работно облекло са качествено раз лични от използваното до сега, като имат съответно противозапалителна и прахоза щитна фун кция, а за определените за раб отниците в леярна и искро и огнезащитна такава.Те са комбинация от яке и полуга щеризон, което замества костюма от две части и елек едновременно.Работните обу вки се отлича ват от използваните обикн овени до сега по : естествена кожа, метал но бомбе, антистатично полиуретаново ходило и осигуря ват надеждна защита от пробождане, на рязване и удари от падащи предмети – рискове, характерни за произ водствения процес във фирмата. Зимното работно облекло – също два вида според степента на риска на основните групи работници – отново се отличава не само с топлоустой чивост, кавото е използваното до сега. То е изработено от негорим мате риал, има прахозащитни и противозамърс ителни функции.Студо и влаго устойчиво е.Обувките за работници в цех за леене са изработени от ест. материали, с мет. бомбе и антистатично ходило и осигуряват освен топлозащита и съответната от пробожда не, удар и опастности от електрически то к.Ръкавици с 5 пръста, телешка кожа, па мучна подплата, с КЕВЛАРЕНИ КОНЦИ, дават комбинирана защита от изгаряне и вибрации.
Дейност 5.Информиране и публичност При стриктно спазване изискванията на Регламент(ЕК)№ 1828/2006 от 8 декември 2006 г., Кандидатът ще осигури информа ция за етапите и целите на реализация на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Туистър Дизайн" ЕООД
ЕМПЕКА ООД
ЕТ "Сара Уно-Иван Нешев"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 233 BGN
Общ бюджет: 52 096 BGN
БФП: 52 096 BGN
Общо изплатени средства: 52 096 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 096 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 096 BGN
2015 0 BGN
52 096 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 282 BGN
2015 0 BGN
44 282 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 814 BGN
2015 0 BGN
7 814 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз