Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0443-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11015
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Амарант България" ООД"
Бенефициент: Зиго Лот
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 21.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта, провеждане и отчитане на процедури за избор на доставчик на материали, консумативи, външни услуги Дейността е насочена към техническото и финансово обезпечаване на изпълнението на проектните дейности. Стартира с първа работна среща на екипа и привлечените заинтересовани страни след одобрението на проектното предложение. Обсъжда се в конкретика плана за действие на дейностите, отговорностите и ангажиментите, съгласно разписаните в проекта ангажименти, системата за вътрешен мониторинг и оценка и др. Членовете на екипа се събират веднъж седмично, а при необходимост и по-често, като планират и отчитат дейностите съобразно разработения план за действие, разпределят задачите и изготвят отчетни доклади, искания за плащане и др. С цел оценка на удовлетвореността на преките бенефициенти ще бъдат извършени 2 анкети при стартирането и приключване на проектния период. За анализа на състоянието и организацията на работа, доставката на ЛПС, материалите и консумативите, разработването и внедряването на стандарт за управление на условията на труд, както и за неговото сертифициране, за изработката и доставка на материали за публичност и визуализация ще бъде приложено ПМС 69/2013 г.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Амарант България” ООД. Осъществяването на дейността се обосновава от следнитите обстоятелства: ► Необходимост от запазване и завоюване на нови пазарни позиции чрез реализиране на услугите с европейско ниво на качеството, които изискват и влагане на ресурси, в т.ч. трудови с висока степен на устойчивост и пригодност за усъвършенстване; ► Осъзната от ръководството на фирмата необходимост от извършване на външна оценка на настоящата трудово-производствена ситуация и научно и практически обоснована експертиза на възможностите за оптимизиране разпределението и комплексното използване на производствените и човешки ресурси; ► Липса на научни познания, достатъчно наблюдения и практически опит на ръководния екип на фирмата-кандидат в областта на трудовите и социални стандарти, приложимостта им и адаптирането им към конкретната работна среда и човешки ресурс; ► Осъществени до момента нормативно регламентираните и задължителни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, видно от приложените към проектното предложение документи: Оценка на риска; Утвърдена програма за минимизиране на риска; Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина; Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа; Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа. ► Амбиция на ръководството на фирмата за надграждане и развитие на осъществените до момента нормативно регламентирани и задължителни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За извършването на дейността, фирмата-кандидат не разполага с експертен потенциал, поради което тя ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ПМС 69/2013. От изпълнителя ще се изисква извършването на: • Реална оценка на съществуващата ситуация в производствената и организационна структура на фирмата; • SWOT анализ - структуриране на констатациите за факторите, явните и скрити рискове на работната среда и извеждане на силните и слабите страни в организацията и условията на труд във фирмата; • Дефиниране на конкретни мерки и действия за осигуряване на по-добри условия на работа, ограничаване влиянието на рисковите фактори, намаляване на вероятността от злополуки и подобряване компетенциите на персонала за работа в по-добри и по-обезопасени условия на труд, както и за персоналната им ангажираност в процеса за защита на собственото им здраве. • Систематизирано предложение за показатели, методи и начини за измерване на количеството и качеството на труда, индикатори за наблюдение на неговата ефективност и възможни области за интервенция при необходимост от корективни действия.
Дейност 3. Климатизация на работните помещения,смяна на остаряло осветление чрез закупуване на нови LED осветителни тела и закупуване на ергономични столове – с цел подобряване условията на труд Фактори, обосноваващи необходимостта от извършване на дейността: ► Измерени и отразени в съответната документация показатели за състоянието на въздуха в помещенията със средни стойности близки до границите на допустимост, като в отделни периоди минималните или максималните са извън тях; ► Наличие на предписание в оценката на риска от службата за трудова медицина за подобряване на условията на труд в работните помещения; ► Осъществяване на ежедневните трудови задължения е свързано със специфичини рискови фактори и изискващо прецизност и концентрация от страна на работника. Понастоящем в работните помещенията степента на осветеност е много ниска, същите не са оборудвани с климатична инсталация. Поради тази причина е необходимо подмяна на осветителни тела с LED енергоспестяващи светодиодни заместители и поставянето на климатици, тъй като към настоящия момент се разчита на естествения обмен на въздуха чрез проветряване, което не е достатъчно, имайки предвид, че самият трудов процес е свързан с отделяне на прах и вредни изпарения. Освен това, през горещите летни и студените зимни дни, това проветрение води до температурни стойности извън нормалните за ефективна трудова дейност; ► Осъзната необходимост и готовност на ръководството на фирмата-кандидат за предприемане на необходимите действия за осигуряване на благоприятни условия на работа при стабилни оптимални стойности на факторите на работната среда температура, влажност, замърсяване на въздуха; ► Необходимост от закупуване на ергономични столове за персонала на фирмата, необходими за осигуряване на здравословен трудов процес и предотвратяване на професионалните заболявания; Дейността ще се реализира чрез следните конкретни действия: • Провеждане на процедура по ПМС 69/2013 за избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатични инсталации с технически характеристики, съобразени с параметрите на обема и дейността, която се извършва в помещенията; • Провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатични системи, спазване на инструкциите за безопасна работа с тях, съгласно нормативните разпоредби; • Провеждане на процедура по ПМС 69/2013 за избор на изпълнител за доставка и монтаж на осветителни тела с LED енергоспестяващи светодиодни заместители; • Провеждане на процедура по ПМС 69/2013 за избор на изпълнител за доставка и монтаж на ергономични столове; • Измерване на параметрите на въздуха в работните помещения и извършване на сравнителен анализ на показателите преди и след изпълнение на дейността.
Дейност 4. Закупуване и предоставяне на лични предпазни средства и специално работно облекло Необходимостта от закупуване на нови лични предпазни средства се обосновава от: ► Необходимост от сигурност за предпазване със съвременни средства от фактори с рисково въздействие и случайни дефекти при работа - риск, характерен за този вид услуги (необходимост от защита на очите чрез съответните средства – предпазни очила за работа с компютър); Дейността обхваща следните конкретни действия: • Провеждане на процедура по ПМС 5 за избор на изпълнител/и за доставка на лични предпазни средства, съгласно зададените показатели за свойства, качество и цена; • Доставка и предоставяне на работниците и служителите на закупените ЛПС; • Анкетиране на участниците за оценка на тяхната удовлетвореност от предприетите действия за подобряване на персоналната защита от опасности и рискове за здравето по време на работа.
Дейност 5. Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа».Дейност 5. Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здр Необходимостта от изпълнение на тази дейност се обуславя от: • Заложените във фирмената политика прироритети за непрекъснато развитие и разширяване обхвата на приложимост на превантивни мерки за осигуряване на безопасна работна среда и защита на персонала от злополуки и инциденти; • Установена липса към момента на систематичен подход във фирмата-кандидат за регулярно наблюдение и идентифициране на опасностите и рисковете, тяхната оценка и контрол, съответствието на законовите изисквания с осъществените дейности, документални и процедурни изисквания, наблюдение и периодични измервания на показателите на работната среда, коригиращи и превантивни действия и т.н. • Констатациите за необходимост от повишаване на персоналната културата за безопасен труд във фирмата чрез обучения на работниците и служителите, регулярно консултиране и развитие на компетенциите на отговорните служители в областта на безопасните условия на труд. • Разбирането на мениджърския екип за значимостта на превантивните действия за намаляване на заболяванията и злополуките като фактор за подобряване на ефективността на труда и повишаване авторитета на фирмата в качеството й на работадател и стопански субект с нагласи и намерения за работа по европейски стандарти. Дейността ще се осъществи в следните етапи: • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001; • Разработване от Изпълнител на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001; • Внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001; • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 от акредитиран орган по сертификации; • Сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 – Предварителен, Сертификационен и Последващ одит; издаване на сертификат.
Дейност 6. Обучение на персонала за работа с нововъведените правила и инструкции за прилагане на стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа». Потребността от обучение се обосновава от: • липсата на достатъчно познания и компетенции на работещите в «Амарант България» ООД за стандарт BS OHSAS 18001; • необходимост от повишаване на мотивацията за съблюдаване на правилата за безопасност и грижа за опазване на здравето в производствена среда; Изнесеното обучение ще спомогне за неформалният коментар на тематиката и по-лесно възприемане на материята. По модерен и иновативен начин екипът на фирмата ще бъде обучен, по-мотивиран и сплотен. • недостатъчна степен на осведоменост и познаване на спецификите на отделните хоризонтални принципи на ОП РЧР; • Дейността включва: • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за провеждане на обучение на 98 заети лица във фирмата-кандидат • Провеждане на обучение в гр.Пловдив в рамките на 48 учебни часа, включващо като минимум модули «Мотивация за активно участие в процесите за опазване на здравето и безопасността на работното място», «Технология на прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001» и «Специфика на хоризонталните принципи на оПРЧР и схема «Безопасен труд»; • Издаване на сертификат на успешно преминалите обучение • Анкетиране на участниците за оценка на удовлетвореността от проведеното обучение
Дейност 7. Информиране и публичност Дейността ще се извърши чрез: • Провеждане на процедура по ПМС 69 за избор на изпълнител за изработване на материали за визуализация – изработване на 6 информационни табели за проекта, 50 плаката, тиражиране и разпространение на 200 бр. дипляни. Табелите ще бъдат поставени в офисите с най-голям човекопоток, а именно София, Бургас, Пловдив, Ямбол, Русе, Варна. • информиране на целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики чрез: стартова информационна среща с целевата група. На предвидената заключителна работна среща на екипа със заинтересовани страни и с участието на преките бенефициенти ще бъдат представени резултатите от проекта пред работодатели от целевия район, публични и нестопански организациии. Очакванията са опитът по проекта да насърчи дейности за непрекъснато усъвършенстване на системата за превантивни действия за подобряване на работната среда, ограничаване на опасностите и рисковете за здравето, повишаване на капацитета на трудовия ресурс, производителността и ефективността на труда. Мерките по визуализация и публичност са разпределени във времето, така че да бъдат прилагани през целия период на изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 945 BGN
Общ бюджет: 194 664 BGN
БФП: 194 664 BGN
Общо изплатени средства: 194 615 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 194 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 989 BGN
2014 154 626 BGN
2015 0 BGN
194 615 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 165 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 991 BGN
2014 131 432 BGN
2015 0 BGN
165 423 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 200 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 998 BGN
2014 23 194 BGN
2015 0 BGN
29 192 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз