Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.4.05-0001-C0001
Номер на проект: K12-14-1
Наименование: Доразработване и оптимизиране на подзаконовата нормативна уредба към Закона за публично-частното партньорство и изготвяне на секторни анализи за препоръчителни публично-частни партньорства. Стандартизирани процедури и образци на документи по видове ПЧП
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 28.05.2013
Дата на приключване: 28.11.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане в практиката на публично-частните партньорства (ПЧП) като правен и икономически инструментариум, което ще повиши прозрачността и отчетността в работата на публичната администрация и ще допринесе за по-ефикасното управление и прилагане на принципа на партньорството при формулирането на държавната политика.
Дейности: Дейност 1: Набиране на информация за наличните ПЧП в страната и организиране на семинари и уъркшопове, с цел подпомагане на целевите групи в интерпретирането и прилагането на новоприетия ЗПЧП, Правилника към него, проектите на под-законова уредба към Проектът ще започне с набирането на информация от всички разпоредители с бюджетни средства в България относно функциониращите ПЧП и техните основни характеристики. Работата ще бъде изпълнена в периода, през който ще се провеждат обществените поръчки за избор на фирма правен консултант по Дейност 4, външните експерти икономисти и юрист, консултантите икономисти по Дейност 3 и фирмата, която ще отговаря за логистиката и публичността на проекта. Целта на поддейността е да осигури актуална информация на предвидените консултанти при започването на изпълнението на техните договори по проекта. Ще бъдат адресирани поне 50 разпоредители с бюджетни средства, включително 28-те областни управители в страната, с оглед териториалното обхващане на всички ПЧП на общини в България. Ще се проведе 1 двудневен семинар, чрез които ще се представят ЗПЧП и разработките по другите проектни дейности. На него ще бъдат поканени за участие представители на целевитe групи - до 30 участника. Ще се организира 1 бр. изнесен извън София уъркшоп, на който ще се разгледат междинните резултати след набирането на информацията от страната и ще се търсят идеи за оптимизиране на проектните дейности в процеса на реализацията им. Участниците в уъркшопа ще бъдат до 15 броя и ще са предимно от Министерство на финансите и Министерския съвет, включително експерти, работещи по проекта, членове от екипа за организация и управление и експерти от консултантскиите екипи по другите дейности. При необходимост, ще бъдат поканени и представители от останалите целеви групи. В края на проектния период ще се проведе заключителен уъркшоп в София, на който ще се приемат резултатите от проекта. Лектори и модератори на семинара/уъркшоповете ще са лица от администрацията на бенефициента, експерти на Министерския съвет и Министерството на финансите и представители на консултантите – външни изпълнители по Дейности 2 и 3. Семинарът и работните срещи ще се организират и обслужват логистично от външен изпълнител, определен по реда на ЗОП.
Дейност 2: Организиране на работни визити за запознаване с целеви ПЧП в страни със сходна на българската икономическа среда и законодателство или по-развити. Ще се проведат 4 петдневни визити (по 2 визити в Португалия и Германия) за представители на целевите групи, общо 14 човека (по 7 в държава). Пътуванията включват: вътрешнодържавни пътувания до проучваните обекти, пътни, дневни и квартирни. Консултантът, външен изпълнител на Дейност 3, следва да идентифицира предварително подходящи проекти в тези страни за пряко изучаване на място (не по-малко от 5), което ще даде възможност на участниците да се запознаят в детайли с практическото приложение на моделите на ПЧП и ще улесни последващото им прилагане в страната. Някои от изучаваните сектори и ПЧП проекти ще му бъдат зададени като задължителни (върху тях ще падне акцента в изучаването на опита в посочените по-горе страни). Логистиката, свързана с работните визити ще бъде извършена от изпълнителя на проектната логистика (избран по ЗОП). Последният организира вътрешнодържавните пътувания до посещаваните обекти в Португалия и Германия, които ще бъдат предложени от консултанта и одобрени предварително от възложителя за посещения. Контролът върху качеството в изпълнението на дейността ще се извършва от администрацията на Министерство на финансите чрез 2 бр. експерти.
Дейност 3: Очертаване на предимствата и рисковете от прилагането на ПЧП модели в България и описание на процеса по реализацията на ПЧП-та, използвани при моделирането. Изготвянето на пазарен анализ на възможностите за приложение на ПЧП в България и н Дейността като цяло ще се изпълнява и моделите ще бъдат развити от външен консултант, избран по ЗОП (консултант икономист, юридическо или физическо лице), като методологично интегрирана база. Ще се извърши идентифициране на дейности сред присъщите на представителите на целевите групи в България, за които ПЧП, съгласно регулативния обхват на ЗПЧП, може да бъде подходяща оптимизационна форма. Изучаваните представители ще се селектират от всички области в страната и сред тях ще се включат разнообразни по големина и административен капацитет публични органи. От значение за избора на изследваните публични структури ще е демографската и местната икономическа ситуация, в която те функционират, както и техните програми за развитие. Минимален брой икономически сектори и дейности ще бъдат зададени за задължителен анализ и по този компонент на проекта. Във всеки анализиран индивидуален случай трябва да се обозначат предимствата и рисковете от прилагането на ПЧП. Ще се проучват възможностите, произтичащи от всички форми на ПЧП, представени в ЗПЧП. Анализите задължително ще включват разработки относно потенциалните финансови параметри и разходите и ползите от изпълнението на ПЧП. Когато е необходимо, ще се анализират и алтернативи с приложението на ноу хау и иновации при наличието на подходящи частни партньори за изпълнението им. При класификацията на ПЧП-та трябва да се очертаят в стандартни диапазони универсални норми на рентабилност за частните партньори и методики за оценки на поносимост на рискове от публичните партньори за специфичните проекти в дефинираните групи. Диапазоните трябва да съдържат и адаптирани за България показатели. След приключването на проекта, създадената система с данни ще се поддържа и актуализира от дирекция „ФРС” на Министерство на финансите. Консултантът трябва да предложи съобразно класификацията на ПЧП, изработена от него по дейността и методика за формиране на възнаграждения, целяща компенсирането на заинтересованите страни, изготвили прединвестиционни проучвания в различните класификационни групи на ПЧП. След приемането от Министерския съвет на Правилника за приложение на ЗПЧП и Наредбата за условията и редът за планиране и критериите за включване на ПЧП проект в Оперативния план и в Програмата за реализация на общинския план за развитие, консултантът трябва да идентифицира кръга от минималните документи, чрез които едно ПЧП може да се реализира. Ще се очаква да предложи типови образци на документи, според видовете ПЧП. Те ще станат задължителни за държавните ПЧП и препоръчителни за всички останали. До момента в изпълнените проекти за ПЧП по ОПАК (вкл., на областните и общински администрации) няма достатъчно изчерпателно разработени документални масиви. В тази дейност консултантът ще представи и препоръчителни схеми за финансиране на видовете ПЧП с оглед на българското законодателство и икономически реалности. Консултантът ще разработи методика с минимални критерии, които ще се прилагат от министъра на финансите за оценка на ефективното и ефикасното разходване на публичните средства при реализирането на ПЧП и по която министърът ще отчита ежегодно пред Министерския съвет изразходването на публичните средства за ПЧП. Консултантът ще състави проект на схема за оценка на проекти по дейности, възложени на общини от държавата чрез делегирани бюджети. Консултантът ще изготви стандарт, приложим за изработването на финансово икономическите модели в договорите за ПЧП. Контролът върху качеството в изпълнението на дейността ще се приложи от експерти – 2 бр. от администрацията на Министерство на финансите.
Дейност 4: Доразработване и оптимизиране на подзаконовата нормативна уредба към ЗПЧП. Изработката на модели за оценка на икономическата целесъобразност от ПЧП, вкл. оценка и управление на рисковете, с което се обуславя създаването на ефективна (рабо Консултантът ще разработи Национална програма за ПЧП с очертаване на основните приоритети за осъществяване на ПЧП в страната. Консултантът следва да подготви структурирана по ориентировъчни дейности и сектори методическа версия на Оперативен план по чл. 15, ал. 3 на ЗПЧП, използвайки приоритетите на Национална програма за ПЧП. Правилникът за приложението на ЗПЧП урежда цялостното приложение на ЗПЧП и той е изготвен преди стартирането на проекта. По проекта ще се обърне внимание на текстове в него, които при необходимост ще се оптимизират от външния консултант с оглед на: - отчитането на ефективното и ефикасно разходване на публични средства при осъществяването на ПЧП (синхронизиране на текстовете от Правилника с изработената методика по предходната дейност); - създаването и поддръжката на публичен регистър за ПЧП (синхронизиране на текстовете с Наредба-инструкция за ползването на регистъра от потребители, която консултантът ще изработи); - методиките за статистическо отчитане на ПЧП и изпращането в Министерство на финансите на данни от партньори по ПЧП съгласно разработени стандарти (стандартите ще съдържат набор от показатели и техните логически връзки, включени в отделно изготвена от консултанта Наредба); - условията и реда за изготвяне на финансово икономически анализи и обосновки и тяхното оценяване (след разработването на модели за ПЧП в дейност 3, ще се обърне внимание на специфични типове информация, която ще се изисква да се включва в обосновките по време на подготвителните действия, според съответните приложими модели на ПЧП. Консултантът ще разработи методически указания за този тип информация.); - условията и редът за получаване от публичните партньори на превишенията на планираните печалби на частните партньори по предоставените им с договорите за ПЧП права, когато има случаи на превишения (ще се изработи самостоятелна наредба); - редът за обосноваване на целесъобразността за създване на проектни и капиталови дружества, реализиращи ПЧП. - изчисляването, контролът и механизмите за регулиране на нормата на възвръщаемост за частния партньор (ще се вземат в предвид разработките в Дейност 2). Отделно от тези документи, следва да се идентифицират от външен консултант настоящи подзаконови нормативни актове, в които да се извършат корекции и при необходимост да се напишат нови В същата връзка, ще се изготвят текстове с предложени корекции. Ще се създаде и допълнителна подзаконова уредба, свързана с приложението на Правилника за приложение на ЗПЧП и Наредбата за условията и редът за планиране и критериите за включване на ПЧП проект в Оперативния план и в Програмата за реализация на общинския план за развитие, като най-съществените ядра на уредбата ще представляват механизмите за структуриране на матрици фокусирани върху разпределението на рисковете между партньорите и документите, определящи организацията, процедурите и документооборота в Министерство на финансите, което ще материализира функциите на министъра на финансите, според ЗПЧП и ще подпомага с подходящ мониторинг изпълнението на държавната политика относно ефективното и ефикасното разходване на публични средства при реализирането на ПЧП. Изработените по проекта на Министерство на финансите от 2008 г. и 2009 г. Методически указания за ПЧП, ще бъдат допълнени и преработени съгласно новата и актуализирана нормативна рамка. Основната разлика между старите методически указания и осъвремененната им версия ще е в степента на конкретността и правната дефинираност на отделните критерии и указания от гледна точка на предвидената работа по Дейност 4. Всички описани ангажименти ще се извършат от екип на външен консултант фирма/и с юридически и икономически екип/и, избрани по реда на ЗОП. Ще се издаде Наръчник на магнитен носител (изготвен от външния консултант след одобряването на проектните резултати от бенефициента), който да включва цялата нормативна и подзаконова уредба на ПЧП, ЗК, ЗОП, всички изброени в предните дейности аналитични разработки и изводите към тях, както и инструкции за ползването типовите документални образци и ПЧП регистъра. Информацията от наръчника ще се качи също на Интернет страницата на Министерство на финансите и/или на тази на ПЧП регистъра. Контролът върху качеството в изпълнението на дейността ще се провежда от експерти – 2 бр. на Министерство на финансите.
Дейност 5: Разработване на софтуер за свободно достъпен в Интернет ПЧП регистър и свързването му с концесионния регистър. Софтуеърът ще съответства на изискванията на ЗПЧП. На сайта на регистъра ще се осигури възможност за обратна връзка с ползвателите и секция за документи, свързани с ПЧП. Регистърът на ПЧП ще съдържа още: 1. Националната програма за ПЧП и оперативния план за всеки програмен период; 2. общинските проекти за ПЧП и проектите за ПЧП на общинските публичноправни организации, включени в програмите за реализация на общинските планове за развитие; 3. решенията за откриване на процедурите за определяне на частен партньор; 4. обявленията за провеждане на процедура за определяне на частен партньор; 5. решенията за определяне на частен партньор; 6. финансово-икономическите анализи; 7. сключените договори за ПЧП без данните, представляващи търговска или техническа тайна; 8. отчета на министъра на финансите относно изпълнението на Националната програма за ПЧП и Оперативния план и годишните отчети на публичните партньори за изпълнението на договорите за ПЧП; 9. информация за изпълнението на договорите за ПЧП на публичноправните организации; 10. допълнителните споразумения за изменения или допълнения на сключените договори за ПЧП; 11. договорите за продължаване на договорите за ПЧП с правоприемник; 12. решенията за прекратяване на договорите за ПЧП; 13. друга информация, определена с Правилника за прилагане на закона. Контролът върху качеството в изпълнението на дейността ще се подпомага от експерт – 1 бр. от администрацията на Министерство на финансите.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност. Ще се проведат 2 бр. големи пресконференции с около 100 участника в София за отразяване стартирането на проекта и приключването му. Същите ще бъдат отразени в най-малко 1 медия. Ще се направят най-малко 3 бр. публикации за ПЧП възможностите в подходящи медии, вкл. специализирани Интернет сайтове. Ще се отпечатат общо 615 бр. рекламни брошури. Информирането на обществеността и участниците в проекта за предоставената безвъзмездна финансова помощ ще се осъществи чрез: • поставяне върху всички информационни и рекламни материали, свързани с проекта на: 1. флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти включени в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията) и думите „Европейски съюз”. 2. логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” 3. логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Ще се включи във всички подходящи документи по проекта (например, бележници и др.) изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Дейността ще се извърши от външен изпълнител. Контролът върху качеството в изпълнението на дейността ще се реализира от експерт – 1 бр. от администрацията на Министерство на финансите.
Дейност 7: Одит Одитът ще се извърши съгласно изискванията и правилата на ОПАК. Ще се проведе конкуретна процедура по ЗОП за избирането на одитор.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 000 000 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 198 940 BGN
2014 - 198 940 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 169 099 BGN
2014 - 169 099 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 841 BGN
2014 - 29 841 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нормативни актове, приети след проведени консултации със заинтересованите страни
Индикатор 2 Администрации въвели правила за мониторинг на изпълнението на политики
Индикатор 3 Проекти на нормативни документи придружени с оценка на въздействието (Дейности 3 и 4)
Индикатор 4 Секторни анализи, анализи на дейности, бизнес модели по Дейност 3, Национална програма за ПЧП, структура на Оперативен план и подготовка на документи за провеждане на обществени поръчки по ЗОП – 8 бр.
Индикатор 5 Дейност 1: Попълнени въпросници
Индикатор 6 Дейност 1: Проведени семинари
Индикатор 7 Дейност 1: Проведени уъркшопове
Индикатор 8 Дейност 1: Бр. участници в семинарите
Индикатор 9 Дейност 1: Бр. участници в уъркшопове
Индикатор 10 Дейност 2: Посещения
Индикатор 11 Дейност 3: Изготвени секторни идентификации/анализи
Индикатор 12 Дейност 3: Разработени анализи
Индикатор 13 Дейност 3: Разработени бизнес модели за ПЧП в различни икономически сектори
Индикатор 14 Дейност 3: Методика
Индикатор 15 Дейност 3: Методика
Индикатор 16 Дейност 3: Схема
Индикатор 17 Дейност 3: Макет
Индикатор 18 Дейност 4: Препоръки
Индикатор 19 Дейност 4: Задание
Индикатор 20 Дейност 4: Проект на договор
Индикатор 21 Дейност 4: Разработка на Национална програма за ПЧП
Индикатор 22 Дейност 4: Структура на Оперативен план
Индикатор 23 Дейност 4: Методика
Индикатор 24 Дейност 4: Стандарт
Индикатор 25 Дейност 4: Препоръки
Индикатор 26 Дейност 4: Указания
Индикатор 27 Дейност 4: Методика
Индикатор 28 Дейност 4: Актуализирани указания
Индикатор 29 Дейност 4: Методика
Индикатор 30 Дейност 4: Методика
Индикатор 31 Дейност 4: Наръчник
Индикатор 32 Дейност 4: Методика
Индикатор 33 Дейност 5: Регистър
Индикатор 34 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 35 Дейност 6: Проведени пресконференции
Индикатор 36 Дейност 6: Публикации в медиите
Индикатор 37 Дейност 6: Разработени рекламни брошури
Индикатор 38 Дейност 7: Извършени фактически проверки и изготвени одитни доклади.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз