Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0578-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-11003
Наименование: "Подобряване и модернизиране на условията на труд на работното място във "ВАПТЕХ " ЕООД"
Бенефициент: "ВАПТЕХ " ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 25.06.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1. Ресурсно обезпечаване на Проекта Дейността е от изключителна важност за бъдещото ефективно изпълнение на проектните дейности. Ясното разпределение на отговорностите и задачите, определянето на работния план и времевия график са ключови предпоставки за успешното и качественото реализиране на заложените цели.Посочените в проектното предложение членове на екипа ще заемат официално своите позиции съответно на Ръководител проект, Счетоводител и Координатор. Хнически Ще се мобилизират технически ресурси за изпълнение на Проекта – офиси, офис оборудване, средства за комуникации и консумативи. Дейността в своята същност включва: 1.1. Сформиране на екипа за работа по проекта и разпределение на отговорностите между членовете му; 1.2. Определяне на основните задачи и изготвяне на работен план и времеви график за тяхното изпълнение;
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги и доставчици и договаряне с изпълнителите Дейността се явява подготвителна за изпълнението на дейности, при чиято реализация се налага ползването на външни услуги и доставката на оборудване и материализа проекта. Изборът на доставчици и на изпълнители на външни услуги ще се осъществи в съответствие с изискванията на ПМС 69/2013. При провеждането на процедурите „Ваптех” ЕООД ще спазва принципите на публичност и прозрачност, както и ще осигури условия за свободна и лоялна конкуренция между кандидатите и недопускането на дискриминация. 2.1. Разработване на тръжни документации и обявяване на процедура за избор на доставчици и изпълнители Документациите ще бъдат разработени съгласно изискванията на ПМС 69/2013 и ще включват всички нормативно изискуеми документи и разяснения. 2.2. Избор на доставчици и изпълнители на външни услуги. След изтичане на нормативно определените срокове „Ваптех” ЕООД ще назначи специални оценителни комисии, които да извършат оценка и класиране на получените оферти. Изборът на изпълнители ще бъде направен въз основа на предварително изготвени като част от тръжната документация методики за оценяване на офертите. 2.3. Договаряне с доставчиците на оборудване и материали и с изпълнителите на услуги С избраните доставчици и изпълнители ще бъдат подписани договори.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във „Ваптех” ЕООД В анализа на дейността ще бъдат застъпени следните елементи: • Увод, в който се описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес • Изложение и анализ, в който ще бъдат анализирани силните и слабите страни в структурата на работния процес във „Ваптех” ЕООД и какви оценки на риска са разработени и внедрени; • Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, където експертите ще обосноват и опишат как ще с еприлага и усъвършрнства организацията на трудовата дейност. Ще бъдат определени методите и средствата,които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите във „Ваптех” ЕООД • Заключение - обобщение на постигнатото и предложения за подобряване на процеса на организация и повишаване на трудовата дейност.
Дейност 4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за заетите в предприятието С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейности по закупуване на материали и консумативи – лични предпазни средства и работно облекло.
Дейност 5. Закупуване на специализирана техника за подобряване условията на труд в предприятието С оглед постигане на заложените цели, проектът включва дейности по закупуване на специализирана техника за подобряване на условията на труд на работните места на специалистите извършващи заваръчни дейности. Дейността е изключително необходима, тъй като същата след извършване на замервания на работното място е препоръчана от службата по трудова медицина, като дейност която трябва да бъде извършена с оглед осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд на заварчиците в предприятието. Безспорно подобни разходи за допустими преки разходи по правилата на ЕФРР като същите едновременно с това имат допълващ характер на дейностите, изпълнявани по линия на ЕС. Разходите са допустими тъй като същите ще бъдет използвани след препоръка и са за модернизация технологичните процеси, свързани с подобряване условията на труд в предприятието и по-специално условията на труд на специалистите по заваряване.
Дейност 6. Осигуряване на публичност, визуализация и одит на проекта Информация и публичност Съгласно Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 всички бенефициенти имат ясни задължения по отношение на изискванията за информация и публичност. Предприятието ще предостави информация за настоящия проект, използвайки подходящите комуникационни средства, за да осигури разпространение на получените резултати, както и да осигури публичност и достатъчна информираност за изпълнявания проект. Конкретните дейности са: изготвяне и поставяне на два броя информационни табла; обозначаване на всички разработени при изпълнението на проекта материали и обордуване. Одит на разходите Дейностите по одита на разходите е съществена част от мониторинга за изпълнението, както и за постигане на заложените резултати и контрол за предотвратяване и минимизиране на рисковете и достигане на заложените общи и специфични цели на проекта при условията на добър стопанин от страна на предприятието.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 971 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 594 BGN
2014 - 28 594 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 305 BGN
2014 - 24 305 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 289 BGN
2014 - 4 289 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 35 743 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз