Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0017-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01014
Наименование: Безопасни и подобрени условия на труд в "Диана- 7" ООД
Бенефициент: "Диана -7" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.06.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Сформиране на проектен екип и определяне начините за качествено планиране и реализиране управлението на проекта. Определянето на процедурата и начините за планиране, управление и изпълнение на проекта ще създаде условия за изпълнение на проекта в съответствие със заложените цели и предвидените дейности. Дейността включва определяне на задълженията на експертите от екипа за управление и изготвяне на подробен план за действие с водещата организация по проекта /включващ дейности, фази от дейности, отделни задачи, срокове и отговорници/, подготовка и подписване на договори за извънтрудово правоотношение на екипа за организация и управление, запознаване с правилата за изпълнение на проекта по оперативната програма, определяне вида и броя на процедурите за избор на изпълнител.
ДЕЙНОСТ 2. Провеждане на информационна кампания Кандидатът ще осигури широка публичност на проектното предложение като проведе масова информационна и рекламна кампания. Дейностите ще се извършват по време изпълнението на целия проект и при спазване изискванията за визуална идентификация. С цел по-голяма публичност и по-добра информираност сред целевата група е предвидено изготвяне и дизайн на 2000 информационни брошури и 1000 информационни постери, които ще съдържат подробна информация за всички дейности по проекта. Материалите ще бъдат разпространени в Агенцията по заетостта, социалните служби, Дрикция „Инспекция по труда”, Дирекция „Опазване на околната среда и водите”, големите хипермаркети по кварталите на града, обществени сгради, лекарски и стоматологични кабинети, кафенета и барчета и др. Предвидени са и 2 публикации в регионалната преса. Целта на публикациите е запознаването на заинтересованата общественост с целите и идеите на проекта, и хода на дейностите по неговото изпълнение. Ще бъде изработена и монтирана една информационна табела.
ДЕЙНОСТ 3. Подготовка и извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на предприятието. Целта на анализа е да се направи оценка на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, както и набелязване на необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване на травматизма и заболеваемостта. Анализът трябва ще съдържа следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. В раздел „Въведение” ще бъдат представени използваните изходни данни, характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента. В раздел „Изложение и анализ” ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в съответното предприятие. В раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” ще се обосноват и опишат надлежно елементите на организацията на основните и спомагателни дейности имащи необходимост от усъвършенстване и подобрения. В раздел „Заключение” ще се направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия проце, както и ще се определят приоритетите и препоръките за необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
ДЕЙНОСТ 4. Реконструкция и модернизация при обезопасяване на съществуващ производствен обект и климатизиране на помещения за производство, заготовка и складиране на строителни материали и продукти и на помещения за административна дейност, свързани Реконструкцията на съществуващ производствен обект ще се изразява в подмяна на стара и неуплътнена дограма – прозорци и врати на производствени помещения, ремонт на покривна конструкция на помещения за производство, заготовка и складиране на строителни материали и продукти и на помещения за административна дейност. Ремонтните дейности ще включват реконструкция на покривната конструкция – монтажни и довършителни строителни работи /покриване на битумни керемиди и обшивка, подмяна на корнизи, улуци, водосточни тръби и др/. Към момента дограмата е стара, амортизирана и влошаваща микроклимата, покривната конструкция е полумасивна, ненадеждна, недостатъчно обезопасена, допускаща течове и влошена изолация на таванните помещения. Изискванията за покривна реконструкция на производствените помещения са вменени от Наредба № 7/23.09.1999г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места – Раздел ІІ-Подове, стени, тавани и покриви на помещения, Раздел – ІІІ-Прозорци и капандури и Раздел ІV – Врати и портали от същата наредба. С реализирането на дейността ще се отстранят съществуващи течове на производствените и административни помещения, ще се постигне термично изолиране на сградата съобразно дейността, ще се предотврати падането на детайли и елементи на покривите и таваните. Модернизацията на обекта ще се състои в осигуряването на уреди за регулиране на микроклимата на работната среда /климатици/. Към момента не е създадено условие за регулиране на микроклимата /разчита се на естествен въздухообмен,който в повечето случаи е неефективен, а през студените работни дни отоплението се извършва със стари отоплителни уреди, негарантиращи постигането на необходимите температурни стойности/. Същите не са достатъчно сигурни при спазването на противопожарните норми и са пожароопасни и неефективни.
ДЕЙНОСТ 5. Закупуване на лични и колективни средства за защита и специално работно облекло. Поради необходимостта от работа при различни атмосферни условия, на открито и закрито, в топли и студени работни дни и невъзможността, работодателя да предприеме адекватни мерки за технологично отстраняване на вредните условия на труд е необходимо да се предприемат превантивни мерки по осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло. С оглед на намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания за заетите в предприятието лица ще бъдат закупени нови предпазни средства и нови работни облекла, отговарящи на техните потребности и на спецификата на тяхната работа, съгласно съществуващите стандарти за видовете дейности. Характеристиките на досега използваните ЛПС и СРО не са достатъчно ефективни срещу съответните рискове, поради което с осигуряването на нови такива ще бъдат минимизирани рисковете. Новозакупените ЛПС и СРО ще бъдат съобразени с последните ергономични изисквания и здравословно състояние на работещите.
ДЕЙНОСТ 6 . Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд Дейността включва подготовка /внедряване/ на стандарта и сертифициране и придобиване на сертификат за стандарт BS OHSAS 18001. Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството.
ДЕЙНОСТ 7 . Организиране и провеждане на обучение на работещите и длъжностните лица с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще бъде съобразено със спецификата на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007.В програмите на обучението ще бъдат включени дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще обосноват нуждата от подобен вид обучения. Обучението ще се извърши в съответствие с установените нужди на работодателя и с насоченост нововъведения стандарт и ще бъде с продължителност от 80 учебни часа.
ДЕЙНОСТ 8 . Оперативна дейност – документиране, осчетоводяване и докладване. Тази дейност ще има перманентен характер. Ще бъдат използвани следните полезни инструменти: Изготвяне на Индивидуален сметкоплан и Правила за съставяне, съхранение и архивиране на документите; Оповестяване на подходяща счетоводна политика; Съставяне на прогнозен паричен поток за добрия оперативен мениджмънт и стабилност на проекта; Обслужване на паричните средства от специална банкова сметка; Разпореждането с паричните средства ще се базира на принципа на “двойния подпис” / ръководител на проекта и счетоводител /, Изготвяне на месечни технически и финансови отчети за докладване на напредъка по проекта; информацията в тях ще бъде разбираема, уместна, достоверна и сравнима.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 151 340 BGN
Общ бюджет: 146 364 BGN
БФП: 146 364 BGN
Общо изплатени средства: 146 345 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 364 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 268 BGN
2014 90 804 BGN
2015 25 273 BGN
146 345 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 25 728 BGN
2014 77 183 BGN
2015 21 482 BGN
124 393 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 955 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 540 BGN
2014 13 621 BGN
2015 3 791 BGN
21 952 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз