Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0435-C0001
Номер на проект: ESF-1203-03-13010
Наименование: "Предприемачеството в семейния бизнес и в полза на модерна България"
Бенефициент: "ЗОРНИЦА - ЦВЯТКОВА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 07.06.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Да започне самостоятелен бизнес, чрез създаване на кафе сладкарница „Зорница”.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Координиране работата на екипа за управление на проекта. Подготовка на детайлен времеви график за прилагане на дейностите по проекта. Планиране и провеждане на периодични работни срещи на екипа по управление на проекта. Включването на управителя в екипа цели да се повишат организационните му умения и да се увеличи капацитетът му за разработването и управлението на проекти.
2. Публичност и визуализация С цел осигуряване на информираност и публичност относно източниците на финансиране на проектното предложение, целите, задачите, дейностите и очакваните от тях резултати, се предвижда реализирането на следните елементи на информационна кампания: провеждане на пресконференции при стартирането и приключването на проекта, публикации в местни медии на определени етапи от изпълнение на дейностите. Те ще представят основните аспекти на проекта, както и напредъка на изпълнение и постигнатите резултати. Информационната табела ще бъде поставена на видно място по време на всички дейности и събития, свързани с проекта. Проектът включва набор от дейности по информация и публичност, които целят да популяризират приноса на Европейския фонд за развитието на човешките ресурси, Оперативната програма, както и дейностите по настоящия проект. Предвидените дейности по визуализация, публичност и информиране на обществеността, в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1828/2006 и насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност по настоящата схема включват: • Организиране и провеждане на пресконференция за оповестяване стартирането на проекта с представители на местната власт, гражданското общество, целевите групи и медиите; • Организиране и провеждане на заключителна пресконференция с участието на горепосочените групи; • Публикации в пресата – 1 публикация в местна медия; • Изработване на информациона табела (1 бр.) • Изработване на флаери (150 бр.)
3. Организиране и провеждане на тръжни процедури Част от тази дейност е в съответствие с правилата на ЕФРР. Предвидените за закупуване оборудване ДМА и стопански инвентар ще позволят дружеството да бъде по – конкурентноспособно при стартиране на дейността си. Най – необходимото оборудване за стартирането на една кафе – сладкарница е: кафе-машина, охлаждаща витрина, столове и маси. На закупеното оборудване ще бъдат поставени стикери с ясно обозначение на финансиращия орган, според регламент № 1828/2006 и насоките за публичност и визуализация. Оборудването, както и дейността на дружеството ще бъдат запазени 5 години след завършване на проектните дейности. Ще се закупят необходимите материали и консумативи за първоначалното стартиране на дейността. Закупените материали и консумативи ще бъдат изразходвани / реализирани в рамките на изпълнение на проекта. Разработване на необходимите документи /тръжни книжа/ за провеждане на тръжни процедури по ПМС 69 / 2013 г. Провеждане на тръжните процедури. Сключване на договори с изпълнители
4. Първоначална доставка на материали за стартиране на дейността. Ще се закупят необходимите материали за първоначалното стартиране на дейността. Закупените материали ще бъдат изразходвани / реализирани в рамките на изпълнение на проекта.
5. Доставка на оборудване и стопански инвентар. Тази дейност е в съответствие с правилата на ЕФРР. Предвидените за закупуване оборудване, ДМА и стопански инвентар ще позволят дружеството да бъде по – конкурентноспособно при стартиране на дейността си. Ще бъде доставено оборудването, необходимо за стартирането на кафе – сладкарницата: кафе-машина, охлаждаща витрина, столове и маси. На закупеното оборудване ще бъдат поставени стикери с ясно обозначение на финансиращия орган, според регламент № 1828/2006 и насоките за публичност и визуализация. Оборудването, както и дейността на дружеството ще бъдат запазени 5 години след завършване на проектните дейности.
6. Подбор и назначаване на персонал на позициите Сервитьор и Барман Ще бъде проведена информационна среща и подадена заявка в ДБТ, филиал Балчик; предвижда се разработване на критерии за подбор на персонала; набиране и оценяване на документи на потенциални работници; провеждане на индивидуални интервюта с кандидати; договаряне за назначаване на работа. Ще бъдат назначени на работа 1 сервитьор и 1 барман.
7. Изготвяне на стратегия за развитие Тази дейност е стратегическа и е необходима, тъй като конкуренцията на пазара на услуги за личността е голяма и разнообразна. Тя ще допринесе за по-добър анализ на пазара на бранша, в който се развива предприятието. Ще подпомогне разработването на организационна структура; плана за бъдещата визия и развитие; система за управление на човешките ресурси и т.н.
8. Официално откриване на кафе – сладкарница „Зорница” След доставката и монтажа на закупеното оборудване, доставката на първоначалните материали за стартиране на дейността, следва естествено откриването на кафе - сладкарница „Зорница”. Ще бъдат поканени гости, подкрепили бизнес идеята, доставчици, приятели
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 410 BGN
Общ бюджет: 15 873 BGN
БФП: 15 873 BGN
Общо изплатени средства: 13 943 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 882 BGN
2014 10 061 BGN
2015 0 BGN
13 943 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 13 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 300 BGN
2014 8 552 BGN
2015 0 BGN
11 851 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 582 BGN
2014 1 509 BGN
2015 0 BGN
2 091 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз