Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0532-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11010
Наименование: "Създаване на интернет сайт - интернет магазин"
Бенефициент: "УНИВЕРМАГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 11.04.2013
Начална дата: 06.06.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел е създаването на самостоя-телен бизнес на база създаване ня интернет сайт и пускане в експлоатация на Интернет магазив с максимално оползотворяване на възможностите, които дава Интернета от една страна, а от друга страна интереса на част от населението в региона към реставриране на старинни мебели и покупка на бижута. Реализилането на тази цел ще даде възможност на двама души от незаетото население да си намерят работя и още двама души частично да получат допълнителни доходи с дейности, финансирани по проекта и от там, да се повиши качеството на живота и и прехраната на тяхните семейства.
Дейности: 1. Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за 3 месеца. Наемат се един работник със средно специално образование, изпраща се на обучение по компютърна грамотност, след което се открива обектът и се започва дейността. Наемат се за по часова работа работници за реставриране на старинни мебели и производство на бижута, които ще бъдат използвани само при наличие на поръчки. С помощта на безвъзмездната финансова помощ от проекта се покриват заплатите на наетия персонал в периода, когато доходите са или 0 / по време на обучението / или минимални след започване на работа на фирмата.
2. Първоначално закупуване на суровини и материали. Определяне конкретните количества суровини и материали, които ще бъдат закупени в първите три месеца на функциониране на интернет магазина . Закупуване на суровини и материали. Конкретни данни за количества и разходи са дадени в приложения бизнес план и в бюджета - приложение Б1.
3. Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на фирмата. На основание разработения бизнес план и направените допълнителни проучвания за необходимото оборудване за реализация на представения проект се съставя окончателна техническа спецификация – приложение Б4 и с получената субсидия от договарящия орган се закупува необходимото оборудване.Това оборудване обезепечава всички дейности заложени в бизнес плана – създаване на интернет сайта, рекламната дейност за привличане на клиенти ,начало на производствената дейност и самите продажби..За целта е предвидено закупуване на сърверна стнанция , два преносими компютъра и необходимите средства за създаване на интернет сайта и закупу
4. Обучение на наетия персонал. След назначаване на организатора по продажбите, последният ще бъде изпратен на курс по компютърна грамотност, тъй като цялата дейност по функционирането на фирмата ще се извършва по електронен път с помощта на закупените хардуер и софтуер.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 495 BGN
Общ бюджет: 19 134 BGN
БФП: 19 134 BGN
Общо изплатени средства: 19 134 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 899 BGN
2014 15 235 BGN
2015 0 BGN
19 134 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 264 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 314 BGN
2014 12 949 BGN
2015 0 BGN
16 264 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 585 BGN
2014 2 285 BGN
2015 0 BGN
2 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз