Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0473-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02005
Наименование: "Подобряване на задравословната и безопасна трудова среда в "Бургас Комерс" АД"
Бенефициент: "БУРГАС КОМЕРС" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.06.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Обосновка: Ще бъдат разпределени конкретните задачи и отговорности към всеки един член на екипа съгласно предвидения времеви график и дейности по проекта. Ще бъде детайлно дискутирани целите, предвидените дейности, планираните резултати по проекта и съответно ще бъде определен най-добрия начин за тяхното постигане, включително водене на ясно проследима отчетност по проекта – документална и счетоводна. В рамките на дейността ще бъде установена и система за вътрешен контрол и мониторинг за успешно изпълнение на проектните дейности. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел да се следи цялостния напредък по проекта и своевременно да се вземат решения за коригиращи действия.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на избор на изпълнители по проекта Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Касае се за: 1. Избор на изпълнител за изготвяне на анализ на моментното състояние на организацията на трудовата дейност във фирмата и проектиране, при необходимост, в следствие констатациите на анализа, на нова организационна форма на труда; 2. Избор на изпълнител за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001; 3. Избор на изпълнител за сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001; 3. Избор на изпълнител, който да извърши дейността, свързана с осигуряване на информиране и публичност; 4. Избор на изпълнител, който да достави нови и модерни предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието; 5. Избор на изпълнител, който да достави и монтира предвидените пожароизвестителни системи по проекта в складове 01, 05 и 29, собственост на фирмата. Обосновка: Възлагане на тези услуги и доставки ще бъде осъществено в съответствие с реда, предвиден в ПМС №55/2007 г. и последващите му изменения. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „Бургас Комерс“АД Описание: Чрез настоящата дейност ще бъде установено състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и контрол), в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях наредби. Анализът ще бъде структуриран, съгласно предвиденото в Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд”- фаза 2. Дейността включва следните етапи: I. Въведение – анализ на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, включващо: 1. Оценка на риска и всички свързани с нея документи; 2. Проблемите за здравето и безопасността, и предприетите мерки в тази връзка; 3. Характеристиките на работещите във фирмата – общ брой и разпределение по възраст, пол, трудов стаж, професия, етническа принадлежност, данни за здравни проблеми във връзка с работата; 4. Данните за професионалните заболявания, трудов травматизъм и отсъствията поради болест; 6. Запознаване с прилаганите работни методи и практики, измерване на експозицията и определяне броя на експонираните на конкретните опасности работещи; 7. Нивото на знанията на работещите за възможните проблеми за здравето и безопасността; 8. Планове за промени в производството, въвеждане на нови технологии, машини и съоръжения, промени в организацията на труда; 9. Организацията на работния процес. II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието, включващо: 1. изследване, анализиране и оценяване състоянието на организацията на труда и избиране на обектите и насоките на усъвършенстването й; 2. описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес; 3. разработване на план за усъвършенстване на основата на разкритите чрез анализа резерви, планиране на мероприятия с конкретни срокове за внедряване, отговорници за изпълнението им и определяне на икономическия ефект от всяко мероприятие. III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – препоръки и необходима обоснова за прилагане и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание на методи и средства за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение – общи препоръки и изводи за бъдещо развитие и подобряване на организацията на работа, използваните технологии и практики и тенденции за развитие Обосновка: Извършването на анализа е необходимо, с цел установяване на моментното състояние на организацията на трудовата дейност, при необходимост проектиране на нова, за да може да се създадат необходимите предпоставки за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси във фирмата.
Дейност 4: Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 Описание: Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на „Бургас Комерс“АД, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците. Освен това, „Бургас Комерс“АД желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за здравето на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Дейността ще включва:  Дефиниране на политика и цели по здраве и безопасност;  Разработване на Документацията на СУЗБР, съгласно изискванията на стандарта;  Внедряване на СУЗБР;  Провеждане на Вътрешен одит на СУЗБР;  Подготовка за сертификация; Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 5: Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 Описание: Сертификацията на системата ще позволи на организацията да демонстрира пред служителите, партньорите и клиентите, както и пред други заинтересовани страни в лицето на държавни и общински структури и обществото като цяло своята ангажираност за ефикасно управление и непрекъснато подобрение на процесите по осигуряване на ЗБУТ. Дейността се състои от следните етапи: 1) Заявление за сертификация Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. Сертификационният одит се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: 2) Одит Етап 1 - ще се проведе на място в „Бургас Комерс“АД, като одитът включва следните дейности: 1. Обиколка на търговските обекти, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в „Бургас Комерс“АД; 2. Обсъждане и потвърждаване на предложения от „Бургас Комерс“АД, обхват на сертификация и предмет на дейност; 3.- Преглед на документираната СУЗБР, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана; 4.- Потвърждение, че СУЗБР е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на „Бургас Комерс“АД, на дата за одит Етап 2. 5.Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. 3) Одит Етап 2 - ще се проведе на място в „Бургас Комерс“АД, и включва следните дейности: 1. Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива); 2. Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБР и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001 и предмета на дейност; 3. Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБР и нормативните изисквания; 4. Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБР. Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване. Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18000 и да издаде сертификат на „Бургас Комерс“АД. Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 6: Закупуване на нови и модерни предпазни средства и специално работно облекло за нуждите на заетите в предприятието. Описание: Чрез настоящата дейност ще бъдат закупени нови и модерни предпазни средства и специално работно облекло на заетите, които включват: • комплект туника с панталон, пришити светлоотразителни ленти и голям ситопечат • комплект яке с полугащиризон, летен, пришити светлоотразителни ленти и голям ситопечат • комплект яке с полугащиризон, зимен, пришити светлоотразителни ленти и голям ситопечат • Обувки половинки-естествена кожа, полиурет. ходило • Обувки боти-естествена кожа, полиурет. ходило Обосновка: Реализирането на настоящата дейност ще спомогне за минимизиране на рисковете за персонала на дружеството по отношение на рискове за здравето и безопасността, ще утвърди прилагането на добри практики и ще осигури по-качествена работна среда.
Дейност 7: Закупуване и монтаж на пожароизвестителни системи, свързани с подобряване условията на труд Описание: Въз основна на тези препоръки в проекта са предвидени дейности за закупуване и монтаж на пожароинвестителна система за склад 01 с площ 920,00кв.м., склад 05 с площ 540,00кв.м., склад 29 с площ 660,00кв.м, отговаряща на изискванията на СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане” и осигуряване пожарна безопасност съгласно на НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Обосновка: Монтирането на нови пожароизвестителни системи, ще надгради досегашните усилия на кандидата по отношение на осигуряването на по-безопасна и здравословна работна среда и едновременно с това ще подобри допълнително параметрите на здраволословни и безопасни условия на труд.
Дейност 8: Провеждане на обучение на тема „Критични ситуации” във връзка с въведеното ново оборудване по проекта Описание: Обучението ще е в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обученията ще са съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване. В програмите на обученията ще се включат дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще обосноват нуждата от подобен вид обучения. Обученията ще съдържат модули информиращи за хоризонталните принципи: информационно-обучителен модул по равенство на половете, равни възможности и антидискриминация, устойчиво развитие с продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване. От изпълнителя ще се изисква след извършване на дейностите по обучение следва да бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности. Обучаемите лица ще се разпределят на три групи за да не прекъсва производствения цикъл на фирмата, а и за да може да се приложат учебните методи „Обучение в реална работна среда”, „Ролеви игри”. Обучаемите лица ще имат възможност да дискутират и обсъждат различни казуси. Планира се запознаване и обсъждане на възможни вероятни инциденти при работа. Обучението ще обхване 14 лица, като ще се проведе в рамките на 45 учебни часа. Ще се сформират 3 курса, всеки от 14 човека. Обучението ще се извърши от външна фирма по предварително съгласуван с работодателя график. Обучението ще се проведе в на място в производствената база на „Бургас Комерс“ АД, където има всичко необходимо за провеждане на планираното обучение. Обосновка: Провеждане на обучение на тема „Критични ситуации” във връзка с въведеното ново оборудване по проекта, ще надгради досегашните усилия на кандидата по отношение на осигуряването на по-безопасна и здравословна работна среда и едновременно с това ще подобри допълнително параметрите на здраволословни и безопасни условия на труд.
Дейност 9: Визуализация и публичност Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006, относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: - Осигури провеждането на две пресконференции в началото и края на проекта; - Изготвяне на дизайна и отпечатване на брошури – цветни - гланц, А5 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях; - Две публикации в регионални печатни медии; - Поставяне на 2 броя информационни табели на видно място във фирмата. В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 939 BGN
Общ бюджет: 174 074 BGN
БФП: 174 074 BGN
Общо изплатени средства: 174 074 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 388 BGN
2014 138 686 BGN
2015 0 BGN
174 074 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 080 BGN
2014 117 883 BGN
2015 0 BGN
147 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 111 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 308 BGN
2014 20 803 BGN
2015 0 BGN
26 111 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз